ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΕΑΕΚ

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

 

Ημερομηνία:18/01/2002

 

 

 

Α.Π.:.291........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΕΑΕΚ

 

για τη χρηματοδότηση Πράξεων:

 

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

 

 στο πλαίσιο των

 

ΜΕΤΡΟ 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ενέργεια 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των Προγραμμάτων σπουδών»

Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών»

&

ΜΕΤΡΟ 2.6   «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και   Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»                 

Ενέργεια 2.6.1  «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και   Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης »

Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ζ. «Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)»

&

ΜΕΤΡΟ 4.2  «Προγράμματα υποστήριξης γυναικών στις προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα Σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για γυναίκες»

Ενέργεια  4.2.1 «Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες. Υποστήριξη ερευνητικής δράσης γυναικών»

Κατηγορία Πράξεων 4.2.1.β «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας»

 

 

 

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  75%  ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

 

 

 

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Έχοντας υπόψη:

Την Κοινοτική Νομοθεσία

1.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ αρ. 1260/99 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιουνίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία»

2.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αρ. 1784/99 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

3.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αρ. 1685/2000 της Επιτροπής της 28/7/2000 «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία».

4.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αρ. 1159/2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα Κράτη Μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων»

5.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αριθ. 643/00 για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων.

6.       ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/28.11.2000 σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα».

7.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αρ. 438/2001 της Επιτροπής «Για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων»

8.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 448/2001 της Επιτροπής «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά στη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών Ταμείων»

9.       ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2001) 44/16-3-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα»

 

Την Ελληνική Νομοθεσία και Κανονιστικό Πλαίσιο

1.       ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 334/2000 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε»

2.       ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 105/2000 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 97/52)

3.       ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 18/2000 «Τροποποίηση του ΠΔ 346/98 για την προσαρμογή της ελληνική νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» (Οδηγία 97/52)

4.       ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50

5.       ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 370/1995 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών.

6.       Την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1553/Β΄/14-12-2000) για την «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

7.       Την τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό  Β1/819 με την κοινή υπουργική απόφαση ΚΑ/679/22-8-96 (ΦΕΚ  826/ Β’/10-9-1996)  για την «Σύσταση Εδικών Λογαριασμών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ».

8.       Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως εγκρίθηκε από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 29/5/2001 και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο που εντάσσονται οι πράξεις για τις οποίες γίνεται η πρόσκληση, καθώς επίσης και η παράγραφος για τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους των Μέτρων.

9.       Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 2 περίπτωση β΄του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/137)

10.   ΝΟΜΟΣ αριθ. 2860/14.11.2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις»

11.   Το Ν. 2530/97 και ειδικότερα το αρ.23 παρ. 7 περί «υπηρεσιακής κατάστασης και αναμόρφωσης μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού κλπ.»

12.   Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με αρθμ. πρωτ. 995/1.8.2001 για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα Ε.Ε. & Κ.Π.Σ. των προκηρύξεων-προσκλήσεων με τις οποίες καλούνται οι τελικοί δικαιούχοι έργων/ πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ να υποβάλουν προτάσεις.

 

ΚΑΛΕΙ

 

Tα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας να υποβάλουν προτάσεις υλοποίησης Πράξεων για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ). Εξαιρούνται τα Τμήματα των οποίων το ΠΠΣ αφορά στην επιστήμη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Συγκεκριμένα εξαιρούνται τα Τμήματα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πληροφορικής του Α.Π.Θ., Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Μηχ/κών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Ηλ/νικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., Ηλ/γων Μηχ/κών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου, Επιχειρηματικού σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πατρών,  Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιώς, Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης, Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών,  Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας.   Για αυτά τα ΠΠΣ γίνεται ειδική πρόσκληση που θα αφορά στην ενίσχυση των σπουδών στις Τ.Π.Ε.  

 

 

 

1. Χρηματοδότηση Πράξεων

 

Οι Πράξεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο Μέτρο 2.2. θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών».

Οι Πράξεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο Μέτρο 2.6. θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας 2.6.1 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και   Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων 2..6.1.ζ «Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)».

Οι Πράξεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο Μέτρο 4.2 θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας 4.2.1 «Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες». Υποστήριξη ερευνητικής δράσης γυναικών», Κατηγορία Πράξεων 4.2.1.β «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας».

 

Το ΕΚΤ επενδύει στους ανθρώπινους πόρους και χρηματοδοτεί πράξεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της απασχόλησης, με την προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών.

 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τελικοί δικαιούχοι ανά κατηγορία πράξης:

 

Κατηγορία Πράξεων

Τελικοί Δικαιούχοι

 

Κ.Π.2.2.2.α: «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών»

Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ (για εκείνα τα Τμήματα εκτός των εξαιρουμένων από την πρόσκληση Τμημάτων και των Τμημάτων  που ειδικεύονται σε θέματα περιβάλλοντος)

Κ.Π. 2.6.1 ζ: «Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)»

Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ (για εκείνα τα Τμήματα που ειδικεύονται σε θέματα περιβάλλοντος)

Κ. Π. 4.2.1 β «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας».

Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ που αναπτύσσουν δράσεις σε θέματα φύλου και  ισότητας

 

 

 

2. Προϋπολογισμός Πράξεων

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ενίσχυση των Πράξεων (έργων) με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται έως το ποσό των  59.606.000 ευρώ  (περίπου 20,31 δισ. δρχ.).

Το Μέτρο 2.2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 355.569.000 ευρώ (περίπου 121,160 δισ. δρχ.), ο οποίος θα κατανεμηθεί στις κατηγορίες πράξεων που το αποτελούν.

Το Μέτρο 2.6 έχει συνολικό προϋπολογισμό 11.341.800 ευρώ (περίπου 36,377 δισ δρχ.), ο οποίος θα κατανεμηθεί στις κατηγορίες πράξεων που το αποτελούν.

Το Μέτρο 4.2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 106.756.000 ευρώ (περίπου 3,864 δισ δρχ.), ο οποίος θα κατανεμηθεί στις κατηγορίες πράξεων που το αποτελούν.

Τα ποσά αυτά θα κατανεμηθούν στις κατηγορίες πράξεων οι οποίες αποτελούν τα αντίστοιχα Μέτρα.

Η αιτούμενη από το Μέτρο 2.2 χρηματοδότηση ανά ΠΠΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ (περίπου 170 εκ δρχ).  Για τα ΠΠΣ που θα εισάγουν ομάδα εξειδικευμένων μαθημάτων Πληροφορικής  η  αιτούμενη χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 650.000 ευρώ (περίπου 220 εκ. δρχ.). Η αιτούμενη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα για δράσεις κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ (περίπου 150 εκ δρχ).  Η αιτούμενη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα για δράσεις σε θέματα φύλου και  ισότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ (περίπου 150 εκ δρχ).  Η αιτούμενη χρηματοδότηση Τμημάτων/ Ιδρυμάτων με μικρό αριθμό φοιτητών και προσφερομένων μαθημάτων πρέπει να είναι αρκετά μικρότερη. Σε περίπτωση εσόδων (π.χ. καθαρά έσοδα που προκύπτουν από την διάθεση εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται από το Τμήμα),  το ΠΠΣ θα αξιολογηθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού και η τελική χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ θα είναι  μειωμένη κατά το ποσό των εσόδων. 

Ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης ανά κατηγορία πράξεων εμφανίζεται στο πίνακα που ακολουθεί.  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δύναται να προβεί σε αλλαγή του παρακάτω ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

Κατηγορία Πράξεων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Κ.Π. 2.2.2 α: «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών»

 

53.120.000 ευρώ 

 Κ.Π. 2.6.1 ζ: «Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)»

 

3.551.000 ευρώ 

Κ. Π.. .4.2.1 β «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας».

2.935.000 ευρώ 

 

 

3. Στόχοι του Μέτρου 2.2, 2.6 και 4.2

 

Οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται μέσω της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρα 2.2 και 2.6 που αφορούν στην «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και στα «Προγράμματα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» αντίστοιχα καθώς και στον Άξονα Προτεραιότητας 4,  Μέτρο 4.2 που αφορά στα «Προγράμματα Σπουδών και Ερευνητικά Προγράμματα για τις Γυναίκες».

Οι παρεμβάσεις τoυ Mέτρου 2.2 στηρίζονται σε τρεις διακριτούς άξονες πολιτικής:

§         την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και του εκπαιδευτικού υλικού.

§         τη διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο.

§         την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών σε συνδυασμό με τις ενισχυτικές και απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και την προσαρμογή της πολιτικής υποτροφιών προς τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας.

 

Οι παρεμβάσεις τoυ Mέτρου 2.6 αποσκοπούν στην παροχή εκπαίδευσης στους νέους σε θέματα οικολογίας, ποιότητας ζωής και προστασίας περιβάλλοντος καθώς και στην επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική  αγωγή.

Οι παρεμβάσεις τoυ Mέτρου 4.2 αποσκοπούν στην προώθηση και προαγωγή της ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας καθώς επίσης και η εφαρμογή της έννοιας στη δια βίου εκπαίδευση.

 

Στόχοι των Ενεργειών 2.2.2, 2.6.1 και 4.2.1

 

Η Ενέργεια 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών» της ανώτατης εκπαίδευσης αποσκοπεί:

 

1.       στην ολοκλήρωση της διεύρυνσης των προπτυχιακών σπουδών με τη δημιουργία νέων τμημάτων στα ανώτατα ιδρύματα

2.       στην εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν την συνεχή αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες πρακτικές και στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας και οικονομίας

3.       στην ενίσχυση Tμημάτων για οργανική σύνδεση των σπουδών με τις τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την ανάπτυξη βασικών και κατ’ επιλογή μαθημάτων. Επίσης θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό υλικό και στην μεθοδολογία σπουδών και εξετάσεων η χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους γνωστικούς τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Η Ενέργεια 2.6.1«Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» αποσκοπεί:

1.         στην ίδρυση νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

2.         στην εκπόνηση μελετών αξιολόγησης των λειτουργούντων Κ.Π.Ε.

3.         στην υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

4.         στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

5.         στην αξιολόγηση, αγορά, παραγωγή και αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

6.         στην διεύρυνση προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκαπίδευσης (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, εξειδίκευση)

7.         σε καινοτόμες  εκπαιδευτικές δράσεις και έρευνα για το περιβάλλον

8.         στην ενίσχυση των υπαρχόντων προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και στον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων κύκλων δια βίου σπουδών

9.         στην υλοποίηση προγραμμάτων σε προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος.

 

 

Η Ενέργεια 4.2.1 «Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες» αποσκοπεί:

1.         στην προαγωγή της γνώσης,  στην ανάπτυξη της έρευνας, στη μετεκπαίδευση και στην  εξειδίκευση στις Γυναικείες Σπουδές,  στην προώθηση δηλαδή της αρχής της ισότητας και στο γνωστικό πεδίο των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

2.         στην προώθηση μαθημάτων φύλου και ισότητας σε προπτυχιακό επίπεδο στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

3.         στην πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την μελέτη θεμάτων φύλου και ισότητας στην επιστήμη και την τεχνολογία

4.         στη διεξαγωγή προγραμμάτων έρευνας που αφορούν γυναικεία θέματα

5.         στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σε θέματα φύλου και ισότητας.

6.         στην παροχή δια βίου εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων

 

 

Στόχοι της Κατηγορίας 2.2.2.α

 

Το βασικό κέρδος από την πιλοτική εφαρμογή της ενέργειας για αναμόρφωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των ΠΠΣ στο πλαίσιο του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ υπήρξε η εισαγωγή και η καλλιέργεια στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι μιας αντίληψης συνεχούς αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, σε συνδυασμό με την αποδοχή των διαδικασιών αποτίμησης και αξιολόγησης ενός ΠΠΣ, ώστε να μπορεί το Ίδρυμα να διαπραγματεύεται δυναμικά την επικοινωνία με την περιβάλλουσα πραγματικότητα: την αγορά εργασίας, τη χρηματοδότησή του, τα άλλα Ιδρύματα ως ανταγωνιστές ή συνεργάτες στην παραγωγή της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, στην ανώτατη εκπαίδευση αναμορφώθηκαν 130 προγράμματα σπουδών με την ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και εισαγωγή νέων τεχνολογιών ενώ υλοποιήθηκαν 21 έργα που αφορούσαν την επέκταση και υιοθέτηση πολλαπλού συγγράμματος, τα οποία θεωρήθηκαν σημαντικός παράγοντας για την ουσιαστική αναμόρφωση των ΠΠΣ.

 

Ο στόχος της αναμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης είναι να εφοδιαστεί ο απόφοιτος με προσόντα και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει μια πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ακαδημαϊκή, επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και τεχνολογική πραγματικότητα. Οι επιταγές της κοινωνίας της γνώσης, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας και η σταδιακή μαζικοποίηση της εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση δημιουργεί νέες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό σύστημα, σε μια συνεχή εξελικτική πορεία, συνδέεται με την αγορά εργασίας και συναρτάται με το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης.

 

Εξάλλου πρόσφατες έρευνες σε θέματα προγραμμάτων σπουδών προτείνουν αφ’ενός την οργάνωση  των ΠΠΣ σε ευρύτερες ενότητες και συνεκτικούς κύκλους μαθημάτων, αφετέρου την εισαγωγή και ενίσχυση νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών ώστε να μπορούν να ασκούνται και να καθοδηγούνται όλοι οι φοιτητές, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, με στόχο την έγκαιρη αποφοίτησή τους, την επιστημονική τους επάρκεια καθώς και την ανάπτυξη πρόσθετων προσωπικών δεξιοτήτων.

 

Η ομαδική εργασία που απαιτεί ο εργασιακός χώρος προϋποθέτει μια ήδη κατακτημένη απ’ την περίοδο των προπτυχιακών σπουδών ικανότητα διεπιστημονικής προσέγγισης πολύπλοκων ζητημάτων και συνεργασίας μέσα σε ομαδικό πνεύμα. Η αυτενέργεια, η επιχειρηματικότητα, η προσαρμοστικότητα σε αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος (ακόμα και χώρας) δεν είναι φυσικές προσωπικές δεξιότητες αλλά αποτέλεσμα σχεδιασμού και προς αυτήν την κατεύθυνση προσανατολισμού της προπτυχιακής εκπαίδευσης.  Η γλωσσομάθεια για παράδειγμα, αδιαμφισβήτητα απαραίτητη για πρόσβαση σε διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία στα πλαίσια της προπτυχιακής και της δια βίου εκπαίδευσης αλλά και για δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, είναι δεξιότητα που θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι θα εδραιώνεται εντός του ΠΠΣ.

 

Οι νέες τεχνολογίες παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως η τηλεκπαίδευση, η ζωντανή μετάδοση (π.χ. από χειρουργεία, εργοστάσια, πυρηνικούς αντιδραστήρες) κ.λπ. θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να ενταχθούν στα περισσότερα γνωστικά πεδία. Οι διεργασίες αυτές εμπλουτίζουν εκ παραλλήλου τα μαθήματα με ρεαλιστικές εφαρμογές. Η χρήση των νέων τεχνολογιών καθιστά τους διδασκόμενους πιο αποτελεσματικούς ως προς την αναζήτηση νέων γνώσεων και τους αποφοίτους πληροφορικά εγγράμματους, ικανούς να κινούνται στον κόσμο της εργασίας, που γίνεται συνώνυμη με τη δια βίου εκπαίδευση. Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες είναι αναγκαία συνθήκη για τη δια βίου πρόσβαση στη γνώση, όχι όμως από μόνη της ικανή. Στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να καλλιεργείται στους διδασκόμενους η επιθυμία για διαρκή απόκτηση γνώσεων και του κλάδου σπουδών και των τεχνολογιών πρόσβασης σε αυτές, με παράλληλη ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας για την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών.

