ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μελέτη ΑξιοποίησηςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ


ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

   Μετά το πέρας του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Αναβάθμιση των Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ», τα επιτευχθέντα αποτελέσματα αναμένεται να αξιοποιηθούν με τον ακόλουθο τρόπο:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΗ
  1. Οι αίθουσες ηλεκτρονικής διδασκαλίας, που δημιουργήθηκαν και εξοπλίστηκαν με τα κονδύλια του ΕΠΕΑΕΚ, θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται συστηματικά και εντατικά, ώστε να επεκταθεί και βελτιωθεί η ηλεκτρονική διδασκαλία, που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Θα αξιοποιηθούν περαιτέρω με την προσθήκη και ένταξη και άλλων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών στον ηλεκτρονικό τρόπο παρουσίασης, θα βελτιωθεί ο υπάρχων εξοπλισμός με την προσθήκη πχ. δυνατοτήτων tele-conferencing, θα προωθηθεί η εξασφάλιση κονδυλίων για τον εξοπλισμό με ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα των υπολοίπων αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, ώστε να μετατραπούν σε τηλεαίθουσες κοκ. Οι ανωτέρω αίθουσες, εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων, χρησιμοποιούνται και για την πραγματοποίηση σεμιναρίων (πχ. συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μηχανικών ή άλλων ειδικοτήτων) κ.λπ.

  2. Με βάση τις προδιαγραφές του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, δημιουργήθηκαν δύο ανεξάρτητοι χώροι (Μονάδες) ως εξής (α) Μονάδα Εποπτικών Εφαρμογών και Πολυμέσων και (β) Μονάδα Σχεδιαστικών και Γεωγραφικών Εφαρμογών. Οι Μονάδες αυτές θα αξιοποιηθούν και χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη συνεχή παραγωγή ηλεκτρονικών διαφανειών διδασκαλίας, ιστοσελίδων του διαδικτύου, CD-ROMS, συστημάτων πολυμέσων κ.αλ. των διδασκομένων μαθημάτων ή συναφών γνωστικών αντικειμένων (πχ. εξειδικευμένες μελέτες, ερευνητικές εργασίες κλπ.), την επιμελή εκτύπωση διαφόρων επιστημονικών εκδόσεων των μελών ΔΕΠ, των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών, εξωτερικών συνεργατών η φορέων κοκ. Παράλληλα, οι μονάδες αυτές, όπως και τώρα, θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε συνεχή διάθεση για την εκπαίδευση των φοιτητών ή σε χρήση από τους φοιτητές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

   Η προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού αφορούσε συγγράμματα, λογισμικό, videos, CD-ROMS κλπ. Τα πολλαπλά συγγράμματα θα ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα επιδιωχθεί να αποτελέσουν στο άμεσο μέλλον ανασπόσπαστο τμήμα της όλης εκπαίδευσης. Το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί εκτενώς για να γίνει σύντομα κατανοητό στη χρήση του, να αποφασιστεί η επέκτασή του με νέες προσθήκες και βελτιώσεις κ.λπ. Τα Videos και CD-ROMS θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διδασκαλίας.

   Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού αφορούσε τη δημιουργία ηλεκτρονικών διαφανειών, CD-ROMS, ιστοσελίδων ενημέρωσης στο διαδίκτυο κ.λπ. στα πλαίσια των διδασκομένων μαθημάτων. Οι διαφάνειες και τα CD-ROMS εντάσσονται στην ηλεκτρονική διδασκαλία και στην πανεπιστημιακή έρευνα στο πλαίσιο των αντιστοίχων μαθημάτων. Όσο για τις ιστοσελίδες ενημέρωσης, θα επιδιωχθεί να γίνεται όσο το δυνατό συχνότερη και ευρύτερη χρήση τους από τους φοιτητές για την απλή ανάγνωση ανακοινώσεων ή και άλλων πληροφοριών, την παράδοση και επεξεργασία εκπαιδευτικών θεμάτων, την επίλυση ασκήσεων και παραδειγμάτων κ.λπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Η σύγκριση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ με τα Προγράμματα Σπουδών των υπολοίπων ομοειδών Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, θα χρησιμοποιηθεί ως βασική πηγή αναφοράς στο μέλλον για πιθανές ανανεώσεις και βελτιώσεις του Προγράμματος και σε μια προσπάθεια για ομογενοποίση των σπουδών σε όλα τα Τμήματα.

   Η εισαγωγή ηλεκτρονικών μορφών διδασκαλίας και ηλεκτρονικών μαθημάτων, όπως π.χ. η διδασκαλία μεθόδων GIS, στο βασικό Πρόγραμμα Σπουδών θα αξιολογηθεί κατάλληλα για την αποτελεσματικότητα της, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τη ΓΣ για πιθανή επέκτασή της ή όχι μέσα στον αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα.Ξάνθη, Νοέμβριος 2000

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής Π. ΜατσούκηςΕΠΙΣΤΡΟΦΗ