ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Έκθεση ΑξιολόγησηςΕΠIΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)


ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
      Αναβάθμιση Προπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
      ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών


      ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προγράμματος
"Αναβάθμιση Προπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών"
Μάρτιος 2002

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


   Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Π. Ματσούκη, ζήτησε την αξιολόγηση του Προγράμματος με τίτλο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ" του Τμήματος, το οποίο λειτούργησε συνολικά από τον Ιανουάριο 1998 έως τον Αύγουστο 2000 εντός των πλαισίων χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).

   Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι το Πρόγραμμα λειτούργησε ικανοποιητικά μέσα στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις ΕΠΕΑΕΚ θέτοντας τις βάσεις για ποιοτική αναβάθμιση των Προπτυχιακών Σπουδών μέσα από την βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την εισαγωγή καινοτομικών εφαρμογών Πληροφορικής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (π.χ. ηλεκτρονική διδασκαλία μαθημάτων κλπ.), τη δημιουργία τηλεαιθουσών διδασκαλίας, τη δημιουργία εξειδικευμένων Μονάδων Εφαρμογών που σχετίζονται με το επάγγελμα Πολιτικού Μηχανικού και άλλες συναφείς δράσεις. Είναι σίγουρο ότι με την αποκτηθείσα εμπειρία και τη δημιουργηθείσα υποδομή, θα γίνει επέκταση αυτής της ποιοτικής αναβάθμισης των Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης ΕΠΕΑΕΚ.

   Τα έγγραφα και τα κείμενα στα οποία στηρίχθηκε η Αξιολόγηση και τα οποία τέθησαν υπόψη του αξιολογητή ήσαν τα ακόλουθα:
 1. Η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΠΘ και Πανεπιστημίου για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ" και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Έργου (αρχικά και αναμορφωμένα).

 2. Το ενημερωτικό έντυπο του Προγράμματος.

 3. Η Έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου.

 4. Η Τελική Έκθεση του Επιστημονικού Υπευθύνου.

 5. Η Μελέτη Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων.

 6. Τα πακέτα εργασίας και παραδοτέα του Προγράμματος, τα τριμηνιαία και εξαμηνιαία δελτία έργου κοκ. και, γενικά, όλη η εξωτερική (ΥΠΕΠΘ κλπ.) και εσωτερική (Επιτροπή Ερευνών κλπ.) αλληλογραφία του Προγράμματος.

 7. Προσωπική επαφή και επικοινωνία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και επίσκεψη των χώρων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.


Με τιμή

Ο Αξιολογητής
Καθηγητής Γ.Λ.Μπλέρης
Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Α. ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 1. Ίδρυση Γραμματείας Προγράμματος - Εξεύρεση χώρων

     Με την έναρξη του έργου και για την αντιμετώπιση των δυσκολιών οργανώθηκε γραμματεία διεκπεραίωσης του προγράμματος. Προσλήφθηκε άτομο με τα κατάλληλα προσόντα, το οποίο ανέλαβε τις αρμοδιότητες και την ευθύνη του Γραμματέα του Προγράμματος (γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, επικοινωνία με υπηρεσίες και φορείς, δαπάνες και απορρόφηση κονδυλίων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, δημιουργία βάσεων δεδομένων κοκ.).

     Η Γραμματέας εγκαταστάθηκε σε ειδικό χώρο που εξασφαλίστηκε σε κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής με όλες τις τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες (τηλεφωνική γραμμή, γραμμή Fax, σύνδεση με Internet κλπ.) ενώ από κονδύλια του Προγράμματος εφοδιάστηκε με ένα υπολογιστικό μηχάνημα PC και ένα τριπλό μηχάνημα γραμματειακής υποστήριξης (εκτυπωτής, φωτοτυπικό, σαρωτής εικόνας). Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν το άτομο αυτό στις λεπτομέρειες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος, στη διαδικασία απορρόφησης κονδυλίων από την Επιτροπή Ερευνών (συμπλήρωση εντύπων κλπ.), στη διενέργεια διαγωνισμών, την προμήθεια ειδών κοκ. Οι ενέργειες αυτές είναι οι συνήθως απαιτούμενες για την ομαλή διεξαγωγή αναπτυξιακών Προγραμμάτων αυτής της κατηγορίας και οι υπεύθυνοι του Προγράμματος ενήργησαν ορθά προς την κατεύθυνση αυτή.