Στις νέες αντιλήψεις για την οργάνωση των ΠΠΣ εντάσσεται η προώθηση εκπαιδευτικών διαδικασιών που αναπτύσσουν την ικανότητα για έρευνα, και οδηγούν στην αυτενέργεια, όπως είναι:

·         η διεξαγωγή ολοκλήρων εξαμηνιαίων μαθημάτων με εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών γραπτών εργασιών

·         η εξάσκηση των φοιτητών στην ερμηνευτική προσέγγιση ή επίλυση προβλημάτων και καίριων ζητημάτων

·         η μελέτη αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων.

 

Ένα ολοκληρωμένο ΠΠΣ θα πρέπει να οδηγεί στη διαμόρφωση μιας άλλης σχέσης με τη γνώση, τα κείμενα, την έρευνα, αναδεικνύοντας το πλαίσιο και τις διαδικασίες παραγωγής του επιστημονικού λόγου. Οι διδασκόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν την πληροφορία με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι, να την εντάσσουν και να την ταξινομούν στο πλαίσιό της, ώστε να μην την συσσωρεύουν παθητικά αλλά να τη χρησιμοποιούν δημιουργικά. Να παράγουν δηλαδή το δικό τους λόγο. Ένα πρώτο βήμα γι’ αυτό ήταν η υιοθέτηση του πολλαπλού συγγράμματος έναντι του μοναδικού συγγράμματος,  η τοποθέτηση δηλαδή του βασικού επιστημονικού κειμένου σε σχέση με άλλα έστω και αν το βασικό σύγγραμμα αποπειράται να καλύψει μεγάλο φάσμα της βιβλιογραφίας.  Με αυτή την έννοια τα πολλαπλά συγγράμματα αποτυπώνουν γνησιότερα τις όψεις ενός διαλόγου μεταξύ συμπληρωματικών ή και συγκρουόμενων επιστημονικών κειμένων απ’ ότι το μοναδικό σύγγραμμα.  

Προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση πολλών από τα παραπάνω αποτελεί η αναβάθμιση του βασικού κορμού τόσο ως προς το περιεχόμενο  όσο και ως προς τις τεχνικές διδασκαλίας καθώς και ο εξορθολογισμός του σε σχέση με τις επικαλύψεις των μαθημάτων,  τον τρόπο αξιολόγησης του μαθητή, την υποχρεωτικότητα στα προαπαιτούμενα μαθήματα,  τη παρακολούθηση της σύγχρονη άποψης των βασικών επιστημών που καλύπτουν τα μαθήματα κλπ.

 

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ επιδιώκεται η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και του «ανοίγματος»  της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω μιας διαρκούς διαδικασίας εκσυγχρονισμού, αποτίμησης/ αξιολόγησης και επανασχεδιασμού των προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στη διαρκή αλλαγή των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας. Τα ΠΠΣ θα αναμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό ενσωματώνοντας στον κορμό τους τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης τους καθώς και τις προόδους της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Θα εμπεριέχουν επίσης αντίστοιχη προσαρμογή και ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και μηχανισμού υιοθέτησης και αξιοποίησης των σύγχρονων πρακτικών. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας σε επιλεγμένες ειδικότητες και θα επιτευχθεί η ευρύτερη κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε θέσεις εργασίας που απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

Πιο συγκεκριμένα, η βελτίωση του ΠΠΣ συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την οργάνωση των σπουδών σε ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων, την παρακολούθηση και καθοδήγηση των φοιτητών σε μικρές ομάδες, την ενίσχυση του εργαστηριακού-σεμιναριακού χαρακτήρα όλο και περισσότερων μαθημάτων και τη μύηση στην έρευνα.

 

Στόχοι της Κατηγορίας  2.6.1.ζ       

 

Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των φορέων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Μια τέτοια ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να γίνει με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, με την εμφάνιση κατευθύνσεων στα ήδη υφιστάμενα προγράμματα, με προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για όσους πτυχιούχους παλαιότερων ετών θα ήθελαν να αποκτήσουν πρόσθετα εφόδια και τέλος με τη δημιουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης.

Στα Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η μελέτη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενο σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Μέσα από τις Πράξεις, θα δημιουργηθούν νέα προγράμματα ή θα αναπτυχθούν τα υφιστάμενα, ώστε να επιμορφωθεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και ενδεικτικά στους τομείς Φυσικό περιβάλλον (μεταπτυχιακές σπουδές για την εξειδίκευση στελεχών, φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης λυμάτων).

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και  της παρούσας πρόσκλησης, επιδιώκεται η αναμόρφωση υπαρχόντων προγραμμάτων που αφορούν στο περιβάλλον, η δημιουργία ειδικών κατευθύνσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντός άλλων σχετιζόμενων Τμημάτων καθώς και η εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών μαθημάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ειδικά η αναμόρφωση υπαρχόντων προγραμμάτων που αφορούν στο περιβάλλον και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και προστασία, θα χρηματοδοτηθεί από το Μέτρο 2.6.

 

 

Στόχοι της Κατηγορίας 4.2.1.β       

 

Στην Ελλάδα σήμερα, παρατηρείται σχετική έλλειψη Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση σε τομείς που άπτονται θεμάτων φύλου και ισότητας. Κάποια μεμονωμένα μαθήματα σε ορισμένα τμήματα των πανεπιστημίων τα οποία διαπραγματεύονται την ανάπτυξη της οπτικής του φύλου σε συγκεκριμένα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα όπως πχ. εκπαίδευση, οικογενειακό δίκαιο, γλωσσολογία, λογοτεχνία, κτλ., δεν καλύπτουν επαρκώς μια διεπιστημονική προβληματική των προσεγγίσεων του φύλου στην επιστήμη, σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Κύριος στόχος της παρούσας κατηγορίας Πράξεων είναι η προώθηση μαθημάτων φύλου και ισότητας σε προπτυχιακό επίπεδο στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης είτε με τη μορφή ομάδας σχετικών μαθημάτων είτε με τη μορφή μεμονωμένων μαθημάτων επιλογής.  Η οργάνωση και διεξαγωγή αυτών των μαθημάτων θα χρηματοδοτηθεί από το Μέτρο 4.2.

 

 

 

4. Περιεχόμενο Προτάσεων

 

Για την επίτευξη των στόχων της κατηγορίας έργων 2.2.2.α της Αναμόρφωσης των Προπτυχιακών Σπουδών θα υποστηριχθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις :

·       Η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου και του τρόπου παροχής των σπουδών, η οποία προκύπτει από συντονισμένες προσπάθειες και με τη θέσπιση και χρήση συγκεκριμένων δεικτών εκπαιδευτικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

·       Η εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων διδασκαλίας, εργαστηριακής άσκησης και τρόπων εξέτασης ώστε όχι μόνο να επιτευχθεί αναβάθμιση του τρόπου παροχής των γνώσεων, αλλά και μια ακαδημαϊκά ποιοτική αντιμετώπιση της όλο και μαζικότερης πλέον πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

·       Η ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τρόπο τέτοιο που να συνδέονται οι σπουδές με τη χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.

·       Η σημαντική ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που σχετίζονται με την κατεύθυνση του Τμήματος.

·       Η καλλιέργεια των βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων με έμφαση στην όξυνση της κρίσης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, την επικοινωνία των αποτελεσμάτων, την εργασία σε ομάδα, τη διασφάλιση υψηλής κινητοποίησης των συνεργατών κλπ.

·       Η προώθηση της επαγγελματικής ευελιξίας με την καλλιέργεια της διεπιστημονικής προσέγγισης στα ζητήματα, την ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα και την υιοθέτηση ερευνητικών μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων ενός ζητήματος.

 

Προς τις κατευθύνσεις αυτές, προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες :

 

1.    Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.

Πρόκειται για  ομάδα  συσχετιζόμενων παρεμβάσεων : ενίσχυση του θεσμού της πολλαπλής βιβλιογραφίας μέσα στην μαθησιακή πράξη, δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού διδασκαλίας και εξέτασης σε ειδικούς δικτυακούς τόπους, ανάπτυξη πυλών ανά θεματική κατηγορία (ομάδα συγγενών επιστημονικών περιοχών).

Η παρέμβαση αυτή συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη και εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες και τα εργαλεία της πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στο διαδίκτυο, καθώς και την παροχή του “βασικού κορμού” από το κατάλληλο δικτυακό τόπο για τη μερική μείωση φόρτου του διδακτικού και διορθωτικού έργου το οποίο συσσωρεύεται λόγω της μαζικότερης ανώτατης εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει, επίσης, την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων (ΕΛΠ) για τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία είναι δυνατόν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση και προώθηση των εφαρμογών πολυμέσων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και της παραγωγής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που προωθούν τη δημιουργία μόνιμων υποδομών καθώς κι οι δαπάνες που προωθούν τη βιωσιμότητα των επιμέρους υποέργων.

 

 

2.        Εισαγωγή/ ανάπτυξη και χρήση νέων τρόπων παροχής διδασκαλίας

Σήμερα τα περισσότερα εργαλεία και μέθοδοι διδασκαλίας συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους Η/Υ και τις εποπτικές δυνατότητες που αυτοί προσφέρουν, με αποτέλεσμα να εκσυγχρονίζουν την αντίστοιχη διδακτική και εργαστηριακή πράξη.  Ταυτόχρονα η υιοθέτηση αυτών των εργαλείων επαναφέρει την αμεσότητα στη διδασκαλία ελαττώνοντας έτσι τα αρνητικά αποτελέσματα που προέρχονται  από την αποστασιοποίηση λόγω της μαζικοποίησης της εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια.

      

Προτείνεται η ανάπτυξη και χρήση  νέων τρόπων και μέσων παροχής της διδασκαλίας, όπως:

1.       μάθηση με τη υποβοήθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

2.       μάθηση με τη χρήση εποπτικών μέσων (π.χ. videoconferencing, ηλεκτρονικά αμφιθέατρα)

3.       πλήρης ανάπτυξη της διδακτικής και εξεταστικής διαδικασίας  σε ηλεκτρονική μορφή 

4.       ανάπτυξη υλικού για συνεχή διαδραστική εξάσκηση και περιοδική εξέτασή της

5.       εποπτευόμενη αυτο-διδασκαλία ή μικρο-ομαδική διδασκαλία σαν συμπληρωματική δυνατότητα 

6.       ηλεκτρονική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτρέπει και να ενθαρρύνει ατομικές τακτικές ανοικτής και ευέλικτης διαδρομής στη μάθηση

7.       ηλεκτρονικός συντονισμός των πολλαπλών πηγών πληροφόρησης με τέτοιο τρόπο ώστε  να αποτελούν ένα  συνεκτικό «κατανεμημένο μαθησιακό περιβάλλον» 

8.       εικονικά εργαστήρια

 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης μπορεί να χρηματοδοτηθούν η παρακολούθηση, η καταγραφή και η μεταφορά βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τους νέους τρόπους και τα μέσα παροχής της διδασκαλίας.

 

 

3.  Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής.

Είναι πλέον σαφές ότι είναι απόλυτα απαραίτητος ο εμπλουτισμός του περιεχομένου όλων των προγραμμάτων σπουδών με γενικές δεξιότητες πληροφορικής, γεγονός που θέτει από την αρχή των σπουδών τα θεμέλια για παρακολούθηση εκσυγχρονισμένων μορφών των μαθημάτων (ως προς την ύλη, τις μεθόδους διδασκαλίας, τους τρόπους εκμάθησης και εξέτασης) και που παράλληλα εγγυώνται μεγαλύτερη επαγγελματική ευελιξία.

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων όλων των συντελεστών του προγράμματος σπουδών (φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό) στη χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες της λειτουργίας των σύγχρονων Τμημάτων.  Είναι ενδεικτικό του προβλήματος ότι μόνο το 53% των φοιτητών χρησιμοποιεί Η/Υ και μόλις το 37% το διαδίκτυο (Πανελλαδική Έρευνα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας για τη χρήση Υπολογιστών, Internet & Κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2001).  Επιδίωξη του ΕΠΕΑΕΚ αλλά και βασικό κριτήριο για να θεωρηθεί επιτυχής η παρέμβαση αυτή είναι η αύξηση των παραπάνω ποσοστών στο 100%. Η εξοικείωση των φοιτητών από τα πρώτα τους βήματα στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα με τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και η Κοινωνία της Πληροφορίας θα αποτελέσει κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη της εκπαίδευσής τους. Στόχος είναι η απόκτηση  βασικών δεξιοτήτων στην πληροφορική για όλους τους αποφοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού κλάδου.

Οι γενικές δεξιότητες Πληροφορικής οφείλουν να συνδέονται και με την χρηστική ένταξή τους μέσα στον κορμό της επιστημονικής γνώσης και πρακτικής της κάθε ειδικότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τα εξής :

1)       έμφαση σε οργανωμένα μαθήματα (με πιστωτικές διδακτικές μονάδες ή και χωρίς) των επιστημών της Πληροφορικής μέσα στα περισσότερα ΠΠΣ.

2)       εντατική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Η/Υ ως υπολογιστικών εργαλείων και ως εργαλείων μελέτης φαινομένων απαραίτητων στην επιστήμη και την έρευνα της κάθε ειδικότητας

Αφ’ ενός η συνεχής ανανέωση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών με τη συστηματική ένταξη σ’ αυτά των εξελίξεων της Πληροφορικής, αφετέρου η καθιέρωση μηχανισμών επικαιροποίησης των δεξιοτήτων πληροφορικής και χρήσης τους από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό θα συμβάλουν στην αποτελεσματική και λειτουργική σύνδεση των πληροφορικών εργαλείων και υπολογιστικών τεχνικών με το αντικείμενο σπουδών.

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι η εισαγωγή μαθημάτων Πληροφορικής τα οποία συνδέουν το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας με τις επιστημονικές δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία της Πληροφορικής στην ίδια την ειδικότητα, ενώ παράλληλα αποτελούν πλεονέκτημα για την δια βίου απρόσκοπτη ενημέρωση των φοιτητών.

 

4.   Εισαγωγή ομάδας εξειδικευμένων μαθημάτων Πληροφορικής

Στα πλαίσια λειτουργίας κάποιων Τμημάτων μπορεί να κρίνεται σκόπιμη και η εισαγωγή ομάδας μαθημάτων, η οποία θα αναδεικνύει τα νέα διεπιστημονικά πεδία τα οποία ανακύπτουν από την σύνδεση των επιστημών τις οποίες θεραπεύουν με τις επιστήμες της Πληροφορικής (medical informatics,  biodiversity & ecosystem informatics, bio-informatics, computational sciences κλπ). Μια τέτοια ομάδα αφορά σε ένα συγκροτημένο σύνολο εξειδικευμένων μαθημάτων, τα οποία θα προσφέρονται ενδεχομένως στα τελευταία εξάμηνα και θα εξειδικεύουν τους φοιτητές στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις κάθε ειδικότητας ή κατεύθυνσης στο υφιστάμενο προπτυχιακό πρόγραμμα. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να παρέχονται στο Τμήμα απο ειδικούς Τομείς ή από άλλα συνεργαζόμενα Τμήματα κτλ. είτε μέσω της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού τους είτε μέσα από υποβοήθηση από την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού του Ν. 407 (για τα πανεπιστήμια) ή επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών (για τα ΤΕΙ).

 

5.  Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα προγράμματα σπουδών

Πέρα από την ανάπτυξη και χρήση νέων τρόπων παροχής της διδασκαλίας, και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής, είναι  επιτακτική και η εισαγωγή των υπόλοιπων Νέων Τεχνολογιών σε εκείνα τα προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με αυτές. Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός αυτών των προγραμμάτων και η συνεχής επεξεργασία τους, προκειμένου η προσφερόμενη επιστημονική γνώση να συμβαδίζει με τις τελευταίες εξελίξεις της βασικής τους επιστήμης, των εξειδικεύσεών της και του σύγχρονου τρόπου άσκησης του επαγγέλματος. Κρίνεται απαραίτητο να βοηθηθούν προγράμματα σπουδών που χρησιμοποιούν ή οδηγούν σε τεχνολογίες αιχμής όπως βιοτεχνολογία, γενετική, έξυπνα υλικά και κατασκευές, νανοτεχνολογία κλπ. (υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση των σπουδών Πληροφορικής γίνεται μέσω ειδικής πρόσκλησης).  Ένα εντυπωσιακό ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέρχεται σε 57% δηλώνει ότι δεν βρίσκονται ή σπανίζουν στελέχη με ανώτατη εκπαίδευση σε ειδικότητες αιχμής. Παράλληλα,  τα προγράμματα σπουδών των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, θα ενισχυθούν προκειμένου να εισάγουν μαθήματα που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να σταθούν με κριτικό πνεύμα απέναντι στις επιπτώσεις των  νέων τεχνολογιών. (π.χ. βιοηθική, ανθρωπολογία της υγείας και της αναπαραγωγής, σχετιζόμενα δίκαια, κλπ.).

