ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤ


Περιεχόμενα

Αφίσα του προγράμματος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΠΕΑΕΚ
Περίληψη
Περίληψη στα Αγγλικά (Abstract)
Εισαγωγή
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης ΠΠΣ (Υποέργου)
Συνέργια του Έργου
Σκοπιμότητα του Έργου
Καλυπτόμενες Ανάγκες
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Αποδοτικότητα του Προτεινόμενου ΠΠΣ
Τελική Έγκριση
Πλαίσιο Διαρκούς Παρακολούθησης και Αποτίμησης του ΠΠΣ
Δημιουργία και Συντήρηση Συνδετικής Πύλης των Πακέτων Εργασίας
Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Εργαστηριακών Δοκιμών
Κατασκευή και Συντήρηση Βάσης Δεδομένων των Νομών της Ελλάδας
Κατασκευή και Συντήρηση Ηλεκτρονικού Μουσείου Πολιτικού Μηχανικού
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθηματικά στο Διαδίκτυο
Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας του Προγράμματος στο Διαδίκτυο
Δημιουργία και Συντήρηση Πειραματικού Ηλεκτρονικού Περιοδικού
Προμήθεια Η/Υ (server) Υποστήριξης της Λειτουργίας στο Διαδίκτυο των Πακέτων Εργασίας
Σχεδιασμός Τηλεαιθουσών και Αίθουσας Τηλεδιασκέψεων
Βελτιωμένο Πρόγραμμα Μαθημάτων
Εισαγωγή της Διάστασης της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας στην Εκπαίδευση και τα Έργα του Πολιτικού Μηχανικού
Γλωσσομάθεια
Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας των Μηχανικών
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Πορεία Υλοποίησης του Έργου
ΠερίληψηΣτo πλαίσιo του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, χρηματοδοτούμενο κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τη αντίστοιχη Πρόσκληση, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, υπέβαλλε ανταγωνιστική Πρόταση, η οποία μετά από αξιολόγηση, κατατάχθηκε στις χρηματοδοτούμενες, με προϋπολογισμό 136.300 ευρώ.

Σκοπός του Προγράμματος είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με βελτιωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες εν ολίγοις περιγράφονται στη συνέχεια.
 1. Διαδικασίες διαρκούς αποτίμησης της ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 2. Δημιουργία και συντήρηση Πύλης με σκοπό την καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού, και την προβολή και διασύνδεση των προτεινόμενων Πακέτων Εργασίας

 3. Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Εργαστηριακών Δοκιμών

 4. Κατασκευή και συντήρηση Βάσης Δεδομένων Γεωγραφικών Πληροφοριών: GIS

 5. Κατασκευή και συντήρηση Ηλεκτρονικού Μουσείου Πολιτικού Μηχανικού

 6. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά στο Διαδίκτυο

 7. Δημιουργία και συντήρηση πειραματικού ηλεκτρονικού περιοδικού

 8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής με κύκλους σεμιναρίων

 9. Δημιουργία δικτυακών τόπων (web sites) για επιλεγμένα μαθήματα και τοποθέτηση διδακτικού υλικού στο διαδίκτυο

 10. Πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του βοηθού διδασκαλίας (tutor) με ενεργοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών

 11. Οργάνωση επισκέψεων των φοιτητών σε εργοτάξια για απόκτηση οπτικών εμπειριών από τις εφαρμογές του πεδίου του Πολιτικού Μηχανικού

 12. Εισαγωγή της διάστασης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην εκπαίδευση και τα έργα Πολιτικού Μηχανικού

 13. Σύνταξη λεξικού τεχνικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα

 14. Συγκέντρωση υλικού για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας των Μηχανικών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


AbstractThe Department of Civil Engineering at the Democritus University of Thrace submitted a competitive proposal, to the programme "EΠΕΑΕΚ ΙΙ". This proposal has been approved with funding, 75% of which is sponsored by the E.U and 25% by national resources. The purpose of this programme is to improve the quality of undergraduate studies in the department and to update / modernise its structure on a continuous basis.

Several people in the department, including academic staff, support staff, students, as well as people outside the department, dedicate much of their time working on the following projects:

1) Appraisal of the quality of undergraduate studies in a continuous and systematic way.

2) Creation and maintenance of an educational portal to enable us to post educational material, to facilitate communication within the project team and to publicize the ongoing projects.