     Την ίδια χρονική περίοδο, σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, εξασφαλίστηκαν από τους υπευθύνους του Προγάμματος και οι απαραίτητοι χώροι στην Πολυτεχνική Σχολή για την εγκατάσταση των δύο βασικών Μονάδων του έργου που προβλέπονταν στο Τεχνικό Δελτίο, δηλαδή (1) της Μονάδας Εποπτικών Εφαρμογών/Πολυμέσων και (2) της Μονάδας Σχεδιαστικών και Γεωγραφικών Εφαρμογών. Οι χώροι αυτοί κρίνονται, γενικά, περιορισμένοι για την προβλεπόμενη λειτουργία των Μονάδων αυτών και στο μέλλον θα πρέπει να εγκατασταθούν σε μεγαλύτερους ώστε να είναι αποδοτικότερη η προσφορά των Μονάδων αυτών στην Αναβάθμιση των Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

 2. Διάδοση και Προβολή του Έργου

     Με την έναρξη του έργου και επειδή οι παράγοντες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό κλπ.)δεν ήσαν ενήμεροι των λεπτομερειών του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, των αναμενόμενων δράσεων και στόχων του έργου κλπ., ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συνέθεσε ένα ενημερωτικό έντυπο, το οποίο αξιολογείται ως επαρκές, που περιείχε ικανοποιητικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Προπτυχιακών Σπουδών και το οποίο αποσκοπούσε στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Το έντυπο διανεμήθηκε στους ενδιαφερομένοπυς και, επίσης, καταχωρήθηκε ως ηλεκτρονική σελίδα.

     Πέραν όμως από την επιτυχή αυτή ενέργεια κατά την έναρξη του έργου, στη συνέχεια δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες ενέργειες προβολής και διάδοσης (πχ. δημόσια συζήτηση, ημερίδα, ανανέωση εντύπου κλπ) κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου, εκτός από την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ με απλή αλληλογραφία και αυτό καταγράφεται από τον αξιολογητή στα αρνητικά στοιχεία εκτέλεσης του Προγράμματος.

 3. Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

     Πραγματοποιήθηκε έρευνα των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών των ελληνικών ΑΕΙ και άλλων ομοιειδών Τμημάτων του εξωτερικού με σκοπό τη συγκριτική τους ανάλυση. Από την έρευνα αυτή, προέκυψε σχετικό εγχειρίδιο σύγκρισης της διδασκόμενης ύλης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων αλλά και τα απαραίτητα συμπεράσματα για τις επιβαλλόμενες αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ.

     Στα πλαίσια αυτά υποβλήθηκε σχετική πρόταση του Επιστημονικού Υπευθύνου προς το Τμήμα και ύστερα από σχετική συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, εγκρίθηκε η Αναμόρφωση του Προγράμματος με μία σειρά καινοτομιών, όπως: η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διδασκαλίας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων του Προγράμματος σε συνδυασμό με την άλλη δράση του έργου ΕΠΕΑΕΚ, δηλ. τη δημιουργία των τηλεαιθουσών διδασκαλίας, η χρήση λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθήματα και διπλωματικές), η εισαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων με συμπληρωματικές ώρες διαδασκαλίας για την εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων μέσα από εφαρμογές υπολογιστή, η διδασκαλία ηλεκτρονικού σχεδίου μέσω μεθόδων CAD, η διδασκαλία μαθήματος "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής (GIS)" και μαθημάτων μέσα από Η/Υ που σχετίζονται με Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού (π.χ. κατασκευές σκυροδέματος), η διδασκαλία όχι μόνο της γλώσσας FORTRAN αλλά και άλλων σύγχρονων γλωσσών Προγραμματισμού, όπως η Visual Basic, η C++ κλπ., η ενίσχυση των μαθημάτων Προγραμματισμού (π.χ. αντικειμενοστραφούς) κοκ.

     Κρίνεται ότι όλες αυτές οι καινοτομίες είναι πολύ σημαντικές και ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό το στόχο του έργου που είναι η Αναβάθμιση των Προπτυχιακών Σπουδών.

 4. Εξοπλισμός Αιθουσών

     Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ήσαν εξοπλισμένες με παλαιού τύπου θρανία και καθίσματα που είχαν σημαντική φθορά. Με τη χρήση κονδυλίων του παρόντος Προγράμματος έγινε ανανέωση του εξοπλισμού αυτού.