 

6.  Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών

Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των νέων και να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, στα πλαίσια λειτουργίας κάποιων Τμημάτων (εκτός αυτών που ειδικεύονται σε θέματα περιβάλλοντος) μπορεί να κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή μαθημάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (είτε ως υποχρεωτικά είτε ως κατ΄επιλογήν) ή η εισαγωγή ομάδας μαθημάτων η οποία θα αναδεικνύει τα νέα διεπιστημονικά πεδία τα οποία ανακύπτουν από την σύνδεση των επιστημών τις οποίες θεραπεύουν με τις επιστήμες του Περιβάλλοντος. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να παρέχονται στο Τμήμα απο ειδικούς Τομείς ή από άλλα συνεργαζόμενα Τμήματα κτλ. είτε μέσω της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού τους είτε μέσα από υποβοήθηση από την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού του Ν. 407 (για τα πανεπιστήμια) ή επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών (για τα ΤΕΙ).

 

7.  Δημιουργία διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών

       Στο πλαίσιο κάλυψης περιοχών επιστημονικής αιχμής και σύγχρονου προβληματισμού, περιοχών τις οποίες η Ελληνική πολιτεία και κοινωνία θεωρεί πρώτης προτεραιότητας, περιοχών στις οποίες υπάρχει ζωηρή ζήτηση από την αγορά εργασίας (σε πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ,  παρουσιάζεται ότι το 86% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να κάνουν για την επόμενη πενταετία προσλήψεις στελεχών με ανώτατη εκπαίδευση σε ειδικότητες αιχμής), δύναται να δημιουργηθούν  διατμηματικά προγράμματα σπουδών.  Αυτά θα είναι προγράμματα που θα λειτουργούν για όσο διάστημα υπάρχει η αντίστοιχη ανάγκη. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα διευκολύνει την εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία εκπαιδευτικού προσωπικού από διαφορετικά Τμήματα με τη πιθανότητα να συμπεριλαμβάνεται και μικρός αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού από Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο το πρόγραμμα θα έχει κάνει διμερή συμφωνία.

       Το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει στα πρώτα έτη μια επιλογή από τα προσφερόμενα μαθήματα των συνεργαζομένων Τμημάτων, η δε παρακολούθησή τους να γίνεται ταυτόχρονα με τους φοιτητές των Τμημάτων.  Στα τελευταία έτη το πρόγραμμα θα προσφέρει μαθήματα νέου περιεχομένου συναφούς με την επιστημονική περιοχή που το πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει,  οπότε και δικαιολογείται η πιθανή πρόσθετη εργασία μελών ΔΕΠ/ ΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων ή/ και η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού του Ν. 407 (για τα πανεπιστήμια) ή επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών (για τα ΤΕΙ).

       Τέτοια προγράμματα θα συμπεριλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο στο οποίο δηλώνουν οι υποψήφιοι τα Τμήματα στα οποία επιθυμούν να σπουδάσουν και συνεπώς για την εισαγωγή σε αυτά ο ενδιαφερόμενος μαθητής ακολουθεί την οριζόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία.  Ο φοιτητής / σπουδαστής ολοκληρώνοντας τις σπουδές του θα παίρνει πτυχίο από ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα το οποίο και θα έχει ορισθεί με την έναρξη του διατμηματικού προγράμματος.

 

8.   Ενίσχυση του εργαστηριακού & σεμιναριακού χαρακτήρα  των σπουδών.

Ένα σημαντικό ζητούμενο είναι η αύξηση του  εργαστηριακού & σεμιναριακού χαρακτήρα  σε μαθήματα-κλειδιά, αλλά και σε όλο ενδεχομένως το ΠΠΣ.  Βέβαια η πρακτική των εργαστηρίων και των σεμιναρίων διαφέρει από επιστήμη σε επιστήμη και παρόλο που η διεξαγωγή τους παίζει σημαντικό ρόλο στις θετικές επιστήμες, δεν παύει να είναι απαραίτητη ακόμη και στις ανθρωπιστικές επιστήμες (προφανώς με άλλου τύπου υποδομές).  Τέτοια μαθήματα σκοπεύουν στην ουσιαστική επαφή του φοιτητή με το αντικείμενο των μαθημάτων, στην ανάπτυξη της αυτενέργειας και της ερευνητικής ικανότητας,   στην απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με το πρακτικό μέρος του διδασκόμενου μαθήματος,  στη μύηση στη διαδικασία παραγωγής της γνώσης αλλά και στην ίδια την παραγωγή της γνώσης καθώς και στην επίτευξη  αμεσότητας στη σχέση διδάσκοντα – διδασκομένου. Από το ΕΚΤ θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη νέου «εργαστηριακού» και «σεμιναριακού»  περιεχομένου στα μαθήματα με αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό, και από το ΕΤΠΑ η υλικοτεχνική υποδομή σε απόλυτη συνέργεια με τις αντίστοιχες προτάσεις για χρηματοδότηση από το  ΕΚΤ.

 

 

9.   Λοιπές δράσεις βελτίωσης του περιεχομένου σπουδών

Αφορούν στην συνεχή βελτίωση του περιεχομένου και του τρόπου παροχής των σπουδών, την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας που ενσωματώνουν σύγχρονες μορφές μάθησης και νέους τρόπους εξέτασης, την καλλιέργεια των βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και την προώθηση της επαγγελματικής ευελιξίας.  Ενδεικτικά αναφέρονται  οι εξής βελτιωτικές παρεμβάσεις :

 

·       Μερική ή ολική υιοθέτηση  εκπαίδευσης με νέες διαδικασίες  (εκπόνηση σύνθετων εργασιών, επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων σχετικών με το κλάδο, εξαγωγή θεωρίας από υποδειγματικές μελέτες περιπτώσεων κλπ.).

·       Η ανάδειξη της αυτενέργειας  που προωθείται με την καλλιέργεια  της ελεύθερης σκέψης, της δημιουργικότητας, της ικανότητας για αυτομάθηση κλπ. και η οποία ωθεί στην δυνατότητα για δια βίου εκπαίδευση, για επαγγελματική προσαρμογή, για συνεχή επιστημονική διερεύνηση, για επιχειρηματικότητα,  καινοτομίες κλπ.

·       Βαθμιαία αποφυγή ενός βαθμολογικού συστήματος που συνήθως βασίζεται αποκλειστικά στην τελική εξέταση, και εισαγωγή ενδιάμεσων αξιολογήσεων των φοιτητών σε όλο και περισσότερα μαθήματα προκειμένου να συναχθεί ο τελικός τους βαθμός.

·       Η  ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων,  όπως της γλωσσομάθειας η οποία υποβοηθάει την κινητικότητα για επιστημονικούς και επαγγελματικούς σκοπούς καθώς και την εργασία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως της ικανότητας για επικοινωνία η οποία ενισχύει την ομαδικότητα στην εργασία,  τις συνεργασίες σε  διεπιστημονικά θέματα κλπ.

·       Η ένταξη στο ΠΠΣ, όπου δεν υπάρχουν,  μαθημάτων γενικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Κατάρτισης καθώς και  μαθημάτων διδακτικής  του αντικειμένου και παράλληλης διδακτικής άσκησης στην τάξη, στο πλαίσιο της υλοποίησης των διατάξεων του Ν.2525/97, άρθρο 6.

·       Η ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας και της  ευελιξίας των σπουδών  με την βελτίωση του συστήματος των “κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών” μαθημάτων από άλλα Τμήματα.   Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται η εξασφάλιση προϋποθέσεων όπως η ανάπτυξη ενδο-ιδρυματικού συστήματος πίστωσης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων, η αποφυγή επικαλύψεων στην ύλη των μαθημάτων, η διεύρυνση του φάσματος των εσωτερικών κατευθύνσεων στις σπουδές και η ελάττωση των υποχρεωτικών μαθημάτων (πάντα με παράλληλη εξασφάλιση της επιστημονικής επάρκειας του κορμού των βασικών γνώσεων).

·       Μύηση στην έρευνα  με ειδικά σεμινάρια, ανοικτούς κύκλους διαλέξεων, παρακολούθηση παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών, βοηθητικής συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, υποχρεωτικής συμμετοχής σε διδακτικά “ερευνητικά προγράμματα”, π.χ. υπό την μορφή ερευνών πεδίου, ερευνητικών παιγνίων, ομαδικών μελετών σε ολοκληρωμένα θέματα μείζονος κλίμακας κλπ.

·       Οργάνωση των σπουδών σε  ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων .  Οι κύκλοι αυτοί είναι αυτοτελή υποσύνολα των ενδιαφερόντων των Τομέων των Τμημάτων, και περιλαμβάνουν όλων των ειδών τα μαθήματα της γνωστικής αυτής περιοχής.  Αυτό εξασφαλίζει σαφή δομή προαπαιτούμενων μαθημάτων, δυνατότητα χρήσης μαθημάτων σε διαφορετικά επίπεδα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, συνεχιζόμενη) και σταδιακή αποπεράτωση του κύκλου με βάση ενότητες που συνθέτουν τα εξαμηνιαία μαθήματα και όχι με βάση το πέρας των εξαμήνων.           

·       Η μελέτη για τον  εντοπισμό αναδυόμενων διεπιστημονικών περιοχών  στη διεπιφάνεια των σήμερα λειτουργούντων Τμημάτων με διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας ανανεωμένων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών σε εξυπηρέτηση αυτών των διεπιστημονικών περιοχών.

·       Η ενεργοποίηση της ήδη θεσμοθετημένης  συμβουλευτικής  προς όλους τους φοιτητές ως εξατομικευμένου μηχανισμού για την απρόσκοπτη και επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών προς όλους.  Έμφαση στην καταπολέμηση του φαινομένου της λιμνάζουσας φοίτησης. 

·     Η  ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας  με την παροχή ειδικών μαθημάτων, με προσαρμογές σε επιλεγμένα μαθήματα κλπ.    

 

 

10.   Κεντρική  υποστήριξη από το Ίδρυμα

10.α  Ειδικές δράσεις υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

Η εμπειρία από το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ κατέδειξε την ανάγκη συντονισμένης υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις νέες τεχνολογίες.  Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα χρηματοδοτηθούν δράσεις συντονισμού για:

·         την υποστήριξη των διδασκόντων για αυτοβελτίωση, υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας που συνδέονται  με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας

·         την υποστήριξη προτυποποίησης και συντονισμού μαθημάτων, μεθόδων διδασκαλίας, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, στις περιπτώσεις που τα μαθήματα αφορούν σε περισσότερα του ενός Τμήματα

·         τον συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη των τμημάτων στην αποτίμηση – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εισαγωγής των νέων μεθόδων διδασκαλίας

·         την παροχή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης  προς όφελος των φοιτητών του Ιδρύματος (τηλεμαθήματα μπορούν να αναπτυχθούν και με συνεργασία διαφορετικών Ιδρυμάτων, ώστε να καλυφθούν και οι εκπαιδευτικές ανάγκες Τμημάτων της περιφέρειας και γενικά Ιδρυμάτων που δεν διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους πόρους, η δε δημιουργία αιθουσών τηλεκπαίδευσης  θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ)

και οποιαδήποτε άλλη δράση κριθεί ως απαραίτητη στα πλαίσια του συντονισμού των αναβαθμιστικών προσπαθειών.  Το έργο αυτό θα αναληφθεί από υφιστάμενα όργανα, επιτροπές, μονάδες που λειτουργούν στα Ιδρύματα, ή , στην περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο, θα δημιουργηθούν νέες μονάδες.

 

10.β  Ενίσχυση εκδοτικού μηχανισμού του Ιδρύματος

       Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη του θεσμού των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων. Ειδικότερα θα ενισχυθεί η δυνατότητα των Ιδρυμάτων για ιδιοπαραγωγή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και άλλου χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η δράση δεν μπορεί να περιλάβει λειτουργικά έξοδα και θα χρηματοδοτηθούν, αποκλειστικά, πράξεις που θα  εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των εκδοτικών και συναφών μηχανισμών του Ιδρύματος. 

 

 

10.γ  Προσφορά μαθημάτων που αφορούν στη προστασία του περιβάλλοντος

       Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των νέων και να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, κρίνεται σκόπιμο να προσφέρονται, κεντρικά ή από τυχόν αρμόδια Τμήματα ή Τομείς που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος,  μαθήματα (η παρακολούθηση των οποίων να είναι κατ΄επιλογήν και η προσμέτρησή τους ή μη στο πτυχίο να γίνεται σύμφωνα με τη βούληση του Ιδρύματος και των Τμημάτων) που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

11. Υποστήριξη γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων

       Προκειμένου να βελτιωθεί η θέση των γυναικών στη κοινωνία, η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στα κλιμάκια λήψης αποφάσεων, κρίνεται σκόπιμο να προσφέρονται, κεντρικά ή από τυχόν αρμόδια Τμήματα,  σχετικά μαθήματα (η παρακολούθηση των οποίων μπορεί να είναι κατ΄ επιλογήν και η προσμέτρησή τους ή μη στο πτυχίο να γίνεται σύμφωνα με τη βούληση του Ιδρύματος και των Τμημάτων).  Τα μαθήματα αυτά θα στοχεύουν στην κατανόηση καταρχήν των μηχανισμών διαμόρφωσης της ιεραρχικής σχέσης των φύλων (π.χ. ως προς τις σφαίρες δημόσιο/ ιδιωτικό), στις κοινωνικές διακρίσεις λόγω φύλου, στην ανάδειξη των βιολογικών διαφορών των φύλων και κυρίως στις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι διακρίσεις στη δημιουργία στερεοτύπων και μηχανισμών νομιμοποίησή τους.  Θα δίνεται έμφαση στη συμβολή των γυναικών στην επίσημη ιστορία αλλά κυρίως στην «ανεπίσημη» κοινωνική ιστορία, στη λογοτεχνία,  στην τέχνη και στην πολιτική, καθώς και στο ρόλο που παίζουν το φύλο σε συνδυασμό με την εθνικότητα, τις κοινωνικές τάξεις, τη φυλή και τις πολιτισμικές διαφορές στην κατασκευή των ταυτοτήτων και στη δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων με βάση το φύλο.

 

Η αναμόρφωση των προγραμμάτων Σπουδών Τμημάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από την Ενέργεια  2.6.1 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Επίσης, εκείνα τα Ιδρύματα τα οποία θα εισάγουν στο Πρόγραμμα Σπουδών τους, κεντρικά ή μέσω Τμημάτων τους, ειδικά μαθήματα γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων (είτε ως μεμονωμένα μαθήματα επιλογής είτε ως ομάδα ειδικών μαθημάτων), θα χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση αυτών των δράσεων από την Ενέργεια 4.2.1 «Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες».  Τα Ιδρύματα που πρόκειται να προσφέρουν ένα μόνο τέτοιο μάθημα (με δυνατότητα παρακολούθησης από όλους τους φοιτητές/ σπουδαστές του Ιδρύματος) δύνανται να το συμπεριλάβουν στις δράσεις κεντρικής υποστήριξης και να χρηματοδοτηθούν για την διεξαγωγή του από την Ενέργεια  2.2.2.  Από την ίδια Ενέργεια δύναται να χρηματοδοτηθεί και η διεξαγωγή  ενός τέτοιου μαθήματος το οποίο προσφέρεται από ένα  μόνο Τμήμα του Ιδρύματος για τους σπουδαστές/ φοιτητές του (οπότε και θα συμπεριληφθεί στις δράσεις του ΠΠΣ του Τμήματος). 

