ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τελική ΈκθεσηΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

   Η πρόταση ΕΠΕΑΕΚ του Τμηματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ για τη διεξαγωγή της Αναβάθμισης Προπτυχιακών Σπουδών, έγκρίθηκε στις 28/07/1998 με ημερομηνία έναρξης επιλέξιμων δαπανών την 01/01/1998. Η πρώτη δόση κονδυλίων ύψους 24.000.000 δραχμών, απεστάλη στον Ειδικό Λογαργιασμό του Πανεπιστημίου στις 07/08/1998, όμως, η Επιτροπή Ερευνών δεν επέτρεψε την απορρόφηση κονδυλίων από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, δηλαδή την ουσιαστική έναρξη του έργου, προτού έρθει η υπογεγραμμένη σύμβαση του έργου κι από το ΥΠΕΠΘ. Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα από τυπική άποψη άρχισε να υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 1998.

   Εν τούτοις, το ενδιάμεσο εξάμηνο από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 1998, δεν παρέμεινε ανενεργό και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι άλλοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ανέλαβαν όσες ενέργειες και δράσεις μπορούσαν να αναληφθούν και να συντελέσουν στη φυσική πρόοδο του έργου, παρά την ανωτέρω δυσχέρεια απορρόφησης πόρων.


Β. ΦΑΣΗ Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από παρόμοια προγράμματα στο παρελθόν, άρχισαν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση του κατάλληλο βοηθητικού (κυρίως, γραμματειακού) προσωπικού, το οποίο θα συμμετείχε ουσιαστικά στην προετοιμασία και την εκτέλεση του έργου υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των υπευθύνων το έργου, δεδομένου ότι αυτό κρίθηκε σημαντικό. Προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων (γνώση οικονομικών κλπ.) Ύστερα από σχετική αναζήτηση προσλήφθηκε ως Γραμματέας του Προγράμματος απόφοιτος των ΤΕΙ Καβάλας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία ανάλαβε καθήκοντα από τον Μάιο του 1998. Μετά την αποχώρησή της τον Αύγουστο του 1999, προσλήφθηκε πρόσωπο ομοίων προσόντων, η οποία μέχρι σήμερα ανέλαβε την πλήρη γραμματειακή και διοικητική διαχείριση και διεκπεραίωση του έργου.

 2. Η Γραμματεία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, εξοπλίστηκε και με έναν γρήγορο υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας και ένα μικτό μηχάνημα (φωτοτυπικό, εκτυπωτής και σαρωτής εικόνας. Παράλληλα, από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της παραχωρήθηκε τηλεφωνική γραμμή και συσκευή τηλεμοιοτύπων (FAX).

 3. Σημαντικό ήταν, επίσης, στο χρονικό αυτό διάστημα προετοιμασίας της Αναβάθμισης Προπτυχιακών Σπουδών, να καθοριστούν οι λεπτομέρειες και το πλαίσιο υλοποίησης όλων των διαδικασιών απορρόφησης των κονδυλίων μέσα από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου, τα απαιτούμενα παραστατικά, τα αναγκαία έντυπα, δικαιολογητικά, αποδείξεις, βεβαιώσεις κλπ. Έτσι, η Γραμματέας του Προγράμματος, αφού ενημερώθηκε κατάλληλα, τυποποίησε με τη βοήθεια του Ε.Υ. όλες τις σχετικές ενέργειες αποπληρωμής.

 4. Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι του έργου ασχολήθηκαν με το σημαντικό θέμα της εξεύρεσης και διαρρύθμισης των απαραίτητων χώρων για τις διάφορες δράσεις του προγράμματος. Έτσι, αποφασίστηκε κατ' αρχήν ποιές αίθουσες διδασκαλίας θα μετατραπούν σε τηλεαίθουσες ηλεκτρονικής διδασκαλίας και στη συνέχεια, ύστερα από συζητήσεις και με τη βοήθεια της διοίκησης του Πανεπιστημίου βρέθηκε κατάλληλος χώρος, ο οποίος δεσμεύτηκε για τη στέγαση της Μονάδας Εποπτικών Εφαρμογών/Πολυμέσων και της Μονάδας Σχεδιαστικών και Γεωγραφικών Εφαρμογών.

 5. Επίσης, κατά τη φάση αυτή, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος άρχισε να συγγράφει και να επεξεργάζεται ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις λεπτομέρειες του Προγράμματος για τη διανομή του στα μέλη ΔΕΠ, άλλους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας, τη διοίκηση κ.λ.π. ή σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Το φυλλάδιο αυτό τελικά διανεμήθηκε και καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 6. Οι Μονάδες που προαναφέρθηκαν, δηλ. (α) Εποπτικών Εφαρμογών/Πολυμέσων και (β) Σχεδιαστικών και Γεωγραφικών Εφαρμογών θα έπρεπε να σχεδιαστούν στη δομή τους και στον τρόπο λειτουργίας τους και επομένως, ήταν σημαντικό να προσδιοριστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, έγινε ο ανάλογος σχεδιασμός της κάθε μονάδας, αφού έγινε έρευνα αγοράς και πραγματοποιήθηκαν επαφές με αρμόδιους πχ. άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων Σχεδιαστικών και Γεωγραφικών Εφαρμογών.

   Η πρώτη Μονάδα αποφασίστηκε να εξοπλστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στο βασικό της ρόλο, δηλ. την οπτικοακουστική παρουσίαση με αξιόπιστη, γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση, με τη δημιουργία ιστοσελίδων κλπ. Παράλληλα εφοδιάστηκε με τα κατάλληλα περιφερειακά για την παραγωγή CD-ROMS, την παραγωγή διαφόρων άλλων ηλεκτρονικών και συμβατικών εκδόσεων κλπ.