     Συγκεκριμένα, τα θρανία αντικαταστήθηκαν από θρανία νέου τύπου διαστάσεων 1.80μ χ 0.8μ δύο θέσεων και με μεγάλη επιφάνεια εργασίας, και τα καθίσματα από (ξύλινες) καρέκλες. Η ανανέωση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τις αίθουσες με κωδικούς αριθμούς Α8, Α9 και Α10 που μετετράπησαν και σε τηλεαίθουσες. Κατέστη, όμως, δυνατό να εξοπλιστούν μερικώς και δύο άλλες αίθουσες και, έτσι, συνολικά έγινε προμήθεια (α) ογδόντα τεσσάρων (84) νέων θρανίων σε αντικατάσταση των παλαιών και (β) διακοσίων (200) νέων καθισμάτων.

     Με τον τρόπο αυτό βελτιώθηκε η εικόνα των αιθουσών αυτών που έγιναν περισσότερο εξυπηρετικές και λειτουργικές.

 5. Τηλεαίθουσες

     Στα πλαίσια του Προγράμματος δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τηλεαίθουσες διδασκαλίας, δηλ.αίθουσες με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής διδασκαλίας των μαθημάτων βασικά μέσα από την προβολή οθόνης Η/Υ ή άλλου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως π.χ. τα CD-ROMS, οι video-ταινίες κ.λ.π.

     Πρόκειται για τις αίθουσες με κωδικό αριθμό Α7,Α8,Α9, και Α10, που βρίσκονται στο κτίριο των αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Οι αίθουσες αυτές είναι δυναμικότητας περίπου τριάντα ατόμων με διαστάσεις 8,5μ. χ 6μ.

     Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΤΔΕ και τις άλλες προδιαγραφές του προγράμματος, ο εξοπλισμός τους πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των υπευθύνων ως εξής: στο κέντρο της οροφής αναρτήθηκε κατάλληλη μεταλλική βάση στην οποία τοποθετήθηκε προβολέας οθόνης Η/Υ με τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς απέναντι στον τοίχο που βρίσκεται ο μαυροπίνακας διδασκαλίας αναρτήθηκε ευμεγέθης οθόνη προβολής διαστάσεων 2.5μ χ 3.0 μ κεντρικά τοποθετημένη με αυτόματο μηχανισμό ανέλκυσης/καθέλκυσης.

     Στο πίσω μέρος της αίθουσας κατασκευάσθηκε και τοποθετήθηκε σε κατάλληλο σημείο, ξύλινη ντουλάπα (κουβούκλι) μέσα στο οποίο αποθηκεύτηκαν (α) υπολογιστικό μηχάνημα PC (β) συσκευή video προβολέα (γ) φορητό ξύλινο τραπεζάκι. Υπάρχουν δύο σημεία προβολής, ένα στη θέση του κουβουκλίου και ένα στη μέση τοποθετημένο ως προς την αίθουσα όπου μπορεί ο διδάσκων να μεταφέρει τον υπολογιστή με το τραπεζάκι. Συγχρόνως, σε κάθε αίθουσα δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

     Με βάση τον εγκαταστημένο υπολογιστή ή ο διδάσκων προσερχόμενος με το δικό του υπολογιστή, μπορεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική διδασκαλία ή με τον ίδιο τρόπο να γίνει παρουσίαση διπλωματικών, μεταπτυχιακών διατριβών, προβολή εκπαιδευτικών CD-ROMS κ.α. Λαμβανομένων υπόψη των διαστάσεων της κάθε αίθουσας διδασκαλίας και των δυνατοτήτων του κάθε προβολέα, η εγκατάσταση αυτή κρίνεται πρακτική και ευχερής. Γενικά, η δράση αυτή της δημιουργίας τηλεαιθουσών υπήρξε μία από τις κύριες και επιτυχέστερες του Προγράμματος. Στο μέλλον αναμένεται με τη δυνατότητα φορητών υπολογιστών, η ηλεκτρονική διδασκαλία και προβολή, κάτω από τις συνθήκες αυτές, να επεκταθεί περισσότερο και σε όλες τις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

     Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μία από τις τηλεαίθουσες (αριθ.Α7) λειτουργούσε πριν από την έναρξη του προγράμματος ως Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και ήταν εξοπλισμένη με έναν αριθμό μηχανημάτων PC, παλαιού, γενικά, τύπου και τεχνολογίας. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος διέθεσαν μέρος των κονδυλίων του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ για την περαιτέρω βελτίωση του Υπολογιστικού Κέντρου μέσω της ανανέωσης μικροεξαρτημάτων, άλλων υλικών, αναλωσίμων κ.λ.π.