 

 

Σημειώνεται ότι, σε απόλυτη συνέργεια με τη πρόταση για χρηματοδότηση από το  ΕΚΤ, μπορεί να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για να καλυφθούν οι ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή, π.χ. για ανάπτυξη νέων εργαστηρίων,  για τον εκδοτικό μηχανισμό, υπέρ των μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου κλπ  (βλέπε σχετική πρόσκληση).

 

 

 

 

5.  Επιλεξιμότητα δαπανών

 

Δεν θα καλυφθούν χωρίς αιτιολόγηση δαπάνες που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από πηγές εκτός του ΕΠΕΑΕΚ.

 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

 

 

·       Αμοιβές προσωπικού.

·       Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών.

·       Δαπάνες μετακινήσεων.

·       Δαπάνες προμήθειας ή ανάπτυξης λογισμικού.

·       Δαπάνες προμήθειας ή ανάπτυξης υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού).

·       Δαπάνες για προμήθεια hardware (περιορισμένου αριθμού).

·       Δαπάνες για συντήρηση Λογισμικού /Μηχανημάτων.

·       Δαπάνες για συνδρομές έντυπου υλικού / βάσεις δεδομένων / δικαίωμα χρήσης λογισμικού.

·       Δαπάνες αναλωσίμων.

·       Δαπάνες δημοσιότητας.

·       Δαπάνες σεμιναρίων, διαλέξεων.

·       Άλλες δαπάνες (δαπάνες ταχυδρομείου και courier)

 

 

 

Ειδικότερα οι παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνουν:

 

 

Αποζημίωση μελών ΔΕΠ/ ΕΠ:  Η αποζημίωση των μελών ΔΕΠ/ ΕΠ ανεξάρτητα του αριθμού των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στα οποία εμπλέκονται δεν μπορεί να ξεπερνά το 35% των ετήσιων τακτικών αποδοχών τους από την απασχόλησή τους.  Ο έλεγχος τήρησης αυτού του ποσοστού αποτελεί υποχρέωση της υπηρεσίας οικονομικής διαχείρισης του Φορέα.  Η αποζημίωση αφορά πρόσθετη εργασία όπως αυτή ορίζεται από τους νόμους και τους κανονισμούς του Ιδρύματος. Η ετήσια αποζημίωση κάθε μέλους ΔΕΠ/ ΕΠ από το ΠΠΣ, που αποδεδειγμένα τηρεί την ανωτέρω προϋπόθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 εκ.δρχ. και είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρει. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μπορούν επιπλέον να αποζημιωθούν μέχρι του συνολικού ποσού των 2 εκ. δρχ. για μελέτες και εκθέσεις που αφορούν την εφαρμογή του ΠΠΣ του οποίου είναι υπεύθυνοι. Επίσης, ο ιδρυματικός υπεύθυνος δύναται επιπλέον να αποζημιωθεί μέχρι του συνολικού ποσού των 2 εκ. για μελέτες και εκθέσεις που αφορούν την εφαρμογή του έργου συνολικά στο Ίδρυμα. 

 

Αμοιβές διδακτικού προσωπικού:  Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται, για τα πανεπιστήμια, το διδακτικό προσωπικό του Ν. 407 και, για τα ΤΕΙ, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες που θα συμμετέχουν  στις δραστηριότητες 3, 4, 5, 6, 7, 10γ και 11 της Ενότητας 4, ή που θα προσφέρουν υποστηρικτική διδασκαλία με ασκήσεις.

 

Αποζημίωση Εξωτερικών Συνεργατών: που προσλαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του έργου (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και αποζημίωση για συντήρηση μηχανημάτων, συνδρομές  σε έντυπο υλικό, σε βάσεις δεδομένων, τράπεζες πληροφοριών και το δικαίωμα χρήσης λογισμικού που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

 

Αποζημίωση άλλων κατηγοριών προσωπικού: που συμβάλλουν στην εξειδικευμένη  διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΠΣ, συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών φοιτητών, ή στην υποστηρικτική διδασκαλία μέσω ασκήσεων ή εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων μεταδιδακτορικών ερευνητών.

 

 

 

 

Ο υπολογισμός των αμοιβών πρέπει να βασίζεται σε παραστατικά στοιχεία και υπόκειται στους περιορισμούς των αμοιβών των υπαλλήλων ΝΠΔΔ και των κείμενων διατάξεων.

 

Δαπάνες Μετακινήσεων:

Προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες μετακινήσεων μελών ΔΕΠ/ ΕΠ για εκπαιδευτικά συνέδρια που αφορούν στη διδακτική και κρίνονται απαραίτητα για το συγκεκριμένο ΠΠΣ.  Αφορούν δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό. Σ' αυτές περιλαμβάνονται δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καθώς και το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο. Δικαιολογούνται στο σύνολο μόνο πέντε μετακινήσεις για όλες τις συμμετοχές τέτοιου είδους. Οι συμμετέχοντες υποχρεώνονται στην σύνταξη και υποβολή εκτεταμένης έκθεσης σχετικής με το συνέδριο και τα οφέλη του για το ΠΠΣ. 

Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες μετακινήσεων επιστημόνων οι οποίοι προσκαλούνται από τα Τμήματα ή το Ίδρυμα για διαλέξεις.  Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια αφού οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν και από αντίστοιχες διαλέξεις που προσφέρονται στο Ίδρυμα.

Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες μετακινήσεων που έχουν σχέση με την πράξη, για συνεργασία σε επίπεδο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥΠΕΠΘ, όταν αυτό επιβάλλεται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με βάση τους νόμους και κανονισμούς του ιδρύματος. Πρέπει να αναφερθεί η σκοπιμότητα των προγραμματισμένων μετακινήσεων, να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων του έργου και να αναλυθούν τα στοιχεία των δαπανών που περιέχονται σ' αυτόν τον πίνακα.

 

Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού:

Περιλαμβάνονται η προμήθεια έντυπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού υλικού, (οι δαπάνες για έντυπο υλικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 4% του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΠΣ ο οποίος διαμορφώνεται βάσει των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν απολογιστικά στο πλαίσια του έργου).  Περιλαμβάνεται επίσης η αγορά συγγραφικών δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι για τη ανάπτυξη νέου έντυπου ή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους συγγραφείς. Θα πρέπει να αναφερθεί  ο μηχανισμός με τον οποίο θα αποζημιώνονται αυτοί. Πρέπει να αναφερθεί η σκοπιμότητα των προγραμματισμένων δαπανών, να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων του έργου και να αναλυθούν τα στοιχεία των δαπανών που περιέχονται σ' αυτόν τον πίνακα.

 

Αναλώσιμα:

Περιλαμβάνεται η αγορά αναλωσίμων, η προμήθεια ανταλλακτικών, εργαστηριακού υλικού, αντιδραστηρίων, κλπ. που είναι αναγκαία για την  αναβάθμιση  του συγκεκριμένου ΠΠΣ.

 

Προμήθεια – Συντήρηση Εξοπλισμού/ Λογισμικού:

Αφορούν μικρές δαπάνες για προμήθεια ή αναβάθμιση λογισμικού, προμήθεια hardware, καθώς επίσης και για αναλώσιμα για τη συντήρηση εξοπλισμού/ λογισμικού που υποστηρίζουν την εκτέλεση του ΠΠΣ.

 

Δαπάνες Δημοσιότητας:

Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης ιστοσελίδων που αφορούν το ΠΠΣ, παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικού με το ΠΠΣ, οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων, δημοσιεύσεων που αφορούν την αναβάθμιση του ΠΠΣ, κλπ.

 

Άλλες δαπάνες:

Περιλαμβάνονται δαπάνες για ταχυδρομικά τέλη και courier απαραίτητες για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

 

Για το Ιδρυματικό έργο που αφορά στην εισαγωγή, κεντρικά ή μέσω Τμημάτων τους, ειδικών μαθημάτων γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων (είτε ως μεμονωμένα μαθήματα επιλογής είτε ως ομάδα ειδικών μαθημάτων), είναι επιπλέον επιλέξιμες οι παρακάτω δαπάνες:

Αμοιβές νέων μελών ΔΕΠ/ ΕΠ  που θα προσληφθούν προκειμένου να διεξαχθεί η διδασκαλία των νέων ειδικών μαθημάτων  του προγράμματος σπουδών.

Δαπάνες Μετακινήσεων:  Προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες μετακινήσεων μελών ΔΕΠ/ ΕΠ στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια ή ημερίδες σε θέματα φύλου και ισότητας αντίστοιχα, προκειμένου να παρουσιάσουν επιστημονικές εργασίες τους.  Σ' αυτές περιλαμβάνονται δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καθώς και το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ή ημερίδα.  Δικαιολογούνται στο σύνολο μόνο πέντε μετακινήσεις για όλες τις συμμετοχές τέτοιου είδους.

 

Για τα Τμήματα των οποίων το Πρόγραμμα Σπουδών  αφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 2.6) ή τα οποία πρόκειται να εισάγουν στο πρόγραμμα σπουδών τους ειδικά μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης -είτε ως υποχρεωτικά είτε ως κατ΄επιλογήν- ή να δημιουργήσουν ειδικές κατευθύνσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 2.2)  επιπλέον επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες:

Δαπάνες Μετακινήσεων:  Προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες μετακινήσεων μελών ΔΕΠ/ ΕΠ και σπουδαστών/ φοιτητών για επισκέψεις σε προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές με περιβαλλοντικά προβλήματα.  Αφορούν δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  Προβλέπεται επίσης να καλύψουν τις ανάγκες μετακινήσεων μελών ΔΕΠ/ ΕΠ στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια ή ημερίδες σε θέματα περιβάλλοντος, προκειμένου να παρουσιάσουν επιστημονικές εργασίες τους.  Σ' αυτές περιλαμβάνονται δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καθώς και το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ή ημερίδα. Το σύνολο των μετακινήσεων για τα μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ  δεν πρέπει να ξεπερνάει το 3%  του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΠΣ ο οποίος διαμορφώνεται βάσει των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν απολογιστικά στο πλαίσια του έργου.  Το δε σύνολο των μετακινήσεων (φοιτητών/ μελών ΔΕΠ) δεν πρέπει να ξεπερνάει το 7%  του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΠΣ ο οποίος διαμορφώνεται βάσει των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν απολογιστικά στο πλαίσια του έργου. 

 

Κάθε μια από τις παραπάνω δαπάνες θα θεωρείται επιλέξιμη αν μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις κωδικοποιημένες δαπάνες του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα) του πίνακα επιλέξιμων δαπανών που επισυνάπτεται στην πρόσκληση.

 

Σημειώνεται ότι στην συμπλήρωση του ΤΔΕ/ ΤΔΥ οι κωδικοί επιλέξιμων δαπανών του ΟΠΣ θα δηλωθούν στο δευτεροβάθμιο επίπεδο (τετραψήφιος κωδικός π.χ. 60.01).

 

Σε περίπτωση εσόδων (π.χ. καθαρά έσοδα που προκύπτουν από την διάθεση εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται από το Τμήμα), το ΠΠΣ θα αξιολογηθεί στο σύνολό του και ο τελικός προϋπολογισμός που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ θα είναι  μειωμένος κατά το ποσό των εσόδων.

Οποιεσδήποτε δαπάνες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΠΣ, είτε χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και τη συγκεκριμένη ενέργεια, είτε από τα έσοδα  που πιθανόν να δημιουργήσουν, πρέπει να αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες όπως ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής και να εξυπηρετούν τους στόχους της ενέργειας και του έργου.  Κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγματική δαπάνη η οποία αποδεικνύεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή με ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας παραστατικό στοιχείο η οποία φυλάσσεται στο φάκελο οικονομικής διαχείρισης του έργου επί μία τριετία μετά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου του επιχειρησιακού προγράμματος.  Επισημαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός οικονομικός φάκελος τήρησης των παραστατικών.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ελέγχου, αν διαπιστωθεί ότι η πράξη (έργο) που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ δημιουργεί έσοδα  τα οποία δεν δηλώθηκαν, θα απεντάσσεται και το Ίδρυμα θα επιστρέφει τα χρήματα στο ΥΠΕΠΘ εντόκως.

 

Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αποζημίωση δημοσίων υπαλλήλων  για  εργασία  που  συμπίπτει με τις συμβατικές  τους  υποχρεώσεις. Επιλέξιμες  είναι  τέτοιες  δαπάνες  εφόσον  καλύπτουν εργασίες πέραν του συμβατικού τους αντικειμένου και εφόσον  α) υπάρχει  παραστατικό  στοιχείο  που αποδεικνύει  το  ύψος  της  δαπάνης   β) υπάρχει  απόφαση  του  αρμόδιου οργάνου του φορέα  που  αναθέτει  τη  συγκε­κριμένη  εργασία  στο  αμειβόμενο  πρόσωπο και γ) δεν ξεπερνούν συνολικά το 35% των ετήσιων τακτικών αποδοχών τους ανεξάρτητα του αριθμού των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στα οποία συμμετέχουν.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1685/2000, Κανόνας Αριθμός 7, σημείο 1 «Ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, ακόμη και εάν δεν ανακτάται από τον τελικό δικαιούχο».

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες αλλά και την εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατάτμηση διαγωνισμών.

 

 

 

6. Διάρκεια Πράξεων

 

Η διάρκεια των πράξεων (έργων), μπορεί να έχει ημερομηνία έναρξης το νωρίτερο την 1-7- 2002 και ολοκλήρωσης το αργότερο την 31.8.2005, και συνεπάγεται αντίστοιχα η έναρξη & η λήξη της επιλεξιμότητας δαπανών. 

Επίσης, τα θεσμοθετημένα Τμήματα της Διεύρυνσης για τα οποία υπάρχει ξεχωριστή πρόσκληση στα πλαίσια του Μέτρου 2.2  "Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Ενέργεια 2.2.2 "Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β: "Διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"  και  του Μέτρου 2.6 "Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" Ενέργεια 2.6.1 "Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ζ: "Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, εξειδίκευση)", δεν θα μπορούν να δηλώνουν δαπάνες πριν την 31η Αυγούστου 2002.

 

Τα αποτελέσματα από την ενδιάμεση αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2003 θα διαμορφώσουν τον προϋπολογισμό για τη συνέχιση του έργου. 

 

 

7. Απαιτούμενα έντυπα - έγγραφα

 

Ο κάθε Φορέας Υλοποίησης (Ίδρυμα) που επιθυμεί να υποβάλει πρόταση θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει τα έντυπα και έγγραφα που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσης ενότητας.  Τα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥπΕΠΘ www.ypepth.gr (επιλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ) & (www.epeaek.gr).

 

Η συμπλήρωση του Αναλυτικού Τεχνικού Δελτίου Έργου /Υποέργων (ΤΔΕ/Υ) και των Εντύπων Υποβολής αποβλέπουν στη διασφάλιση της παροχής όλων εκείνων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για να μπορέσει το ΥπΕΠΘ να αξιολογήσει συγκριτικά όλες τις προτάσεις και να επιλέξει τις καλύτερες.  Γι' αυτό και προτάσεις που δεν περιέχουν πλήρη στοιχεία για την Πράξη που θα εκτελεστεί  και δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τις υποδείξεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση δεν θα γίνουν δεκτές για χρηματοδότηση.

 

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μια πρόταση πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν :

 

ü       έντυπο αίτησης (συνημμένο)

ü       Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) – ΕΚΤ (συνημμένο)

ü       Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) – ΕΚΤ (συνημμένο)

ü       απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος (Σύγκλητος για Πανεπιστήμια ή Συμβούλιο για ΤΕΙ) με την οποία ορίζεται  ο Υπεύθυνος του έργου (Ιδρυματικός Υπεύθυνος)

ü       αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος (Σύγκλητος για Πανεπιστήμια ή Συμβούλιο για ΤΕΙ) για κάθε υποέργο «Αυτεπιστασίας», στην οποία θα αναφέρονται, ο ορισμός του Υπευθύνου του υποέργου, σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, οι δράσεις, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και τα οικονομικά μεγέθη. 