3) Information Bank of laboratory testing, design and construction.

4) Construction and maintenance of a database in the form of a Geographic Information System - GIS.

5) Management of geographical data (prefectures, municipalities, etc.) to assist students in related coursework.

6) Establishment of an "Electronic Museum for the Civil Engineer" (a website/electronic archive).

7) Design and management of databases on natural materials, natural phenomena, man-made materials, constructed facilities, apparatuses and precision instruments.

8) Presentation of basic material, installation of text, picture and video databases to access material related to new technological advances.

9) Development of educational material for "Mathematics on the Web" and collection of related material to cover educational shortcomings.

10) Creation and regular application, in the beginning on an experimental basis as an Electronic Journal, to promote / disseminate scientific and cultural activities (such as conferences) for the benefit of the public, including our alumni, by helping them keep in touch with the department and the university.

11) I.T. (Information Technology) seminars, such as seminars in advanced computing, new technologies and electronic educational material.

12) Construction of websites, to support / complement the lectures in selected modules.

13) Use of multimedia and simulations methods to support laboratory-based modules.

14) Supporting lectures (tutorials) run by postgraduate students.

15) Organising of student visits to industries and to sites where constructions of interest take place, in order to obtain visual experiences on how an Engineer applies his / her knowledge in real-life challenges.

16) Environmental Education to fully acknowledge the role of the Engineer in configuring the quality of the everyday life.

17) Writing and publishing a "Scientific Dictionary for the Engineer", in English, that will include technical terminology, which the student / scientist could meet in the scientific bibliography.

18) Collecting material (Safety Pack) on safety in areas where engineering work takes place, mainly by experts on the subject, in order to avoid exposing to accidents (of risk of accidents) both our students and other people working in our laboratories.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣτο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων

2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών»


Στο πλαίσιο Υποβολής Προτάσεων για Χρηματοδότηση των ΠΠΣ «Αναμόρφωση Προγραμμάτων των Προπτυχιακών Σπουδών» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, όρισε με την υπ.αριθμ. 12/27-3-2001 απόφασή της τον Καθ.κ.Β.Παπαδόπουλο ως Επιστημονικό Υπεύθυνο, και του ανέθεσε τη σύνταξη της σχετικής Πρότασης.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η Ομάδα Σύνταξης, στην οποία η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στην υπ.αριθμ.5/25-11-2003 συνεδρίασή της αποφάσισε να αναθέσει την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση του Προγράμματος.Η εν λόγω Ομάδα, αφού έλαβε υπόψη της:
 1. την Τελική Έκθεση,

 2. την Μελέτη Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και

 3. την Έκθεση Αξιολόγησης
του Προγράμματος «Αναβάθμιση Προπτυχιακών Σπουδών» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ.κ. Π.Ματσούκη ήλθε σε επαφή με εκπροσώπους φοιτητών, εκπροσώπους Μεταπτυχιακών Φοιτητών, υπηρεσίες και φορείς του ΔΠΘ και έπειτα από σκληρή προσπάθεια, συνέταξε μία πρωτοποριακή και φιλόδοξη Πρόταση πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των αυστηρών προδιαγραφών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Προτεινόμενος προϋπολογισμός σύμφωνα με την προκύρηξη της πρότασης ήταν 500.000 ευρώ και επιπλέον 150.000 ευρώ για εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ομάδας εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής, διάρκεια υλοποίησης το χρονικό διάστημα 1-9-2002 έως 31-8-2005 και τα προταθέντα πακέτα εργασίας περιγράφονται στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Π.Π.Σ (Υποέργου)


  ΕΤΟΣ
  2002 2003 2004 2005 ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Τίτλος ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ                                    
ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΠΣ
ΠΕ.Α2.1: Διαδικασίες διαρκούς αποτίμησης της ποιότητας του ΠΠΣ 1.Επιλογή χαρακτηριστικών α)Κανονισμός λειτουργίας της ΕΔΑ και χρονοδιάγραμμα απογραφών                                 1.9.2002 31.3.2003
2. Έρευνα αγοράς β)Έκθεση αξιολόγησης των διαδικασιών διαρκούς αποτίμησης άλλων                                 1.9.2002 30.6.2003
3.Οργάνωση και διεξαγωγή ποικίλων απογραφών γ) Αρχείο υλικού από εργασίες φοιτητών