 6. Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού

     Η προμήθεια του υλικού αυτού αποτέλεσε, επίσης, μία από τις κύριες και επιτυχέστερες δραστηριότητες του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με αποτέλεσμα το Τμήμα να εμπλουτισθεί με μία σειρά από πολλαπλά συγγράμματα, τεχνικά εγχειρίδια, λογισμικό, video και CD-ROMS κ.λ.π. που είναι σίγουρο ότι όταν θα ενσωματωθούν πλήρως στην εκαπιδευτική διαδικασία θα ενισχύσουν εξαιρετικά την ποιότητα, το εύρος και την αποτελεσματικότητα των σπουδών Πολιτικού Μηχανικού.

     Συνολικά προκύπτει ότι έγινε προμήθεια 497 τεμαχίων από βιβλία, συγγράμματα, τεχνικά εγχειρίδια κ.λ.π., δηλ.έντυπου εκπαιδευτικού υλικού συμβατικής μορφής και 75 τεμαχίων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (λογισμικό και video ταινίες). Όλα τα είδη αναφέρονται αποκλειστικά σε γνωστικά αντικείμενα Πολιτικού Μηχανικού ή σε θέματα άλλων επιστημονικών κλάδων, όπως π.χ. η Πληροφορική, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες κ.λ.π. που, όμως, σχετίζονται άμεσα με την επιστήμη και τις εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού.

     Τα είδη αυτά προέκυψαν ύστερα από παραγγελίες που κατέθεσαν τα μέλη ΔΕΠ και ανταποκρίνονταν στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Πράγματι, οι υπεύθυνοι του προγράμματος απευθύνθηκαν στα μέλη ΔΕΠ τους οποίους κάλεσαν να υποβάλλουν τις σχετικές παραγγελίες. Από τις παραγγελίες αυτές καταρτίστηκε βάση δεδομένων έντυπου και ηλεκτρονικού εκαπιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των προμηθειών μέσω των διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού. Η προμήθεια οδήγησε στη συγκρότηση βάση δεδομένων παραγγελθέντα ειδών, αμφότερα των οποίων είχαν δηλωθεί ως πακέτα εργασίας στο ΤΔΕ.

     Η ποικιλία του υλικού σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού (π.χ. Μηχανική / Ρευστομηχανική, Στατική, Σκυρόδεμα, Οδοποιία, Οικοδομική και Σχέδιο, Προγραμματισμός Έργων, Στατική, Υδρολογία και Υδατικοί Πόροι, Σεισμολογία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Οικονομικά κ.λ.π.) αποτελεί θετικό σημείο της διαδικασίας προμήθειας και των επιλογών που υιοθετήθηκαν, αφού με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ισόρροπη ανάπτυξη όλων των σχετικών κλάδων.

     Εκτός, όμως, από την προμήθεια έγινε και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔΕ. Σε σχέση πάντοτε με τις επικρατούσες συνθήκες κατά την περίοδο εφαρμογής και λειτουργίας του Προγράμαμτος της Αναβάθμισης, η παραγωγή υλικού πήρε την μορφή διαμόρφωσης "ηλεκτρονικών" διαφανειών (π.χ. μέσα από το Power-Point κ.λ.π.) των μαθημάτων, ιστοσελίδων στο διαδίκτυο ή παραγωγής CD-ROMS παρουσίασης συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών ή επιστημονικών ενοτήτων κ.λ.π.

     Από τους υπεύθυνους του Προγράμματος κλήθηκαν τα μέλη ΔΕΠ να υποβάλλουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. διαφάνειες επιδιασκοπίου για την μεταροπή τους σε ηλεκτρονικές, αντίγραφα διδακτικών εγχειριδίων, θεμάτων και εργασιών, φωτογραφίες, slides, βιντεοσκοπήσεις κ.λ.π.) με σκοπό την ένταξή του σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον.

     Όπως συνήθως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, η έκταση της δράσης εξαρτήθηκε άμεσα από την προθυμία και διαθεσιμότητα υλικού από τα μέλη ΔΕΠ, αρκετά από τα οποία επιμένουν σε συμβατικής μορφής διδασκαλία (π.χ. κιμωλία και μαυροπίνακας) για λόγους συνήθειας ή θεωρώντας την ως πλέον αποδοτική. Έτσι, η παραγωγή υλικού αυτής της μορφής υπήρξε περιορισμένη. Όμως μέσα από την ευρύτερη χρήση των δύο Μονάδων Εφαρμογών που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος, αναμένεται στο μέλλον να ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού αυτού του είδους.