ü       Έντυπο Υποβολής  Πρότασης για δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου (συνημμένο)

ü       Έντυπο Βεβαίωσης (συνημμένo)

ü       Βιογραφικά σημειώματα των ατόμων που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής Πρότασης για δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου (συνημμένο Παράρτημα Β’)

ü       για κάθε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών :

 1. Έντυπο Υποβολής Πρότασης (συνημμένο)
 2. Αποφάσεις έγκρισης υποβολής του «έντυπου Υποβολής Πρότασης ΠΠΣ» από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος (Σύγκλητο ή  Συμβούλιο)
 3. Έντυπο Βεβαίωσης (συνημμένo)
 4. Βιογραφικά σημειώματα των ατόμων που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής (συνημμένο Παράρτημα Β’)
 5. Έκθεση αξιολόγησης του ΠΠΣ (η έκθεση είναι προαιρετική για τα ΠΠΣ που δεν χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι )

 

Επισημαίνεται ότι ένα Ίδρυμα που αιτείται χρηματοδότησης για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών Τμήματος  (ή Τμημάτων) περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον:

ü       έντυπο αίτησης (συνημμένο)

ü       Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) – ΕΚΤ (συνημμένο)

ü       Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) – ΕΚΤ (συνημμένο)

ü       απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος (Σύγκλητος για Πανεπιστήμια ή Συμβούλιο για ΤΕΙ) με την οποία ορίζεται  Υπεύθυνος του έργου (Ιδρυματικός Υπεύθυνος)

ü       αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος (Σύγκλητος για Πανεπιστήμια ή Συμβούλιο για ΤΕΙ) για κάθε υποέργο «Αυτεπιστασίας», στην οποία θα αναφέρονται, ο ορισμός του Υπευθύνου του υποέργου, σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, οι δράσεις, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και τα οικονομικά μεγέθη. 

ü       για κάθε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης :

1.       Έντυπο Υποβολής Πρότασης (συνημμένο)

2.       Αποφάσεις έγκρισης υποβολής του «έντυπου Υποβολής Πρότασης ΠΠΣ» από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος (Σύγκλητο ή  Συμβούλιο)

3.       Έντυπο Βεβαίωσης (συνημμένo)

4.       Βιογραφικά σημειώματα των ατόμων που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής (συνημμένο Παράρτημα Β’)

5.       Έκθεση αξιολόγησης του ΠΠΣ (η έκθεση είναι προαιρετική για τα ΠΠΣ που δεν χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι )

 

Επίσης ένα Ίδρυμα που αιτείται χρηματοδότησης για δράσεις υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων, θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον:

ü       έντυπο αίτησης (συνημμένο)

ü       Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) – ΕΚΤ (συνημμένο)

ü       Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) – ΕΚΤ (συνημμένο)

ü       απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος (Σύγκλητος για Πανεπιστήμια ή Συμβούλιο για ΤΕΙ) με την οποία ορίζεται  Υπεύθυνος του έργου (Ιδρυματικός Υπεύθυνος)

ü       αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος (Σύγκλητος για Πανεπιστήμια ή Συμβούλιο για ΤΕΙ) για κάθε υποέργο «Αυτεπιστασίας», στην οποία θα αναφέρονται, ο ορισμός του Υπευθύνου του υποέργου, σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, οι δράσεις, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και τα οικονομικά μεγέθη. 

ü       Έντυπο Υποβολής  Πρότασης για δράσεις υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων (συνημμένο)

ü       Έντυπο Βεβαίωσης (συνημμένo)

ü       Βιογραφικά σημειώματα των ατόμων που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής Πρότασης για δράσεις υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων (συνημμένο Παράρτημα Β’)

 

 

Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τα παραπάνω έντυπα απορρίπτονται.

 

Ειδικά, αν πρόκειται για Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος ΤΕΙ,  θα ληφθεί υπόψη η γνώμη του Συμβουλίου του Ι.Τ.Ε. για την προτεινόμενη αναμόρφωση.  

 

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω έγγραφα/ έντυπα για να γίνουν δεκτά θα πρέπει να έχουν σε κάθε σελίδα την σφραγίδα του Ιδρύματος και την μονογραφή του Ιδρυματικού Υπευθύνου της πράξης (έργου).

 

Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις της Πράξης μεταξύ αναλυτικού ΤΔΕ/Υ και Εντύπου Υποβολής η πρόταση απορρίπτεται.

 

 

**Διευκρινήσεις Υποέργου:

 Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά) ή σε μέρος αυτής και αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Μια σύμβαση ή ισοδύναμο νομικής δέσμευσης μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών έργων.

Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει:

ü       σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου)

ü       σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου)

Επομένως, Υποέργο ορίζεται το αυτοτελές τμήμα του Έργου που εναλλακτικά μπορεί να εκτελεστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

ü       ανατίθεται σε εξωτερικό ανάδοχο - εξωτερική ανάθεση

Περιλαμβάνονται οι συμβάσεις (ή ισοδύναμης δεσμευτικής ισχύος συμφωνίες) που συνάπτονται με εξωτερικούς αναδόχους για την εκτέλεση αυτοτελούς τμήματος του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβόλαια συντήρησης κλπ. Κάθε επιμέρους σύμβαση αποτελεί αυτόνομο υποέργο.

ü       υλοποιείται με ίδια μέσα του φορέα υλοποίησης, χωρίς προσφυγή σε τρίτους -  υποέργο : «αυτεπιστασία»

Είναι τα τμήματα της δράσης που εκτελούνται με ίδια μέσα του φορέα υλοποίησης. Η υποχρέωση του φορέα να εκτελέσει τη πράξη αναλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα όπου αναφέρονται ο ορισμός του Υπευθύνου του υποέργου, σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, οι ανθρώπινοι και άλλοι πόροι που θα διατεθούν, ο προϋπολογισμός της πράξης, ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ολοκληρωθεί η δράση και ό­ποια άλλα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για την πράξη. Η πράξη που εκτελείται με «αυτεπιστασία» ενδεικτικά περιλαμβάνει προσωπικό (μη επιλέξιμες οι τακτικές αμοιβές), αναλώσιμα, μετακινήσεις, κλπ. Οι συμβάσεις έργου που συνάπτει ο φορέας υλοποίησης με προσωπικό με στόχο την εκτέλεση της πράξης αποτελούν μέρος της «αυτεπιστασίας». Παρομοίως στην «αυτεπιστασία» συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις προμήθειας αναλωσίμων (αφού δεν αποτελούν αυτοτελές αντικείμενο αλλά συνεισφέρουν στα αποτελέσματα της «αυτεπιστασίας»). Ειδικότερα, για την παρούσα πρόσκληση κάθε επιμέρους ΠΠΣ (τμηματικό) που υλοποιείται με «αυτεπιστασία» αποτελεί αυτόνομο Υποέργο.

 

Να σημειωθεί ότι τυχόν δράσεις δημοσιότητας θα αποτελέσουν ξεχωριστό υποέργο στο ΤΔΕ/Υ το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Ενέργειες Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης».

 

 

8. Προθεσμία και τόπος υποβολής προτάσεων

 

Οι προτάσεις θα πρέπει με ευθύνη των φορέων υλοποίησης, να υποβληθούν αποκλειστικά στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μέχρι την Δευτέρα 15 Απριλίου, 2002 και ώρα 14.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Ερμού 15, 105 63 Αθήνα

Πρωτόκολλο Υπηρεσίας,  Γραφείο 319,  3ος όροφος,

Υπόψη:  κας  Αλίκης Βύτιμα,  τηλ. 32 36692

 

Προτάσεις που δεν έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 15 Απριλίου, 2002 και ώρα 14.00 απορρίπτονται.

 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Συγκεκριμένα, όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση στοιχεία για κάθε ΠΠΣ (Έντυπο Υποβολής Πρότασης, Βιογραφικά σημειώματα, Έκθεση αξιολόγησης του ΠΠΣ) πρέπει να υποβληθούν σε ξεχωριστούς φακέλους ανά ΠΠΣ. Ο κάθε φάκελος  θα περιέχει τέσσερα (4) αντίγραφα των απαιτούμενων στοιχείων σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίγραφα σε CD με προδιαγραφές όπως ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης. Εξωτερικά του φακέλου θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία πράξης, ο Φορέας Υλοποίησης, το Τμήμα και ο τίτλος της πράξης. Σε άλλο φάκελο θα περιέχονται τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη μορφή των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τις κεντρικές δράσεις του Ιδρύματος (έντυπο υποβολής πρότασης και βιογραφικά σημειώματα που αφορούν τις δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου) και τρία (3) αντίγραφα σε CD με προδιαγραφές όπως ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης.  Εξωτερικά αυτού του φακέλου θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία πράξης, ο Φορέας Υλοποίησης, ο τίτλος της πράξης, και η ένδειξη “Δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης”.  Σε άλλο φάκελο θα περιέχονται τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη μορφή των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τις δράσεις του Ιδρύματος για υποστήριξη γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων (έντυπο υποβολής πρότασης και βιογραφικά σημειώματα που αφορούν τις δράσεις Υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων) και τρία (3) αντίγραφα σε CD με προδιαγραφές όπως ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης.  Εξωτερικά αυτού του φακέλου θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία πράξης, ο Φορέας Υλοποίησης, ο τίτλος της πράξης και η ένδειξη “Δράσεις Υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων”.  Τέλος, σε ξεχωριστό φάκελο για  κάθε Ιδρυματική πρόταση πρέπει να υποβληθούν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή των υπολοίπων απαιτούμενων στοιχείων (Τεχνικό Δελτίο Έργου/ Υποέργων, αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, έντυπα βεβαιώσεων) και δύο (2) αντίγραφα σε CD του Τεχνικού Δελτίου Έργου/ Υποέργων ή των Τεχνικών Δελτίων Έργων/ Υποέργων με προδιαγραφές όπως ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης πρόσκλησης.  Εξωτερικά αυτού του φακέλου θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία πράξης και τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης.  

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δύναται κατά την κρίση της να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

 

 

 

9.  Κριτήρια αξιολόγησης 

 

Τα κριτήρια αποκλεισμού των Ομάδων Α, Β, Γ αφορούν κυρίως στα πεδία του/ των Τ.Δ.Ε. που παρουσιάζονται στην(ις) ιδρυματική(ές) πρόταση(εις) των φορέων.

 

Ομάδα Κριτηρίων Α: Έλεγχος του παραδεκτού της πρότασης

Α.1  Η πρόταση έχει υποβληθεί στα τυποποιημένα έντυπα που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) έχει ζητήσει στην πρόσκληση.

Α.2  Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της ταχθείσης προθεσμίας.

Α.3  Το περιεχόμενο της πρότασης είναι πλήρες (έχουν δηλαδή συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα από το ΤΔΕ/Υ και το Έντυπο Υποβολής πεδία).

Α.4  Ο τελικός δικαιούχος εμπίπτει στις προσδιορισμένες από την πρόσκληση και σύμφωνα με το Σ.Π. κατηγορίες τελικών δικαιούχων.

Α.5  Τα προβλεπόμενα από την πρόσκληση έγγραφα είναι συνημμένα στον κατάλογο συνημμένων εγγράφων του ΤΔΕ/Υ.

 

Ομάδα Κριτηρίων Β: Φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου

Β.1  Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι επιμέρους Κανονισμοί των διαρθρωτικών Ταμείων καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας του κανονισμού 1685/2000 των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης.

Β.2 Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με το αντικείμενο, τους ειδικούς στόχους και τις Κατηγορίες Πράξεων του Μέτρου στο οποίο προτείνεται για ένταξη.

Β.3 Εξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής του Ε.Π.

Β.4 Εξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην περίοδο εφαρμογής που ορίζεται στην πρόσκληση.

 
Ομάδα Κριτηρίων Γ: Συμβατότητα με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές
Γ.1  Δέσμευση από τον Τελικό Δικαιούχο, τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών.

Γ.2  Δέσμευση από τον Τελικό Δικαιούχο εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιότητας, Κανονισμός 1159/2000.

Γ.3  Ύπαρξη απόφασης έγκρισης των  προτεινόμενων υποέργων που αφορούν ΠΠΣ Τμημάτων από τα αρμόδια Συλλογικά όργανα (Γενική Συνέλευση Τμήματος και Σύγκλητος ή Συμβούλιο)

Γ.4  Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (ουδέτερη ή θετική).

Γ.5  Συνέπεια με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) – Πυλώνας και Κατευθυντήρια Γραμμή.

 

 

9α.  Τα κριτήρια των Ομάδων Δ, Ε, ΣΤ που ακολουθούν, εξετάζονται κυρίως σε επίπεδο ΠΠΣ, δηλαδή σε επίπεδο  Υποέργου (ΠΠΣ που συμπεριλαμβάνεται είτε στην ιδρυματική πρόταση για χρηματοδότηση από το Μέτρο 2.2 είτε στην ιδρυματική πρόταση για χρηματοδότηση από το Μέτρο 2.6) (Διευκρινίσεις και ορισμοί Υποέργων παρατίθενται στην ενότητα 7). 

 

Ομάδα Κριτηρίων Δ: Πληρότητα Πράξης (35%)

Δ.1. Πληρότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου της προτεινόμενης Πράξης σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου, ανταπόκριση ομοιογενής και ισοβαρής στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων από την πρόσκληση. Σχέδιο αναβάθμισης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (23%).

Το σχέδιο αυτό αναφέρεται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρότασης που περιέχει τα κάτωθι:

·         Πρόγραμμα σπουδών (ποιότητα, πληρότητα, συνεκτικότητα).

·         Στρατηγικές βελτίωσης του ΠΠΣ, όπως

Ø       εφαρμογή βελτιωμένων ή νέων μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικών διαδικασιών, εργαστηριακής άσκησης και τρόπων εξέτασης και αξιολόγησης των φοιτητών.

Ø       ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τρόπο τέτοιο που να συνδέονται οι σπουδές με τη χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.

Ø       χρήση συγκεκριμένων δεικτών εκπαιδευτικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Ø       βελτίωση διεθνούς ανταγωνιστικότητας  (π.χ. με μεταφορά ουσιαστικών εμπειριών από άλλα Ελληνικά ή και ξένα Ιδρύματα)

Ø       σημαντική ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που σχετίζονται με την κατεύθυνση του Τμήματος

Ø       καλλιέργεια των βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων με έμφαση στην όξυνση του κριτικού πνεύματος των φοιτητών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, την επικοινωνία των αποτελεσμάτων, την εργασία σε ομάδα,  τη διασφάλιση υψηλής κινητοποίησης των συνεργατών κλπ.

Ø       προώθηση της επαγγελματικής ευελιξίας με την καλλιέργεια της διεπιστημονικής προσέγγισης στα ζητήματα, ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα και  υιοθέτηση ερευνητικών μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων ενός ζητήματος.

Ø       εισαγωγή μαθημάτων διδακτικής του αντικειμένου του ΠΠΣ

Ø       μύηση των φοιτητών στην έρευνα

Ø       οργάνωση των σπουδών σε ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων

Ø       προσφορά συμβουλευτικής προς όλους τους φοιτητές

Ø       ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας

Ø       καταπολέμηση του φαινομένου των λιμναζόντων φοιτητών

Ø       καινοτομίες του νέου περιεχομένου του προγράμματος

Ø       άλλες

 

Δ.2.  Ορθολογικότητα Προϋπολογισμού, ρεαλιστική κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο. (8%)

Ο προϋπολογισμός του υποέργου (ΠΠΣ) πρέπει να είναι πραγματικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο ως σύνολο αλλά και σε σχέση με τις δαπάνες ανά έτος.

 

Δ.3.  Αξιοπιστία Χρονοδιαγράμματος  (2%)

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του υποέργου  (ΠΠΣ)  πρέπει να είναι πραγματοποιήσιμο και σε συνάφεια με τις επιμέρους δράσεις του προτεινόμενου υποέργου.