δ)Έρευνες των ενδιαφερομένων μερών

ε)Διερεύνηση Αγοράς Εργασίας
                                1.7.2003 31.12.2005
4.Δημιουργία και συντήρηση βάσης δεδομένων στ)Βάση δεδομένων και αναλύσεις στοιχείων                                 1.1.2004 31.12.2005
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΠΣ
Π.Ε.Α2.2: Δημιουργία και συντήρηση διαδραστικής εκπαιδευτικής Πύλης (Πυλώνας, Portal) 1. Εγκατάσταση Η/Υ μεγάλης ισχύος και λογισμικού                                   1.9.2002 1.6.2004
2. Σχεδίαση και κατασκευή διαδραστικής Πύλης Δοκιμαστική διαδραστική πύλη (υπό κατασκευή)                                    
3. Συλλογή και προσαρμογή υλικού Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή                                    
4. Καταχώρηση Εγκατεστημένη διαδραστική εκπαιδευτική πύλη                                    
5. Συντήρηση                                      
Π.Ε.A2.3: Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Εργαστηριακών Δοκιμών 1. Σχεδίαση Τράπεζας Πληροφοριών Εργαστηριακών Δοκιμών                                   1.7.2003 31.12.2003
2. Συλλογή και προσαρμογή υλικού Εργαστηριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή                                    
3. Κατασκευή Δοκιμαστική Τράπεζα Πληροφοριών (υπό κατασκευή)                                    
4. Τροφοδότηση και ενημέρωση Εγκατεστημένη Τράπεζα Πληροφοριών                                    
5. Συντήρηση                                      
Π.Ε.Α2.4: Κατασκευή και συντήρηση Βάσης Δεδομένων Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS 1. Σχεδίαση Βάσης δεδομένων                                   1.1.2003 31.12.2003
2. Συλλογή και προσαρμογή υλικού Εκπαιδευτικό και στατιστικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή                                    
3. Κατασκευή Δοκιμαστική Βάση Δεδομένων (υπό κατασκευή)                                    
4. Τροφοδότηση και ενημέρωση Εγκατεστημένη Βάση Δεδομένων                                    
5. Συντήρηση                                      
Π.Ε.Α2.5: Κατασκευή και συντήρηση Ηλεκτρονικού Μουσείου Πολιτικού Μηχανικού 1. Συλλογή και προσαρμογή υλικού Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή                                 1.7.2003 31.12.2004
2. Σχεδίαση                                      
3. Κατασκευή Δοκιμαστική ιστοσελίδα (υπό κατασκευή)                                    
4. Τροφοδότηση και ενημέρωση Εγκατεστημένο Ηλεκτρονικό Μουσείο                                    
5. Συντήρηση                                      
Π.Ε.Α2.6: Δημιουργία και συντήρηση Πιλοτικού Σταθμού Συνεχούς Μετάδοσης Σεμιναρίων, Διαλέξεων και Παν/κών Παραδόσεων 1. Σχεδίαση                                   1.9.2002 1.6.2004
2. Προμήθεια συσκευών και λογισμικού, κατασκευή                                      
3. Πειραματική λειτουργία Δοκιμαστική εκπομπή (υπό κατασκευή)                                    
4. Πλήρης λειτουργία, προγραμματισμός, συντήρηση Σταθμός μετάδοσης σε πλήρη λειτουργία                                    
Π.Ε. Α2.7: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά στο Διαδίκτυο 1. Έρευνα και συλλογή βιβλιογραφίας                                      
2. Μεταγραφή υλικού σε ηλεκτρονική μορφή Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή                                 1.1.2003 31.12.2003
3. Δημιουργία ιστοσελίδας Ιστοσελίδα                                    
4. Τροφοδότηση                                      
5. Συντήρηση                                      
Π.Ε. Α2.8: Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας του προγράμματος στο Διαδίκτυο 1. Μεταγραφή υλικού σε ηλεκτρονική μορφή                                   1.9.2002 1.6.2004
2. Δημιουργία ιστοσελίδας                                      
3. Πειραματική λειτουργία Δοκιμαστική ιστοσελίδα (υπό κατασκευή)                                    
4. Τροφοδότηση και συντήρηση Ιστοσελίδα                                    
Π.Ε. Α2.9: Δημιουργία και συντήρηση πειραματικού ηλεκτρονικού εντύπου 1. Συλλογή και προσαρμογή υλικού                                   1.1.2003 1.6.2004
2. Σχεδίαση                                      
3. Κατασκευή Δοκιμαστική ιστοσελίδα (υπό κατασκευή)                                    
4. Τροφοδότηση και ενημέρωση Ιστοσελίδα                                    
5. Συντήρηση                                      
Π.Ε. Α2.10: Προμήθεια και υποστήριξη Η/Υ και λογισμικού υποστήριξης των ΠΕ Α2.1 έως και Α2.7 1. Έρευνα αγοράς                                   1.9.2002 30.6.2003
2. Προμήθεια Η/Υ και λογισμικό                                    
Π.Ε. Α2.11: Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου έργων Π.Μ 1. Συνεργασία με διδάσκοντες μαθημάτων εφαρμογής                                   1.10.2002 30.3.2004
2. Βιντεοσκόπηση επιλεγμένων έργων σε διάφορες φάσεις κατασκευής & λειτουργίας CD με φωτογραφικό υλικό και επεξηγηματικά κείμενα - Βιντεοταινίες                                    
3. Αρχειοθέτηση-δημιουργία βάσης δεδομένων οπτικοακουστικού υλικού Βάση δεδομένων οπτικοακουστικού υλικού                                    
ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Π.Ε. Α2.12. Ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής με κύκλους σεμιναρίων 1.Οργάνωση σεμιναρίων σε θέματα προχωρημένης πληροφορικής Εκπαιδευτικό υλικό                                 1.1.2003 31.12.2005
2. Οργάνωση σεμιναρίων για προετοιμασία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού Εκπαιδευτικό υλικό                                    
3. Οργάνωση σεμιναρίων για τη διάχυση των δεξιοτήτων συντήρησης ηλεκτρονικού υλικού των πακέτων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8 Εκπαιδευτικό υλικό                                    
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 5ου ΑΞΟΝΑ
Π.Ε. Α2.13: Σχεδιασμός τηλεαιθουσών και αίθουσας τηλεδιασκέψεων Έρευνα αγοράς, εκπόνηση Λειτουργικά διαγράμματα, σχέδια αιθουσών και καλωδιώσεων, προδιαγραφές συσκευών και κατάλογοι απαιτούμενων υλικών                                 1.9.2002 31.12.2002
ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Π.Ε. Α2.14: Βελτιωμένο Πρόγραμμα Μαθημάτων                                 1.1.2003 30.6.2005
Α2.14.(α) Δημιουργία δικτυακών τόπων για 30 επιλεγμένα μαθήματα 1. Συλλογή και προσαρμογή υλικού
2. Σχεδίαση
3. Τοποθέτηση διδακτικού υλικού στο διαδίκτυο
4. Πιλοτική εφαρμογή
5. Συντήρηση
Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