 7. Δημιουργία Μονάδας Σχεδιαστικών Εφαρμογών και Μονάδας Πολυμέσων

     Το αντικείμενο του πολιτικού Μηχανικού έχει ανάγκη από ευρύτατες σχεδιαστικές εφαρμογές ενώ, τα τελευταία χρόνια, ευρύτατη είναι και η εισαγωγή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην επίλυση προβλημάτων. Ορθώς, συνεπώς, σκέφθηκαν οι υπεύθυνοι του Προγράμματος να προτείνουν στο αρχικό ΤΔΕ τη δημιουργία μιάς κεντρικής Μονάδας Σχεδιαστικών Εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ-φοιτητές κ.λ.π.). Με το ίδιο σκεπτικό, ορθώς πρότειναν και μία κεντρική Μονάδα Πολυμέσων για την ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού που θα αποβλέπει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικών, θεμάτων και εργασιών, παραδειγμάτων υπολογισμού κοκ.

     Κατά την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος, σε ένα αρχικό στάδιο αναζητήθηκαν οι χώροι στους οποίους θα εγκατασταθούν οι μονάδες αυτές. Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος προέβησαν στις ανάλογες ενέργειες και τελικά εξασφάλισαν τέτοιους χώρους σε κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής που βρίσκεται στο κτίριο αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Όμως, οι χώροι αυτοί για να καταστούν λειτουργικοί εξοπλίστηκαν με γραφεία, εργασιακούς πάγκους, βιβλιοθήκες, έπιπλα κ.λ.π. Σε δεύτερο στάδιο καθορίστηκαν τα απαιτούμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός για τη δόμηση των Μονάδων και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, πάντοτε μέσα στις δυνατότητες κόστους που προσφερόταν από τον τελικό προϋπολογισμό του Προγράμματος. Μόλις έγινε αυτό, οι υπεύθυνοι προχώρησαν στην προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εγκατάστασή του και, επίσης, στην προμήθεια του απαιτούμενου λογισμικού για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των Μονάδων.

     Η Μονάδα Σχεδιαστικών Εφαρμογών και GIS συντίθεται βασικά από δύο ισχυρούς (για την εποχή της προμήθειάς τους) Η/Υ εφοδιασμένους με οθόνες 21' και 17' και με τις αναγκαίες τεχνικές δυνατότητες, ένα έγχρωμο ηλεκτρονικό σχεδιογράφο (plotter) A1, ένα ψηφιοποιητή (digitzer), δύο έγχρωμους σαρωτές μεγάλης διακριτικότητας διαστάσεων Α4+ και Α3 και το κατάλληλο λογισμικό λειτουργίας και εφαρμογών (π.χ. AutoCAD, AutoMAP, ArcView, GeoMedia κλπ.).

     Με τις παρεχόμενες από τη Μονάδα τεχνικές δυνατότητες, μπορούν να πραγματοποιηθούν ψηφιοποιήσεις μεγάλων χαρτών, σχεδίων, αποτυπώσεων άλλου τύπου κλπ., ηλεκτρονικές σχεδιάσεις κάθε μορφής, εφαρμογές GIS και δημιουργία βάσεων δεδομένων κ.αλ., όλα πολύ σημαντικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη μελέτη και κατασκευή διαφόρων έργων Πολιτικού Μηχανικού. Η Μονάδα κατόρθωσε με τον τρόπο αυτό να υποστηρίξει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία μιας σειράς γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών (π.χ. Χωροταξία και Πολεοδομία, Τεχνική της Αναπαράστασης, Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλική και Υδρολογία, Παράκτια και Λιμενικά Έργα, Αεροδρομία, Τερματικές Εγκαταστάσεις, τη διδασκαλία GIS και μεθόδων CAD κ.αλ.), την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών κλπ. Η δημιουργία και λειτουργία της Μονάδας αυτής αξιολογείται ως μια από τις επιτυχέστερες δράσεις του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ.