 

Δ.4, Ε.6. Πληρότητα και σαφήνεια πρότασης. Επαρκής τεκμηρίωση της αξιοπιστίας και  αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης της Πράξης (2%)

·              Ανάλυση πακέτων εργασίας και παραδοτέων

·              Μεθοδολογία υλοποίησης του υποέργου (ΠΠΣ)

 

Ομάδα Κριτηρίων Ε: Ωριμότητα Πράξης  (30%)

Ε.1,Ε.2,Ε.3.   Επάρκεια του τελικού δικαιούχου (Φορέα Υλοποίησης, υπηρεσιών επίβλεψης των έργων, Φορέα Λειτουργίας) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγματοποίηση της Πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. (7%)

Η επάρκεια του τελικού δικαιούχου προσδιορίζεται σε σχέση με την δυνατότητά του να παρακολουθεί, να ελέγχει, να διοικεί και να διαχειρίζεται απρόσκοπτα την υλοποίηση της Πράξης από άποψη διάθεσης κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.

Η επάρκεια αυτή προσδιορίζεται από τα κάτωθι :

·       Οργάνωση και τρόπος παρακολούθησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του υποέργου από τον επιστημονικό υπεύθυνο και την Γ.Σ. του Τμήματος

·       Επάρκεια υπάρχουσας ή/ και προτεινόμενης στελέχωσης του φορέα σε διοικητικό, τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Ε.4. Εμπειρία του τελικού δικαιούχου από την υλοποίηση προηγούμενων δράσεων. Αξιολόγηση και απολογισμός του υποέργου (ΠΠΣ) πριν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. (15%)

·         Πρόγραμμα σπουδών (ποιότητα, πληρότητα, συνεκτικότητα)

·         Εκπαιδευτικό υλικό (ξενόγλωσσο ή ελληνικό) που παρήχθη στο πλαίσιο του ήδη λειτουργούντος ΠΠΣ.

·         Σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε το Τμήμα για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών.

·         Εξωτερικές αξιολογήσεις, αν υπάρχουν (αξιολόγηση των προσπαθειών του Τμήματος την τελευταία πενταετία)

·         Αξιολόγηση του προγράμματος και αντίστοιχες βελτιωτικές κινήσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών για την απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας, με επισημάνσεις αποφοίτων για τυχόν ελλείψεις κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους κλπ

·         Αναλυτική  παρουσίαση απολογισμού  ΕΠΕΑΕΚ Ι (για τα Τμήματα που χρηματοδοτήθηκαν)

 

Ε.5.  Σύνθεση και εμπειρία των συντελεστών του Υποέργου (ΠΠΣ) (8%)

·         Εμπειρία του επιστημονικού υπεύθυνου του υποέργου σε συναφή έργα.

·         Εμπειρία διδασκόντων σε εκπαιδευτικά θέματα (συγγραφή βιβλίων, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια που αφορούν στη διδακτική του αντικειμένου του ΠΠΣ, ανάπτυξη και χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας, πρόσθετο διδακτικό έργο κλπ.). 

·         Προσωπικό (ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΠ) που θα συμβάλει στην υλοποίηση του υποέργου (αριθμός και προσόντα) 

 

Ομάδα Κριτηρίων ΣΤ: Σκοπιμότητα Πράξης (οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνικοοικονομικό όφελος πράξης) (35%)

 

ΣΤ.1.  Ποσοτικοποίηση των στόχων απόδοσης του Υποέργου (15%)

Α)  Δείκτες εκροών και αποτελέσματος (7%)

Πρόκειται για κριτήριο, το οποίο εξασφαλίζει ότι το προτεινόμενο ΠΠΣ περιλαμβάνει ποσοτικούς δείκτες της επίτευξης των στόχων του.  Εκτός των παρακάτω δεικτών ένα Τμήμα μπορεί να παρακολουθεί και άλλους επιπλέον.

 1. Αριθμός ενεργών φοιτητών
 2. Αριθμός ενεργών φοιτητριών
 3. Αριθμός αποφοιτούντων προπτυχιακών φοιτητών
 4. Ποσοστό αποφοιτούντων προπτυχιακών φοιτητών ως ποσοστό επί των ενεργών φοιτητών
 5. Μέσος χρόνος μέχρι την αποφοίτηση
 6. Αριθμός ξένων φοιτητών (συμπεριλαμβανομένων και των ομογενών) για πλήρη φοίτηση

7.       Αριθμός λιμναζόντων φοιτητών

8.       Αριθμός μαθημάτων που χρησιμοποιούν νέους τρόπους  και μέσα παροχής διδασκαλίας

9.       Αριθμός φοιτητών που χρησιμοποιούν Η/Υ

10.   Αριθμός φοιτητών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο

 

Β)  Σύστημα παρακολούθησης ή / και μέτρησης (8%)

Ø       της αξιοπιστίας ποσοτικοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων

Ø       της ικανοποίησης των φοιτητών/ αποφοίτων από το ΠΠΣ (περιεχόμενο προγράμματος, διδάσκοντες,  διοίκηση, κλπ.)

Ø       της ικανοποίησης των εργοδοτών από τους απόφοιτους του ΠΠΣ

Ø       της μείωσης του αριθμού των λιμναζόντων φοιτητών

Ø       της μέσης χρονικής διάρκειας μέχρι την πρώτη απασχόληση

Ø       του συστήματος αξιολόγησης και βελτίωσης του ΠΠΣ.

Ø       της θέσης του Τμήματος στη ζήτηση των υποψηφίων 

Ø       της απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας  (ποσοτικά και ποιοτικά) 

Ø       της αύξησης των αποδοχών των αποφοίτων συγκριτικά με τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

ΣΤ.2.  Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την Πράξη. (7%)

 

ΣΤ.3. Βιωσιμότητα της Πράξης είτε οικονομική είτε κοινωνική. Σύγκριση του κόστους με τα κοινωνικά οφέλη και τις επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. (5%)

Κρίνεται το σχέδιο βιωσιμότητας της πρότασης που αναφέρεται συγκεκριμένα :

·       Στον τρόπο κάλυψης των νεοδημιουργηθέντων λειτουργικών εξόδων του ΠΠΣ μετά το 2005.

·      Στον τρόπο συνέχισης του προτεινόμενου έργου μετά το 2005

·       Στο βαθμό συνεισφοράς στην υποδομή του ΠΠΣ από ερευνητικά προγράμματα (σημαντικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε από το ΠΠΣ τη τελευταία τριετία, κλπ.) ή από επιχορηγήσεις Υπουργείων και άλλων φορέων.

 

ΣΤ.4.  Επιπτώσεις στην απασχόληση κατά και μετά την ολοκλήρωση της Πράξης και επιπτώσεις στην οικονομία. Κοινωνικό και οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία του Π.Π.Σ. (5%)

·         Αναμενόμενα αποτελέσματα του ΠΠΣ σε σχέση με την απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας. 

 

ΣΤ.5.  Συμπληρωματικότητα με άλλα συναφή Έργα που υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση. (3%)

 

Παρέχεται η δυνατότητα επαύξησης της βαθμολογίας μιας πρότασης

1)  με συντελεστή 1,05:

α. Όταν η υλοποίηση του έργου ή τμήματος του έργου γίνεται σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ Τμημάτων του ιδίου εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπως και μεταξύ Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα έχει ως τελικό ζητούμενο την επίτευξη οικονομίας σε πόρους και τη βελτίωση της ποιότητας του ΠΠΣ με συντονισμένες προσπάθειες και τη θέσπιση συστήματος δεικτών απόδοσης κοινής αποδοχής και εφαρμογής.

β. Όταν το ΠΠΣ δεν χρηματοδοτήθηκε από το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ.

2)  με συντελεστή  1,10  

α.  Όταν το ΠΠΣ ενισχύει τη δραστηριότητα  3.

β.  Όταν το ΠΠΣ ενισχύει τη δραστηριότητα  4.

γ.  Όταν το ΠΠΣ ενισχύει τη δραστηριότητα  5.

Οι συντελεστές μπορεί να εφαρμόζονται σωρευτικά.  Ο συνολικός συντελεστής επαύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.25

Επίσης, στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι θα εφαρμοστεί συντελεστής ίσος με τον λόγο του βαθμού που έχει δοθεί από τους κριτές στον απολογισμό του έργου του ΕΠΕΑΕΚ Ι (στη κλίμακα 1 έως 10) προς οκτώ (8).

Δεν θα χρηματοδοτηθούν  προτάσεις (υποέργα ΠΠΣ) με βαθμό μικρότερο του 7.0 .

 

 

9β.  Τα κριτήρια Δ, Ε και ΣΤ, προκειμένου για την αξιολόγηση του υποέργου που αφορά κεντρικές δράσεις του Ιδρύματος, τροποποιούνται ως εξής :

 
Ομάδα Κριτηρίων Δ: Πληρότητα Πράξης (35%)

Δ.1. Πληρότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου της προτεινόμενης Πράξης σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου, ανταπόκριση ομοιογενής και ισοβαρής στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων από την πρόσκληση. Σχέδιο ανάπτυξης ή αναβάθμισης μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και προσφορά μαθημάτων που αφορούν τη προστασία του περιβάλλοντος. (23%).

Το σχέδιο αυτό αναφέρεται στα κάτωθι:

·         στην ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών ή αναβάθμισης υπαρχόντων μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

·         στη σημασία των τροποποιήσεων ή προσθηκών (τεκμηρίωση της μεθόδου που ακολουθήθηκε, διαδικασίες λήψης απόφασης τροποποιήσεων ή προσθηκών, στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την ανάπτυξη μηχανισμών ή την αναβάθμιση υπαρχόντων μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου π.χ. μελέτες για το προφίλ των αποφοίτων, μελέτες αναγκών της αγοράς εργασίας, παραδείγματα παρόμοιων προγραμμάτων του εξωτερικού, βιβλιογραφία κλπ.).

·         στις στρατηγικές βελτίωσης των υπαρχόντων μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

·         στις καινοτομίες που παρουσιάζουν οι προτεινόμενοι μηχανισμοί κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

·         στα, σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος, μαθήματα που προβλέπεται να προσφερθούν και να είναι προσβάσιμα από το σύνολο των φοιτητών

·         στο τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης των σχετικών με τη προστασία του περιβάλλοντος μαθημάτων και προσμέτρησής τους ή μη στο πτυχίο.

 

Δ.2.  Ορθολογικότητα Προϋπολογισμού, ρεαλιστική κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο. (8%)

Ο προϋπολογισμός του υποέργου πρέπει να είναι πραγματικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο ως σύνολο αλλά και σε σχέση με τις δαπάνες ανά έτος.

 

Δ.3.  Αξιοπιστία Χρονοδιαγράμματος  (2%)

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του υποέργου πρέπει να είναι πραγματοποιήσιμο και σε συνάφεια με τις επιμέρους δράσεις του προτεινόμενου υποέργου (κεντρικές δράσεις).

 

Δ.4, Ε6.  Πληρότητα και σαφήνεια πρότασης. Επαρκής τεκμηρίωση της αξιοπιστίας και  αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης της Πράξης (2%)

·              Ανάλυση πακέτων εργασίας και παραδοτέων

·              Μεθοδολογία υλοποίησης του υποέργου (κεντρικές δράσεις)

 

Ομάδα Κριτηρίων Ε: Ωριμότητα Πράξης  (30%)

Ε.1,Ε2,Ε3.   Επάρκεια του τελικού δικαιούχου (Φορέα Υλοποίησης, υπηρεσιών επίβλεψης των έργων, Φορέα Λειτουργίας ) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγματοποίηση της Πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. (12%)

Η επάρκεια του τελικού δικαιούχου προσδιορίζεται σε σχέση με την δυνατότητά του να παρακολουθεί, να ελέγχει, να διοικεί και να διαχειρίζεται απρόσκοπτα την υλοποίηση της Πράξης από άποψη διάθεσης κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.

Η επάρκεια αυτή προσδιορίζεται από τα κάτωθι :

·       Οργάνωση και τρόπος παρακολούθησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του υποέργου από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον ιδρυματικό υπεύθυνο και το αρμόδιο συγκλητικό όργανο (Σύγκλητος ή Συμβούλιο)

·       Επάρκεια υπάρχουσας ή/ και προτεινόμενης στελέχωσης του φορέα σε διοικητικό, τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Ε.4. Εμπειρία του τελικού δικαιούχου από την υλοποίηση προηγούμενων δράσεων. (5%)

     Αξιολόγηση και απολογισμός του υποέργου πριν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

·         Λειτουργία των υπαρχόντων μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης των προπτυχιακών σπουδών

·         Σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε το Ίδρυμα για τη βελτίωση των μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης των προπτυχιακών σπουδών

·         Εξωτερικές αξιολογήσεις, αν υπάρχουν (αξιολόγηση των προσπαθειών του Ιδρύματος για λειτουργία των μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης των προπτυχιακών σπουδών)

·         Αναλυτική  παρουσίαση απολογισμού  ΕΠΕΑΕΚ Ι αναφορικά με τους μηχανισμούς κεντρικής υποστήριξης των προπτυχιακών σπουδών (για τα Ιδρύματα που χρηματοδοτήθηκαν για τέτοιες δράσεις)

 

Ε.5.  Σύνθεση και εμπειρία των συντελεστών του Υποέργου (13%)

·         Εμπειρία του επιστημονικού υπεύθυνου του υποέργου σε συναφή έργα.

·         Εμπειρία των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων μηχανισμών και τη διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την προστασία του περιβάλλοντος

·         Προσωπικό (ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΠ) που θα συμβάλει στην υλοποίηση του υποέργου (αριθμός και προσόντα) 

 

Ομάδα Κριτηρίων ΣΤ: Σκοπιμότητα Πράξης (οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνικοοικονομικό όφελος πράξης) (35%)

 

ΣΤ.1.  Ποσοτικοποίηση των στόχων απόδοσης του Υποέργου (15%)

Α)  Δείκτες εκροών και αποτελέσματος (7%)

Πρόκειται για κριτήριο, το οποίο εξασφαλίζει ότι το σχέδιο δράσεων κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου περιλαμβάνει ποσοτικούς δείκτες της επίτευξης των στόχων του. Εκτός των παρακάτω δεικτών ένα Ίδρυμα μπορεί να παρακολουθεί και άλλους επιπλέον.

 1. Αριθμός παραγομένων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων
 2. Αριθμός παραγομένων CD με εκπαιδευτικό υλικό
 3. Αριθμός μαθημάτων τηλεκπαίδευσης που αναπτύσσονται κεντρικά
 4. Αριθμός διδασκόντων που υποστηρίζονται για υιοθέτηση νέων μεθόδων και μέσων παροχής διδασκαλίας
 5. Αριθμός μαθημάτων που χρησιμοποιούν νέους τρόπους  και μέσα παροχής διδασκαλίας
 6. Αριθμός προσφερομένων μαθημάτων συναφών με την προστασία του περιβάλλοντος προσβάσιμων από το σύνολο των φοιτητών
 7. Αναμενόμενος αριθμός φοιτητών που θα παρακολουθούν ετησίως μαθήματα συναφή με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Β)  Σύστημα παρακολούθησης ή / και μέτρησης (8%)

Ø       της αξιοπιστίας ποσοτικοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων

Ø       της ικανοποίησης των φοιτητών/ αποφοίτων από τους μηχανισμούς κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου  

Ø       της μείωσης του αριθμού των λιμναζόντων φοιτητών

Ø       της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τους μηχανισμούς κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου  

Ø       της ικανοποίησης των φοιτητών / αποφοίτων από τη διεξαγωγή των μαθημάτων των συναφών με την προστασία του περιβάλλοντος (αν προβλέπεται να προσφερθούν από το Ίδρυμα)

Ø       του συστήματος αξιολόγησης και βελτίωσης των μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου  

 

ΣΤ.2.  Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την Πράξη. (7%)

 

ΣΤ.3. Βιωσιμότητα της Πράξης είτε οικονομική είτε κοινωνική. Σύγκριση του κόστους με τα κοινωνικά οφέλη και τις επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. (5%)

 

Κρίνεται το σχέδιο βιωσιμότητας της πρότασης που αναφέρεται συγκεκριμένα στο αν δημιουργείται  μια οικονομικά βιώσιμη δομή. Παρατίθεται οικονομικό πλάνο ή οικονομοτεχνική μελέτη που αφορά στη διατήρηση των μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. πως θα διατηρηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων και οι εξοπλισμοί) μετά το 2005.