Ηλεκτρονική Υποδομή (web sites σε λειτουργία)
                                   
Α2.14.(β) Ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για 15 μαθήματα 1. Συλλογή και προσαρμογή υλικού
2. Παραγωγή σε ηλεκτρονική μορφή
3. Πιλοτική χρήση
Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (CDs)                                    
Α2.14.(γ) Εισαγωγή ομαδικού θέματος 1. Επιλογή αντικειμένων
2. Διάλεξη για τους στόχους, τη μέθοδο, και το αναμενόμενο αποτέλεσμα
3. Συντονισμός και καθοδήγηση ομάδων
Εκπαιδευτικό υλικό

Θεσμική παρέμβαση
                                   
Α2.14.(δ) Παρουσίαση μελετών και προφορική τους υποστήριξη από ομάδες 1. Ορισμός εξεταστών
2. Παραγωγή μακετών
3. Διάλεξη για τη μέθοδο παρουσίασης και τα αναμενόμενα στοιχεία
4. Προφορική παρουσίαση και βαθμολόγηση
Υλικοτεχνική Υποδομή

Εκπαιδευτικό υλικό
                                   
Α2.14.(ε) Χρήση Προγραμμάτων Η/Υ για την διεξαγωγή ασκήσεων σε 15 μαθήματα 4ου και 5ου έτους 1. Αγορά προγραμμάτων όπου απαιτούνται
2. Διαμόρφωση ύλης ασκήσεων
3. Διεξαγωγή ασκήσεων
Υλικοτεχνική Υποδομή