     Η Μονάδα Πολυμέσων συντίθεται, ομοίως, από δύο ισχυρούς για την εποχή τους Η/Υ με οθόνες 17', εκ των οποίων ο ένας έχει δυνατότητες server. Έγινε, επίσης, προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ψηφιακής βιντεοκάμερας, TV display, μονάδας αντιγραφής CD, εκτυπώσεις ετικετών, αναπαραγωγής ήχου, κάρτας video κ.αλ. ενώ υπάρχουν οι κατάλληλοι σαρωτές εικόνας και εκτυπωτές (πχ. έγχρωμος, heavy duty κλπ.), και, φυσικά, το κατάλληλο λογισμικό για κατασκευή ιστοσελίδων, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, παραγωγή CD-ROMS κλπ.

     Η Μονάδα αυτή παρείχε τη δυνατότητα κατασκευής μιας σειράς εκπαιδευτικών, προσωπικών και θεματικών ιστοσελίδων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού μελών ΔΕΠ του Τμήματος, του αριθμού των εκπαιδευομένων φοιτητών, του αριθμού μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών κλπ., στο μέλλον αναμένεται πολύ μεγαλύτερη χρήση της Μονάδας αυτής για την παραγωγή εκπαιδευτικού, κυρίως, ηλεκτρονικού υλικού στα ποικίλα γωστικά αντικείμενα του Πολιτικού Μηχανικού.


Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

   Η συνολική αξιολόγηση και τα σχετικά συμπεράσματα κατατίθενται με τα θετικά και αρνητικά σημεία της διαδικασίας αξιολόγησης ως ακολούθως:

ΘΕΤΙΚΑ
 1. Πλην ενός (εξωτερική αξιολόγηση) πραγματοποιήθηκαν όλα τα πακέτα εργασίας και παρήχθησαν τα προβλεπόμενα παραδοτέα.

 2. Η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών ήταν καινοτομική.

 3. Έγινε σημαντική ανανέωση του εξοπλισμού των αιθουσών διδασκαλίας (θρανία, καθίσματα κλπ.).

 4. Τέσσερες αίθουσες διδασκαλίας μετατράπηκαν με επιτυχία σε τηλεαίθουσες και σήμερα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία παρέχοντας τη δυνατότητα πολυμέσων.

 5. Ενισχύθηκε το υφιστάμενο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος.

 6. Έγινε προμήθεια μεγάλου αριθμού βιβλίων, πολλαπλών συγγραμμάτων, τεχνικών εγχειριδίων, λογισμικού, ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού κλπ., για την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διδικασίας.

 7. Δημιουργήθηκαν σε ιδιαίτερους χώρους με τον κατάλληλο εξοπλισμό και με το κατάλληλο λογισμικό για την παραγωγή έργου, δύο πολύ σημαντικές Μονάδες Εφαρμογών Πολιτικού Μηχανικού που εξασφαλίζουν βελτιωμένο επίπεδο ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης και, συγκεκριμένα, (α) η Μονάδα Σχεδιαστικών Εφαρμογών / GIS και (β) Η Μονάδα Πολυμέσων.

ΑΡΝΙΤΙΚΑ
 1. Δεν διεκπεραιώθηκε το πακέτο της εξωτερικής αξιολόγησης.

 2. Η δημοσιότητα του έργου θα έπρεπε να ήταν ευρύτερη και συχνότερη.

 3. Η ηλεκτρονική διδασκαλία θα έπρεπε να είχε επιβληθεί σε μεγαλύτερη έκταση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ουσιασιαστικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της, π.χ. μέσω ερωτηματολογίου διδασκόντων και διδασκομένων κλπ.

 4. Θα έπρεπε να είχε επιδιωχθεί η παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών.

 5. Καθυστέρησε χρονικά η υλοποίηση ορισμένων Πακέτων ίσως λόγω καθυστερημένης αποστολής των δόσεων της επιχορήγησης από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.

 6. Η χρήση των δύο βασικών Μονάδων Εφαρμογών Πολιτικού Μηχανικού που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος ήταν γενικά περιορισμένη.

   Συμπερασματικά, αξιολογείται θετικά η λειτουργία και η απόδοση του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ» και θεωρείται σίγουρο ότι με την υποδομή που δημιουργήθηκε και με την εμπειρία που αποκτήθηκε, θα προκύψει άμεση ωφέλεια και άνοδος της ποιότητας της παρεχομένης από το Τμήμα εκπαίδευσης στο επίπεδο των Προπτυχιακών Σπουδών.Με τιμή

Ο Αξιολογητής
Καθηγητής Γ.Λ.Μπλέρης
Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