 

ΣΤ.4.  Επιπτώσεις στην απασχόληση κατά και μετά την ολοκλήρωση της Πράξης και επιπτώσεις στην οικονομία. Κοινωνικό και οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία των μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και τη προσφορά μαθημάτων συναφών  την προστασία του περιβάλλοντος (5%)

·         Αναμενόμενα αποτελέσματα του υποέργου σε σχέση με την απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας. 

·         Βαθμός συμβολής του υποέργου στο Οικονομικό Περιβάλλον.

 

ΣΤ.5. Συμπληρωματικότητα με άλλα συναφή Έργα που υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση. (3%)

Κρίνεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ή/ και γενικότερα του ΚΠΣ, όπως για παράδειγμα με έργα στα πλαίσια των Μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, στα προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,   στις Βιβλιοθήκες, στα Μεταπτυχιακά, κλπ.

 

Παρέχεται η δυνατότητα επαύξησης της βαθμολογίας μιας πρότασης δράσεων κεντρικής υποστήριξης:

 

1)  με συντελεστή 1,05:

α.  Όταν η υλοποίηση του έργου ή τμήματος του έργου γίνεται σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,  με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (π.χ. σύναψη συμφωνιών για συμπαραγωγή υλικού, κλπ.).  Η εξασφάλιση τέτοιων συνεργασιών θα έχει ως τελικό ζητούμενο την επίτευξη οικονομίας σε πόρους και τη βελτίωση της ποιότητας των Προπτυχιακών Σπουδών με συντονισμένες προσπάθειες.

β. Όταν το Ίδρυμα δεν χρηματοδοτήθηκε από το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ για δράσεις κεντρικής υποστήριξης.

 

Επίσης, στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι θα εφαρμοστεί συντελεστής ίσος με τον λόγο του βαθμού που έχει δοθεί από τους κριτές στον απολογισμό του έργου του ΕΠΕΑΕΚ Ι (στη κλίμακα 1 έως 10) προς οκτώ (8).

Δεν θα χρηματοδοτηθούν  προτάσεις (υποέργα δράσεων κεντρικής υποστήριξης) με βαθμό μικρότερο του 7.0 .

 

 

9γ.  Τα κριτήρια Δ, Ε και ΣΤ, προκειμένου για την αξιολόγηση του έργου που αφορά τις δράσεις του Ιδρύματος για υποστήριξη  γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων, τροποποιούνται ως εξής :

 
Ομάδα Κριτηρίων Δ: Πληρότητα Πράξης (35%)

Δ.1. Πληρότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου της προτεινόμενης Πράξης σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου, ανταπόκριση ομοιογενής και ισοβαρής στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων από την πρόσκληση. Σχέδιο ανάπτυξης ή αναβάθμισης και προσφοράς μαθημάτων που αφορούν το φύλο και την ισότητα. (23%).

Το σχέδιο αυτό αναφέρεται στα κάτωθι:

·         στην ανάγκη ανάπτυξης ή αναβάθμισης και προσφοράς μαθημάτων που αφορούν το φύλο και την ισότητα

·         στα Τμήματα που θα αναπτύξουν και θα προσφέρουν μαθήματα που αφορούν το φύλο και την ισότητα

 

Δ.2.  Ορθολογικότητα Προϋπολογισμού, ρεαλιστική κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο. (8%)

Ο προϋπολογισμός του έργου πρέπει να είναι πραγματικός σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο ως σύνολο αλλά και σε σχέση με τις δαπάνες ανά έτος.

 

Δ.3.  Αξιοπιστία Χρονοδιαγράμματος  (2%)

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να είναι πραγματοποιήσιμο και σε συνάφεια με τις επιμέρους δράσεις του προτεινόμενου υποέργου.

 

Δ.4, Ε6.  Πληρότητα και σαφήνεια πρότασης. Επαρκής τεκμηρίωση της αξιοπιστίας και  αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης της Πράξης (2%)

·              Ανάλυση πακέτων εργασίας και παραδοτέων

·              Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (κεντρικές δράσεις)

 

Ομάδα Κριτηρίων Ε: Ωριμότητα Πράξης  (30%)

Ε.1,Ε.2,Ε.3.   Επάρκεια του τελικού δικαιούχου (Φορέα Υλοποίησης, υπηρεσιών επίβλεψης των έργων, Φορέα Λειτουργίας) να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγματοποίηση της Πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. (7%)

Η επάρκεια του τελικού δικαιούχου προσδιορίζεται σε σχέση με την δυνατότητά του να παρακολουθεί, να ελέγχει, να διοικεί και να διαχειρίζεται απρόσκοπτα την υλοποίηση της Πράξης από άποψη διάθεσης κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.

Η επάρκεια αυτή προσδιορίζεται από τα κάτωθι :

·       Οργάνωση και τρόπος παρακολούθησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου από τον επιστημονικό υπεύθυνο

·       Επάρκεια υπάρχουσας ή/ και προτεινόμενης στελέχωσης του φορέα σε διοικητικό, τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Ε.4. Εμπειρία του τελικού δικαιούχου από την υλοποίηση προηγούμενων δράσεων. Αξιολόγηση και απολογισμός του έργου πριν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. (15%)

·         Παρουσίαση των ενεργειών που έχουν γίνει, είτε κεντρικά είτε από μεμονωμένα Τμήματα, σχετικά με την υποστήριξη  γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων.

 

Ε.5.  Σύνθεση και εμπειρία των συντελεστών του έργου (8%)

·         Εμπειρία διδασκόντων σε θέματα φύλου και ισότητας (συγγραφή βιβλίων, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια που αφορούν στη διδακτική θεμάτων φύλου και ισότητας, κλπ.). 

·         Προσωπικό (ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΠ) που θα συμβάλει στην υλοποίηση του υποέργου (αριθμός και προσόντα) 

 

Ομάδα Κριτηρίων ΣΤ: Σκοπιμότητα Πράξης (οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνικοοικονομικό όφελος πράξης) (35%)

 

ΣΤ.1.  Ποσοτικοποίηση των στόχων απόδοσης του έργου (15%)

Α)  Δείκτες εκροών και αποτελέσματος (7%)

Πρόκειται για κριτήριο, το οποίο εξασφαλίζει ότι το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει ποσοτικούς δείκτες της επίτευξης των στόχων του.  Εκτός των παρακάτω δεικτών ένα Ίδρυμα μπορεί να παρακολουθεί και άλλους επιπλέον.

 1. Αριθμός μαθημάτων σχετικών με θέματα φύλου και ισότητας
 2. Ποσοστό φοιτητών που παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με θέματα φύλου και ισότητας
 3. Ποσοστό φοιτητριών που παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με θέματα φύλου και ισότητας

 

Β)  Σύστημα παρακολούθησης ή / και μέτρησης (8%)

Ø       της αξιοπιστίας ποσοτικοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων

Ø       της ικανοποίησης των φοιτητών/ αποφοίτων από τις δράσεις υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων

Ø       της ικανοποίησης των φοιτητών / αποφοίτων από τη διεξαγωγή των μαθημάτων των συναφών με τις γυναικείες σπουδές

Ø       του συστήματος αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων

 

ΣΤ.2.  Κρισιμότητα προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπιστεί από την Πράξη. (7%)

 

ΣΤ.3. Βιωσιμότητα της Πράξης είτε οικονομική είτε κοινωνική. Σύγκριση του κόστους με τα κοινωνικά οφέλη και τις επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. (5%)

Κρίνεται το σχέδιο βιωσιμότητας της πρότασης που αναφέρεται συγκεκριμένα :

·      Στον τρόπο κάλυψης των νεοδημιουργηθέντων λειτουργικών εξόδων μετά το 2005.

·      Στον τρόπο συνέχισης του προτεινόμενου έργου μετά το 2005

 

ΣΤ.4.  Επιπτώσεις στην απασχόληση κατά και μετά την ολοκλήρωση της Πράξης και επιπτώσεις στην οικονομία. Κοινωνικό και οικονομικό όφελος που προκύπτει από τις συγκεκριμένες δράσεις (5%)

·         Αναμενόμενα αποτελέσματα του υποέργου σε σχέση με την απορρόφηση των αποφοίτων του Ιδρύματος από την αγορά εργασίας. 

 

ΣΤ.5.  Συμπληρωματικότητα με άλλα συναφή Έργα που υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση. (3%)

 

 

 

10.  Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων

 

Οι προτάσεις που συγκεντρώνονται στην ΕΥΔ πρωτοκολλούνται και ταξινομούνται φυσικά και ηλεκτρονικά. Τα έντυπα υποβολής που αναφέρονται στα υποέργα των τμημάτων ταξινομούνται και ανάλογα με την επιστημονική περιοχή και τα άλλα χαρακτηριστικά που ζητούνται στο έντυπο υποβολής. Στη συνέχεια προωθούνται για συγκριτική αξιολόγηση.

 

 

1. Σκοπός της αξιολόγησης των προτάσεων.

 

Η αξιολόγηση αποβλέπει στην επιλογή των προτάσεων εκείνων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του προγράμματος και της πρόσκλησης και παρέχουν εχέγγυα ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με τον εγκρινόμενο προϋπολογισμό.

Οι ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης, όπως προβλέπονται και από το Ν.2680, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

α. κριτήρια αποκλεισμού, τα οποία αφορούν στις ομάδες Α, Β και Γ του  της ενότητας 9 της παρούσας

β. κριτήρια ιεράρχησης, τα οποία αφορούν στις ομάδες Δ, Ε και ΣΤ της ενότητας 9 της παρούσας.

Τα κριτήρια αποκλεισμού αξιολογούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, ενώ για τα κριτήρια ιεράρχησης η Υπηρεσία υποστηρίζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

 

2. Στάδια αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

α. έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισμού Έργων /υποέργων (κριτήρια ομάδων Α, Β, Γ)

β. αξιολόγηση κάθε υποέργου (ΠΠΣ, δράσεων κεντρικής υποστήριξης) και του έργου για  δράσεις υποστήριξης γυναικείων σπουδών ως προς τα κριτήρια ιεράρχησης των ομάδων Δ, Ε, ΣΤ κυρίως, από εμπειρογνώμονες του εξωτερικού

γ. αξιολόγηση των υποέργων/ ΠΠΣ ανά θεματική περιοχή ως προς τα κριτήρια ιεράρχησης των ομάδων Δ, Ε, ΣΤ κυρίως, από αντίστοιχες μικτές θεματικές επιτροπές

δ. επεξεργασία των στοιχείων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και διαμόρφωση τελικής εισήγησης από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων του παραγωγικού χώρου και στελεχών της ΕΥΔ.

Η ΕΥΔ είναι δυνατόν να υποβοηθηθεί στις φάσεις αυτές από εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους.

 

2.α. Έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισμού

Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στην απόρριψη από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των προτάσεων οι οποίες δεν ικανοποιούν τις τυπικές απαιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Με τον έλεγχο αυτό διευκολύνεται η ουσιαστική αξιολόγηση, γιατί απορρίπτονται προτάσεις οι οποίες δεν περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη κρίση και δεν πείθουν ότι ο προτείνων φορέας είναι ώριμος να αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Παράλληλα, εμπεδώνεται και η αντίληψη ότι είναι αναγκαία η πειθαρχία στις διαδικασίες και τη τήρηση των κανόνων για την ορθολογική διαχείριση του προγράμματος.

Η βαθμολόγηση γίνεται με ΝΑΙ/ ΟΧΙ κατά κριτήριο. Έτσι εάν σε κάποιο από τα κριτήρια, με τη σειρά που παρουσιάζονται, η βαθμολόγηση είναι ΟΧΙ, η πρόταση απορρίπτεται και αποκλείεται από τη περαιτέρω αξιολόγηση. Για τις απορριφθείσες προτάσεις ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι γραπτώς. Δευτεροβάθμιος έλεγχος δεν προβλέπεται, εκτός αν εντοπισθεί σφάλμα της Υπηρεσίας.

 

2.β. Αξιολόγηση κάθε πρότασης ως προς τα κριτήρια ιεράρχησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες

Οι προτάσεις οι οποίες αξιολογούνται θετικά ως προς τα κριτήρια Α, Β και Γ της ενότητας 9 προωθούνται για αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες.

Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους και προς το ΥπΕΠΘ εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιλέγονται από το ΥπΕΠΘ για την αμεροληψία και το κύρος τους. Οι αξιολογητές είναι έλληνες, αναγνωρισμένα μέλη της ακαδημαϊκής ή ερευνητικής κοινότητας του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Κάθε εμπειρογνώμονας δηλώνει εκ των προτέρων ότι δεν έχει καμία σχέση με τους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στις προτάσεις που αναλαμβάνει να κρίνει και αν αντιληφθεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα επιστρέψει το φάκελο χωρίς σχόλια.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις ομάδες κριτηρίων Δ, Ε και ΣΤ (εκτός ΣΤ2 και ΣΤ4) της ενότητας 9 της παρούσας πρότασης. Η εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης προϋποθέτει καλή γνώση των κανόνων συμμετοχής στη πρόσκληση από τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι καλούνται να μελετήσουν το σχετικό φάκελο πριν την αξιολόγηση.

Οι αξιολογήσεις γίνονται σε χώρο που διαμορφώνει κατάλληλα η Ειδική Υπηρεσία, στον οποίο μεταφέρονται αντίτυπα των προτάσεων ή στο χώρο εργασίας του εμπειρογνώμονα, στον οποίο αποστέλλονται οι προτάσεις ηλεκτρονικά, εάν αυτός εργάζεται και ζει στο εξωτερικό και αδυνατεί να προσέλθει. Η δεύτερη διαδικασία μπορεί να επιλεγεί και για επιτάχυνση των κρίσεων. Οι προτάσεις κατατάσσονται κατά επιστημονική περιοχή και προωθούνται για αξιολόγηση από ανάλογης εξειδίκευσης κριτές.

Στη πρώτη περίπτωση ο χώρος παραμένει ασφαλισμένος, ώστε να μην είναι δυνατή η αλλοίωση του περιεχομένου των φακέλων. Κατά τη διάρκεια εργασίας των εμπειρογνωμόνων παραμένει πάντα στο χώρο ένας επόπτης, μέλος του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ή άλλης μονάδας του ΥπΕΠΘ, ο οποίος παρακολουθεί τη τήρηση των κανόνων, δίνει πληροφορίες στους εμπειρογνώμονες και κατανέμει τους φακέλους. Δεν είναι επιτρεπτή η απομάκρυνση του επόπτη, χωρίς αναπλήρωσή του από άλλον.

Οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το ΥπΕΠΘ καλούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (με κοινή συμφωνία) να προσέλθουν στο συγκεκριμένο χώρο για την αξιολόγηση. Ο κάθε εμπειρογνώμονας παραλαμβάνει, μαζί με το κατάλληλο φύλλο αξιολόγησης, το φάκελο που αφορά μόνο σε ένα ΠΠΣ ή στις δράσεις κεντρικής υποστήριξης ενός μόνο Ιδρύματος ή στις δράσεις ενός μόνο Ιδρύματος για την υποστήριξη γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων.  Αν προκύψει πρόβλημα με κάποιον εμπειρογνώμονα για μία πρόταση που του έχει χρεωθεί, ο επόπτης συνεννοείται με την Ειδική Υπηρεσία για αλλαγή φακέλου.

Μετά τη λήξη της αξιολόγησης, ο εμπειρογνώμονας παραδίδει το φάκελο στον επόπτη μαζί με το φύλλο αξιολόγησης και παραλαμβάνει τον επόμενο φάκελο.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης ενός φακέλου δεν επιτρέπεται η επικοινωνία του εμπειρογνώμονα με άλλα άτομα εκτός του επόπτη.

Στην περίπτωση αποστολής της πρότασης ηλεκτρονικά λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη τήρηση του απορρήτου και των χρονικών περιορισμών.

Τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων είναι απόρρητα και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν, εκτός αν ειδικά ζητηθεί κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει η γνωστοποίηση προς τους ιθύνοντες του Ιδρύματος δεν πρόκειται να γίνει πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προτάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η κοινοποίηση του καταλόγου των εμπειρογνωμόνων δεν είναι υποχρεωτική για το ΥπΕΠΘ και εφόσον πραγματοποιηθεί δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναφορά στις προτάσεις που αξιολόγησε κάθε εμπειρογνώμονας.

Οι εμπειρογνώμονες βαθμολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10, με άριστα το 10 και σχολιάζουν λεπτομερώς τους λόγους της βαθμολογίας αυτής. Ο αναλυτικός σχολιασμός της βαθμολογίας είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της αξιολόγησης.  Απαραίτητη επίσης είναι και η διατύπωση πρότασης σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού που απαιτείται για την ορθολογική εκτέλεση του έργου.

Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες των δύο εμπειρογνωμόνων για την ίδια πρόταση διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες, καλείται και τρίτος εμπειρογνώμονας, του οποίου η βαθμολογία συνυπολογίζεται με των δύο πρώτων.

Οι βαθμολογίες κάθε εμπειρογνώμονα για κάθε κριτήριο και πρόταση εισάγονται από την Ειδική Υπηρεσία στον υπολογιστή και υπολογίζονται οι μέσοι όροι.

Όλες οι προτάσεις ταξινομούνται ανά θεματική περιοχή και προωθούνται για το επόμενο στάδιο.

 

2.γ. Αξιολόγηση των υποέργων ανά θεματική περιοχή ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης από αντίστοιχες θεματικές επιτροπές.

Το ΥπΕΠΘ συγκροτεί επιτροπές ανά θεματική περιοχή οι οποίες αποτελούνται από έλληνες εμπειρογνώμονες, αναγνωρισμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει απαραίτητα και ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ ως μέλος και συντονιστής.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις ομάδες κριτηρίων Δ, Ε και ΣΤ (εκτός ΣΤ2 και ΣΤ4) της ενότητας 9 της παρούσας πρότασης.

Η επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του συντονιστή και αφού ενημερωθεί σε βάθος για τις διαδικασίες του προγράμματος εξετάζει τις προτάσεις, τις κρίσεις των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και οτιδήποτε άλλο γραπτό στοιχείο τεθεί υπόψη της από το συντονιστή. Τα μέλη της επιτροπής καλούνται κυρίως να επιβεβαιώσουν ή όχι τη πληρότητα και αξιοπιστία των αξιολογήσεων των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και να βαθμολογήσουν τις προτάσεις με ομοιόμορφο τρόπο, αιτιολογώντας σαφώς και αναλυτικά τις τυχόν αποκλίσεις από αυτούς στην εκτίμηση των διαφόρων  στοιχείων της ποιότητας της πρότασης. Οι προτάσεις εξετάζονται από την επιτροπή σειριακά και όχι ταυτόχρονα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εισήγηση για το ύψος του προϋπολογισμού και τη προδιαγραφή των προϋποθέσεων για την έγκριση της χρηματοδότησης της πρότασης.

Τα μέλη της επιτροπής, αφού ανταλλάξουν απόψεις επί της ποιότητας της πρότασης, τη βαθμολογούν με βάση το φύλλο αξιολόγησης το οποίο τους παρέχεται, συμπληρώνοντας οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται σ’ αυτό.

Για τη μυστικότητα της διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών και τη κοινοποίηση των ονομάτων των μελών τους, ισχύει ό,τι και για τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Τυχόν παραβίαση των κανόνων αυτών απαλλάσσει το ΥπΕΠΘ από οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής προς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και μέλη επιτροπών. Για τα στελέχη του ΥπΕΠΘ η παραβίαση αυτή συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις.  

Τα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων παραλαμβάνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ και οι βαθμολογίες εισάγονται στον υπολογιστή και υπολογίζονται οι μέσοι όροι.

 

 2.δ. Επεξεργασία των στοιχείων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και διαμόρφωση τελικής εισήγησης από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων του παραγωγικού χώρου &  στελεχών της Ε.Υ.Δ.

Τέλος, τα κριτήρια ΣΤ2 και ΣΤ4 καθώς και η δυνατότητα επαύξησης της βαθμολογίας κρίνεται στο σύνολο των προτάσεων από επιτροπή που αποτελείται από εμπειρογνώμονες (ένα μέλος από κάθε θεματική περιοχή), εμπειρογνώμονες/ εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα παραγωγής, ανάπτυξης και πολιτισμού, από εκπροσώπους του παραγωγικού χώρου και  στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας.

 Η επιτροπή αυτή βαθμολογεί τα κριτήρια ΣΤ2 και ΣΤ4 από 0 έως το 10, με άριστα το 10 και σχολιάζει λεπτομερώς τους λόγους της βαθμολογίας αυτής. Ο αναλυτικός σχολιασμός της βαθμολογίας είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της αξιολόγησης.  Απαραίτητη επίσης είναι και η διατύπωση πρότασης σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού για την ορθολογική εκτέλεση του έργου με βάση τη συνολική εικόνα των υποψηφιοτήτων.

Τα μέλη της επιτροπής, αφού ανταλλάξουν απόψεις επί της ποιότητας της πρότασης, τη βαθμολογούν με βάση το φύλλο αξιολόγησης το οποίο τους παρέχεται , συμπληρώνοντας οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από αυτό.  Επίσης κρίνουν  και τη δυνατότητα για επαύξηση βαθμολογίας.

Οι ομάδες κριτηρίων Δ, Ε και ΣΤ (εκτός ΣΤ2 και ΣΤ4) έχουν συντελεστή βαρύτητας 88% στην βαθμολογία της πρότασης όπου η βαθμολογία των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (της ενότητας 10, 2β) υπολογίζεται με συντελεστή 60%  και της θεματικής επιτροπής (της ενότητας 10, 2γ) με συντελεστή 40%.  Για το υπόλοιπο 12% συνυπολογίζεται η βαθμολογία των κριτηρίων ΣΤ2 και ΣΤ4 της επιτροπής (της παρούσης ενότητας 10,2δ). 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εισάγει τις βαθμολογίες στον υπολογιστή και υπολογίζονται οι μέσοι όροι. Στη συνέχεια συνυπολογίζει, όπου ισχύουν, τους συντελεστές επαύξησης και εισάγονται οι τελικές βαθμολογίες. Τέλος ταξινομεί τις προτάσεις, ανά επιστημονική περιοχή, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία. Η ομάδα αυτή λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσεις των εμπειρογνωμόνων και των επιτροπών, καθορίζει τα τελικά ποσά των προϋπολογισμών και εισηγείται την ένταξη ή απόρριψη των υποέργων (ΠΠΣ, δράσεων κεντρικής υποστήριξης, δράσεων υποστήριξης σπουδών φύλου και ισότητας). Η εισήγηση για ένταξη στο Μέτρο 2.2 θα περιλαμβάνει  προτάσεις έργων με εκείνα τα υποέργα (ΠΠΣ, δράσεων κεντρικής υποστήριξης) που συγκεντρώνουν βαθμό 7,0 και άνω.  Η εισήγηση για ένταξη στο Μέτρο 2.6 θα περιλαμβάνει  προτάσεις έργων με εκείνα τα υποέργα (ΠΠΣ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) που συγκεντρώνουν βαθμό 7,0 και άνω. Η εισήγηση για ένταξη στο Μέτρο 4.2 θα περιλαμβάνει  προτάσεις έργων που συγκεντρώνουν βαθμό 7,0 και άνω.   Εάν οι συνολικοί προϋπολογισμοί της πρόσκλησης δεν καλύπτονται, τότε τα υπόλοιπα θα προστεθούν στους προϋπολογισμούς άλλων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠΕΑΕΚ μπορεί να ζητήσει από τον δυνητικό τελικό δικαιούχο την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά την αξιολόγηση, να ζητήσει τροποποίηση στο ΤΔΕ/Υ ως προς τον προϋπολογισμό ή το φυσικό αντικείμενο. Οι παρατηρήσεις αυτές καθώς και κάθε υπόδειξη της Ειδικής Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη από τους ενδιαφερόμενους για την επανασύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου /Υποέργου εντός τακτής ημερομηνίας.

 

3. Γνωμοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Η ΕΥΔ αποστέλλει την πρόσκληση, τα ΤΔΕ/Υ των κατ’ αρχήν εγκεκριμένων προτάσεων και τα φύλλα αξιολόγησης στη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ (ΥΠΕΘΟ) και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας για διατύπωση γνώμης εντός σύντομης προθεσμίας.

 

4. Έκδοση απόφασης ένταξης Πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα

Ο Ειδικός Γραμματέας εκδίδει απόφαση ένταξης Πράξης, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους όρους και τις υποχρεώσεις για τον Τελικό Δικαιούχο, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωσή του για άμεση υποβολή των εγκεκριμένων ΤΔΕ/Υ και Εντύπων Υποβολής Πρότασης, για υποβολή μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών και τριμηνιαίων δελτίων προόδου, η υποχρέωση τήρησης χωριστής λογιστικής μερίδας, τήρησης των κανόνων δημοσιότητας καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ελέγχους. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης αποτελεί το ΤΔΕ/Υ.

Η απόφαση ένταξης ορίζει μεταξύ άλλων:

·       τον ιδρυματικό υπεύθυνο του έργου,

·       τον προϋπολογισμό του έργου,

·       τη χρονική διάρκεια του έργου,

·       τις υποχρεώσεις του αναδόχου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αποστολή εκθέσεων προόδου και στοιχείων δαπανών και την τήρηση λογαριασμών,

·       τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου, και

·       τον τρόπο ελέγχου του έργου και των χρηματοδοτήσεων.

Η απόφαση ένταξης ή απόρριψης των έργων κοινοποιείται μαζί με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους υποβάλλοντες φορείς.

 

11. Χρηματοδότηση και Παρακολούθηση Πράξεων

 

Μετά την αξιολόγηση και την έκδοση απόφασης ένταξης Πράξης, για την έγκριση χρηματοδότησης των έργων, απαιτείται:

1.       δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων

2.       κοινοποίηση στον τελικό δικαιούχο της απόφασης και των όρων χρηματοδότησης από τον οποίο απαιτείται υπογραφή αποδοχής αυτών των όρων

 

Η χρηματοδότηση των έργων από το ΥπΕΠΘ γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ιδρυμάτων. Οι υπεύθυνοι των έργων υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΥπΕΠΘ αναλυτικά στοιχεία απολογισμού και προγραμματισμού του έργου (μηνιαία, τριμηνιαία δελτία, εκθέσεις προόδου), σύμφωνα με τις υποδείξεις που παρέχει το ΥπΕΠΘ.

 

Η εξέλιξη του έργου παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Οι υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ και οι συνεργάτες τους καθώς και οι οικονομικές ελεγκτικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν ανά πάσα στιγμή να διενεργήσουν ελέγχους της πορείας του έργου. Οι υπεύθυνοι έργου και υποέργων θα καλούνται κατά περιοδικά διαστήματα να παρουσιάζουν δημοσίως την πορεία και τα αποτελέσματα του έργου και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις για τα επιτεύγματα και τα προβλήματα.

 

Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ θα γίνεται μόνο με τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο Έργου ή /και με το στέλεχος εκείνο του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Ίδρύματος καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

 

 

 

12. Υποχρεώσεις  των τελικών δικαιούχων

 

Οι υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων απορρέουν από το κοινοτικό και εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο περιγράφεται στους νόμους, κανονισμούς, αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και άλλα επίσημα έγγραφα που αναφέρονται στην αρχή της παρούσης πρόσκλησης.

Παράλληλα, η εφαρμογή των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ πρέπει να εναρμονίζεται με τις γενικές πολιτικές της ΕΕ και της χώρας, όπως είναι η ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος και οι κανόνες χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας (νομικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, κατασκευής έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών).

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων συνοπτικά περιλαμβάνουν:

·       την τήρηση του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου που προαναφέρθηκε. Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση των τελικών δικαιούχων να λαμβάνουν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1159/2000

·       την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο των φάσεων και των πακέτων εργασίας όπως αναγράφονται στο ΤΔΕ/Υ

·       την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη και οικονομικών φακέλων με παραστατικά και δικαιολογητικά στοιχεία δαπανών (ευχερής πρόσβαση στα παραστατικά στοιχεία, σφράγιση παραστατικών κλπ.).

·       τον σαφή απολογισμό των τόκων που δημιουργούνται από ενδεχόμενες προκαταβολές (σημειώνεται ότι οι τόκοι καταλογίζονται στην πράξη) όπως και των εσόδων

·       την εμπρόθεσμη αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που παρέχει το ΥπΕΠΘ.

·       την παροχή πληροφοριών, την σύνταξη εκθέσεων προόδου και τη δημόσια παρουσίαση προόδου της πράξης οποτεδήποτε ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές

·       την σύνταξη τελικής έκθεσης υλοποίησης της πράξης μετά την ολοκλήρωσή της

·       την αποδοχή κοινοτικών και εθνικών ελέγχων και τη διευκόλυνση αυτών

·       τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης των πράξεων και την παροχή πληροφοριών στην ΕΥΔ ή σε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα

 

Ο Φορέας που θα αναλάβει έργο στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ υποχρεούται να τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές του έργου. Στον λογαριασμό αυτό θα κατατίθενται τα έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (ιδίως τόκοι, καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα αναδόχων κλπ). Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται υπέρ του έργου. Ο φορέας έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τα στοιχεία κίνησης του λογαριασμού του έργου στη διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην Αρχή Πληρωμής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής αυτής της παραγράφου.

 

Αναλυτικότερη περιγραφή των υποχρεώσεων των Φορέων Υλοποίησης θα περιλαμβάνεται στην απόφαση έγκρισης της Πράξης.

 

 

13. Ενημέρωση - Πληροφορίες

 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τη συμπλήρωση των Εντύπων Υποβολής Πρότασης & των ΤΔΕ/Υ καθώς επίσης και τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν με την πρόταση και άλλες ειδικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται:

ü       Στην διεύθυνση: Οδός Ερμού 15, 3ος όροφος, γραφείο 317., για την αποστολή σχετικών στοιχείων ή την παραλαβή εντύπων.

ü       Στο site www.ypepth.gr (επιλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ΄ ΚΠΣ) &  www.epeaek.gr

ü       Στο τηλέφωνο 3236692      

ü       Αρμόδια η  κα Αλίκη Βύτιμα.  

 

 

                                                                                        Εντολή   Υπουργού

                                                                            Ο Ειδικός  Γραμματέας  Ε.Ε. & Κ.Π.Σ.

 

                                         

 

                                                                                Γεώργιος    Τσαμασφύρος

 

 

Συνημμένα

1.      Αίτηση Υποβολής Πρότασης

2.      Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΠΠΣ

3.      Έντυπο Υποβολής Πρότασης για δράσεις κεντρικής υποστήριξης

4.      Έντυπο Υποβολής Πρότασης για δράσεις υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων

5.      Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Πρότασης

6.      Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Πρότασης για δράσεις κεντρικής υποστήριξης

7.      Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Πρότασης για δράσεις υποστήριξης γυναικείων σπουδών ή και γενικότερα σπουδών συγκρότησης της ταυτότητας των φύλων

8.      Έντυπο Βεβαίωσης «ΠΠΣ»

9.      Έντυπο Βεβαίωσης «ΚΕΝΤΡΙΚΗ»

10.  Έντυπο Βεβαίωσης «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ»

11.  Παράρτημα Α’ «Επιστημονικές Περιοχές»

12.  Παράρτημα Β΄ «Βιογραφικά»

13.   Παράρτημα Γ’ «Προδιαγραφές δημιουργίας CD-ROM»

14.  ΤΔΕ/ΤΔΥ –ΕΚΤ

15.  Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΔΕ/ΤΔΥ – ΕΚΤ  μαζί με

·         Πίνακες Διακριτών Τμημάτων φυσικού αντικειμένου

·         Πίνακες Διοικητικών Καταστάσεων εξέλιξης υποέργου

·         Πίνακας Επιλεξίμων Δαπανών

·         Πίνακας Δεικτών Εκροών

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