Εκπαιδευτικό υλικό
                                   
Α2.14.(στ) Αναβάθμιση εργαστηριακών μαθημάτων με χρήση πολυμέσων (multimedia) Προσομοίωση στη διεξαγωγή 5 πρακτικών εργαστηριακών μαθημάτων:

1. Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής όπου απαιτείται

2. Σχεδιασμός και διεξαγωγή αυστηρά ελεγχόμενων πειραματικών δοκιμών (κατασκευή δοκιμίων, διάταξη φορτίσεων, διάταξη μετρητικών οργάνων)

3. Λεπτομερής βιντεοσκόπηση πειραμάτων από διεθνή εργαστήρια και βιντεοσκοπημένη διεξαγωγή τυποποιημένων δοκιμών - ελέγχων
Υλικοτεχνική Υποδομή

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (CDs)
                                   
Α2.14.(ζ) Υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων ερευνητικού περιεχομένου με πίστωση μονάδων (credits) (Τμήμα Δ) για μύηση στην έρευνα. 1. Επιλογή ομιλητών

2. Οργάνωση προγράμματος σεμιναρίων

3. Προσκλήσεις σε τακτή βάση

4. Παρουσίες και επεξεργασία στοιχείων
Θεσμική παρέμβαση

Εκπαιδευτικό υλικό
                                   
Α2.14.(η) Πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του βοηθού διδασκαλίας (tutor) με ενεργοποίηση μεταπτυχιακών φοιτητών 1. Καταγραφή αναγκών για βοηθούς διδασκαλίας ανά μάθημα

2. Ορισμός ύλης που υποστηρίζεται από τους βοηθούς

3. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών (teaching assistants)

4. Διαμόρφωση χώρου για υποστηρικτική διδασκαλία
Θεσμική παρέμβαση                                    
Α2.14.(θ) Οργάνωση επισκέψεων εργοταξίων για απόκτηση οπτικών εμπειριών από τις εφαρμογές του πεδίου του ΠΜ (Τμήμα Δ) 1. Επιλογή μαθημάτων που αναβαθμίζονται

2. Επιλογή τόπων/έργων που θα γίνει η επίσκεψη

3. Επαφή με τους κατά τόπους υπευθύνους και οργάνωση επίσκεψης
Εκπαιδευτικό υλικό                                    
ΕΚΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. Α2.15: Εισαγωγή της διάστασης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην εκπαίδευση και τα έργα Πολιτικού Μηχανικού 1. Σεμινάρια για τις επιπτώσεις διαφόρων κατηγοριών έργων Π.Μ. στο περιβάλλον Επεξηγηματικές σημειώσεις για την περιβαλλοντική διάσταση των μαθημάτων                                 1.10.2002 28.2.2003
2. Συνεργασία με τους διδάσκοντες για εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης σε αντίστοιχα μαθήματα Οδηγίες για τη συσχέτιση των έργων με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων                                    
Π.Ε. Α2.16: Εντοπισμός και ανάλυση αστοχιών σε εγκαταστάσεις διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος 1. Σχεδιασμός τεχνικών επισκέψεων                                   1.1.2003 30.6.2004
2. Ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με τα έργα - Κοινά χαρακτηριστικά                                      
3. Ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με τις αστοχίες στη λειτουργία Οδηγός βελτίωσης λειτουργίας                                    
4. Διαμόρφωση ερωτηματολογίων / συνεντεύξεων με αρμοδίους Ερωτηματολόγια                                    
5. Φωτογράφηση Σειρά φωτογραφιών με σχόλια και επεξηγηματικές σημειώσεις                                    
ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. Α2.17: Συνεργασία με Ιδρύματα του Εσωτερικού 1. Συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ Εκπαιδευτικό υλικό                                 1.1.2003 12.31.2005
2. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εκπαιδευτικό υλικό                                    
Π.Ε. Α2.18: Συνεργασία με Ιδρύματα του Εξωτερικού 1. Συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου Εκπαιδευτικό υλικό                                    
2. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Manchester-UMIST Εκπαιδευτικό υλικό                                    
3. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Dundee, Αγγλία Εκπαιδευτικό υλικό                                    
4. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sheffield, Αγγλία Εκπαιδευτικό υλικό                                    
5. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Περούτζια, Ιταλία Εκπαιδευτικό υλικό                                    
6. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Παβία, Ιταλία Εκπαιδευτικό υλικό                                    
ΟΓΔΟΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Π.Ε. Α2.19: Εισαγωγή Εξειδικευμένων μαθημάτων Πληροφορικής 1. Εισαγωγή 8 νέων Μαθημάτων Εκπαιδευτικό υλικό με παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού σε έργα Π.Μ.                                 1.9.2003 31.12.2005
2. Αναμόρφωση ύλης και ενσωμάτωση εμπορικών πακέτων λογισμικού στην διδασκαλία των μαθημάτων Εκπαιδευτικό υλικό με παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού σε έργα Π.Μ.                                    
ΕΝΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΤΜΗΜΑ Δ)
Π.Ε. Δ1: Επιχειρηματικότητα 1. Επαφή με επιχειρηματίες με σκοπό την ενημέρωση για το «επιχειρηματικό γίγνεσθαι» Ενημερωτικό υλικό                                 1.9.2002 31.8.2005
2. Παρουσίαση διαλέξεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα Θεσμική παρέμβαση                                    
Π.Ε. Δ2: Συνεργασία με Εταιρίες και Ινστιτούτα 1. Επαφές για λήψη στοιχείων σχετικών με την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών και Θεμάτων, παροχή τεχνογνωσίας (ΙΤΥ) Θέματα Διπλωματικών Εργασιών, εκπαιδευτικό υλικό και τεχνογνωσία (ΙΤΥ)                                 1.10.2002 31.8.2005
2. Ξενάγηση στους χώρους δραστηριότητας των ανωτέρω εταιριών (γραφεία, εργοτάξια, κ.ά.) Θεσμική παρέμβαση                                    
Π.Ε. Δ3: Σεμινάρια Προφορικού και Γραπτού Τεχνικού Λόγου - Προετοιμασία Παρουσιάσεων 1. Σεμινάρια για προετοιμασία και παρουσίαση τεχνικών θεμάτων με οπτικοακουστικά μέσα Σημειώσεις σεμιναρίων