   Η δεύτερη Μονάδα απέβλεπε, κυρίως, στην εκπαίδευση των φοιτητών στα αντίστοιχα αντικείμενα, δηλ.στην εφαρμογή Σχεδιαστικών Εφαρμογών και Γεωγραφικών Συστημάτων σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού. Στο αρχικό Τεχνικό Δελτίο, προβλεπόταν η Μονάδα αυτή να κάλυπτε και ανάγκες Εικονικής Πραγματικότητας, όμως, ύστερα από αλλεπάλληλες συζητήσεις με ειδικούς και την κατάλληλη έρευνα αγοράς την εποχή εκείνη, διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα αυτά για θέματα Πολιτικού Μηχανικού ήταν στην πραγματικότητα δαπανηρότερα από τη αρχική εκτίμηση ενώ αντιμετωπιζόταν και πρακτικά προβλήματα (πχ.περιορισμένη ταυτόχρονο χρήση κοκ), που τα καθιστούσε απαγορευτικά για ομαδική, ικανοποιητική χρήση και παρουσίαση από τους φοιτητές και περιοριζόταν σε πολύ εξειδικευμένη, ερευνητική εφαρμογή. Έτσι, αποφασίστηκε να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις του ΤΔΕ, πράγμα που έγινε με μεταγενέστερη, (εγκριθείσα) αναμόρφωσή του.

   Έχοντας πραγματοποιήσει αυτές τις προκαταρκτικές ενέργειες, στη συνέχεια προωθήθηκε η παράλληλη εφαρμογή των άλλων φάσεων του έργου.


Γ. ΦΑΣΗ Β - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Άρχισε αμέσως μια εντατική προσπάθεια έρευνας και ανάλυσης των Προγραμμάτων Σπουδών άλλων Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών του εσωτερικού και εξωτερικού. Από την έρευνα αυτή, προέκυψαν σαφή συμπεράσματα σχετικά με τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις και τις ανάγκες ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Υποβλήθηκε σχετική εισήγηση στη Γ.Σ. του Τμήματος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Τμήμα και κατόπιν αυτού αποφασίστηκε η εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών με το νέο ακαδημαϊκό έτος. Προς το σκοπό αυτό απασχολήθηκε και απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός του Τμήματός μας, ο οποίος προέβη στη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων.

 2. Με πρώτη ευκαιρία και από την αρχή ακόμη του παρόντος προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ για την Αναβάθμιση των Προπτυχιακών Σπουδών, κλήθηκαν τα μέλη ΔΕΠ να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα αναγκαία πολλαπλά συγγράμματα και τις άλλες εκδόσεις, όπως επίσης και το απαιτούμενο για την εκπαιδευτική και ερευνητική τους δραστηριότητα, ηλεκτρονικό υλικό (λογισμικό, videos, CD-ROMS κλπ.)

     Παράλληλα, τους ζητήθηκε να υποβάλλουν τις πρωτότυπες σημειώσεις των μαθημάτων τους, τις συμβατικές διαφάνειες διδασκαλίας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που έκριναν σκόπιμο, ώστε το βοηθητικό προσωπικό, που προσλήφθηκε στα πλαίσια του έργου για τη στελέχωση των προαναφερθεισών Μονάδων, να τις επεξεργαστεί κατάλληλα και να τις μετατρέψει σε ηλεκτρονικό υλικό παρουσίασης. Στα πλαίσια αυτά, παρήχθησαν ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές διαφάνειες, CD-ROMS κλπ. μιας σειράς μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων, ερευνητικών θεμάτων κ.ο.κ., τα οποία χρησιμοποιούνται ανάλογα από τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ. Προς το σκοπό αυτό, έγιναν και επιμορφωτικά σεμινάρια από εξωτερικούς συνεργάτες.

     Όσον αφορά τα πολλαπλά συγγράμματα και τις άλλες εκδόσεις, τα τεχνικά εγχειρίδια, το λογισμικό κ.λπ., που παραγγέλθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ, αυτό άρχισε να καταγράφεται σε βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρούντο, ύστερα από έρευνα και οι αριθμοί ISBN, τα ονόματα των εκδοτών κλπ. και άρχισε η διαδικασία παραγγελίας, προμήθειας και καρτελοποίησης τους.

 3. Εκτός από την προμήθεια και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, συμβατικής και ηλεκτρονικής μορφής, στη φάση αυτή προχώρησε και η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός των τηλε-αιθουσών διδασκαλίας. Αρχικά, έγινε η αντικατάσταση των παλαιών και η προμήθεια νέων θρανίων και καθισμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες ηλεκτρονικής διδασκαλίας, και, επίσης, η προμήθεια του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σε κάθε αίθουσα εγκαταστάθηκε, σε μόνιμη βάση, προσωπικός υπολογιστής, μαζί με προβολέα οθόνης υπολογιστή και οθόνη προβολής στο τοίχο όπως και συσκευή αναπαραγωγής video για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής διδασκαλίας.

 4. Όσον αφορά την αξιολόγηση και αποτίμηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διδασκαλίας κρίθηκε ότι απαιτείται η εισαγωγή και άλλων γνωστικών αντικειμένων και η καθιέρωσή της σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε μεγαλύτερα ποσοστά μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, ώστε να εξαχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, όπως και μεγαλύτερη προσαρμογή των διδασκόντων και διδασκομένων σε αυτή, και γι'αυτό αναβλήθηκε για μεταγενέστερο χρόνο η αξιολόγησή της, όταν θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα.

Ξάνθη, Νοέμβριος 2000

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος


Καθηγητής Π. ΜατσούκηςΕΠΙΣΤΡΟΦΗ