Λογότυπο
Ηλεκτρονικό Μουσείο Πολιτικού Μηχανικού

Αρχική Σελίδα Δ.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανκών Κεντρική Βιβλιοθήκη Σύνδεσμοι Πηγές Επικοινωνία

Ελλάδα2008


Προδιαγραφές

Πιστοποίηση Συστημάτων & Προϊόντων

Ο Νόμος 372/76 , όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 1682/1997 και το Προεδρικό Διάταγμα 155/97, αναθέτει στον ΕΛΟΤ την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Πιστοποίησης.
Ο ΕΛΟΤ εφαρμόζει Διαδικασίες και Συστήματα Πιστοποίησης (π.χ. Συστήματα Πιστοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού ISO). Στο πλαίσιο των Διαδικασιών αυτών απονέμει Σήματα Συμμόρφωσης και χορηγεί Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που υποδηλώνουν την συμμόρφωση προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισμών, συστημάτων και προσώπων με τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων (προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών κλπ), και τα οποία ονομάζονται Σήματα Συμμόρφωσης/ Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ.
Τα Σήματα Συμμόρφωσης, τα οποία απονέμονται υποδηλώνοντας τη συμμόρφωση με Ελληνικά Πρότυπα, Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), Πειραματικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Έγγραφα Εναρμόνισης (HD), καθώς και Ευρωπαϊκά Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα (ETSI), Πειραματικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (I-ETS), τα οποία εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ, τη CEN ή τη CENELEC ή τον ETSI, ονομάζονται Ελληνικά Σήματα Συμμόρφωσης. Ο ΕΛΟΤ είναι ο μοναδικός οργανισμός εξουσιοδοτημένος για την απονομή του Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης.
Ο ΕΛΟΤ διενεργεί δειγματοληψίες, δοκιμές, επιθεωρήσεις και αξιολόγηση διαδικασιών και συστημάτων χρησιμοποιώντας τα δικά του μέσα και το προσωπικό ή σε συνεργασία με άλλους αποδεκτούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει σχήματα πιστοποίησης προϊόντων σε διάφορους τομείς, όπως στους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, το τσιμέντο και το σκυρόδεμα, τομείς οι οποίοι αφορούν άμεσα την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού και δίνουν διεξόδους στην ασφαλή επιλογή και χρήση ορισμένων βασικών δομικών συντελεστών. (Πηγή: www.elot.gr/)

Για περισσότερες πληροφορίες:


Επιστροφή