Οδηγίες-παράδειγμα συγγραφής Τεχνικών Εκθέσεων

Εκτίμηση αποτελεσμάτων και προτάσεις για εισαγωγή στο Π.Π.Σ.
                                1.10.2003 30.6.2004
2. Βιντεοσκοπήσεις Ενδεικτικά βίντεο με παραδείγματα ομιλιών                                    
Π.Ε. Δ4: Γλωσσομάθεια 1. Συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στην Τεχνική Ορολογία, για κάθε μάθημα

2. Διαμόρφωση των στοιχείων σε ευρετήριο

3. Διανομή στους πρωτοετείς φοιτητές
Φυλλάδιο με την τεχνική ορολογία όλων των μαθημάτων τουλάχιστον στην αγγλική                                 1.6.2003 1.12.2003
Π.Ε. Δ5: Διδακτική 1. Έρευνα και παρακολούθηση των σχετικών συνεδρίων (χρόνος, τόπος διοργάνωσης)

2. Επαφές με τους διοργανωτές
Προσκλήσεις, Πρόγραμμα

Πρακτικά συνεδρίου

Εκτεταμένη έκθεση με τα οφέλη για το υποέργο
                                1.9.2002 31.8.2005
Π.Ε. Δ6: Μύηση στην Έρευνα 1. Οργάνωση προγράμματος διαλέξεων και κοινοποίηση στους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ

2. Δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία του Προγράμματος
Ύλη σεμιναρίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή                                 1.9.2002 31.8.2005
Π.Ε. Ε1 Συμβουλευτική προς όλους τους φοιτητές, με έμφαση στην καταπολέμηση της «λιμνάζουσας φοίτησης» 1. Καθορισμός περιεχομένου συμβουλευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το σύνολο των εμπλεκομένων μελών στο πρόγραμμα

2. Υποχρεωτική χρήση του διαδικτύου από τους φοιτητές για λήψη πληροφοριών για τα μαθήματα, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος
1. Σεμινάρια στην αρχή κάθε εξαμήνου για την παροχή πληροφοριών στους φοιτητές, ειδικά τους πρωτοετείς                                 1.9.2002 31.8.2005
3. Έρευνα αγοράς: Θα εξεταστούν οι διαδικασίες εγγραφής, συμβουλευτικής και παρακολούθησης των φοιτητών σε ελληνικά και ξένα πολυτεχνεία 2. Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας λογισμικού για την εγγραφή των φοιτητών στην αρχή κάθε εξαμήνου μέσω του διαδικτύου                                    
Π.Ε. ΣΤ1 Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας των Μηχανικών Επαφές με ειδικούς του αντικειμένου Σημειώσεις που θα καλύπτουν το νομοθετικό πλαίσιο, τους κινδύνους στα εργοτάξια μηχανικών κ.α.                                 1.6.2003 31.12.2003


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Συνέργια του Έργου

Το έργο είναι σε συνέργια με τα παρακάτω έργα:

 1. «Συμπληρωματικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

 2. «Εξοπλισμός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ» (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

 3. «Πρακτική Άσκηση» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

 4. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

 5. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Υδραυλική Μηχανική» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 6. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 7. «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας».

 8. Πρόγραμμα «Ηλεκτρονικές Αίθουσες Διδασκαλίας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 9. «Δίκτυα Πληροφορικής».

 10. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Μηχανική και Διοίκηση Συστημάτων» (Systems Engineering and Management) με τη συμμετοχή τεσσάρων τμημάτων του Δ.Π.Θ. και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την αναμόρφωση του ΠΠΣ είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Πληροφορική, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένη κατάρτιση, η διεθνής ανταγωνιστικότητα, η συνεχής διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων του Πολιτικού Μηχανικού, και ο κομβικός ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού στην διαμόρφωση και διαχείριση του Περιβάλλοντος. Επίσης το πολυδιάστατο και ικανό σώμα ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Σκοπιμότητα του ΈργουΣτο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΠΜ) του ΔΠΘ αποφοιτούν ετησίως περίπου 180 φοιτητές, δηλ. το 25% των αποφοίτων ΠΜ στη χώρα. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην παραμεθόρια περιοχή της Θράκης. Η γεωγραφική απομόνωση συνεπάγεται ορισμένες ιδιαιτερότητες στην πενταετή εμπειρία φοίτησης, όπως
Αυτός είναι ο λόγος που δόθηκε μεγάλη σημασία στον εμπλουτισμό των πηγών αυτών, τη σύνδεση με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, τις ΔΕΚΟ, Ινστιτούτα και Επιχειρήσεις.

Ικανός αριθμός αποφοίτων επιλέγει την άμεση επαγγελματική απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που σχεδιάζουν ή κατασκευάζουν έργα δομικά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά και γεωτεχνικά. Λόγω της ευρύτητας του πεδίου δραστηριοτήτων του ΠΜ οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις, 1) Δομοστατική, 2) Συγκοινωνιακή, 3) Γεωτεχνική, 4) Υδραυλική

Αρκετοί απόφοιτοι συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο ΔΠΘ ή σε άλλα ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια.

Οι στόχοι του ΠΠΣ αφορούν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων και στις δύο αυτές προοπτικές με βάση τα δεδομένα του ελλαδικού αλλά και του ευρωπαϊκού επαγγελματικού / επιστημονικού χώρου.

Η σκοπιμότητα του έργου επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

α) στην εύρεση και εφαρμογή διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση του ΠΠΣ

β) στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας και παραγωγής μέσω ικανών εξειδικευμένων στελεχών

γ) στην υιοθέτηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών σε επίπεδο τηλεκπαίδευσης, τηλεκατάρτισης, τηλεργασίας

δ) στην κατάρτιση του φοιτητή με προσόντα και δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να αντιμετωπίσει μία πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη επαγγελματική και τεχνολογική πραγματικότητα,

ε) στην ενίσχυση εμπειρίας του φοιτητή για συνέργεια ως μέλος ομάδας με την ενίσχυση ομαδικών και σύνθετων εργασιών, στ) στην ενίσχυση ικανοτήτων αναζήτησης και αξιοποίησης πηγών, κριτικής σκέψης μέσω εκπόνησης σύνθετων εργασιών.

η)Στη διαρκή ενημέρωση για το «ακαδημαϊκό γίγνεσθαι» ώστε ο απόφοιτος να είναι σε θέση να διεκδικεί θέσεις υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Καλυπτόμενες ΑνάγκεςΟι ανάγκες που σκοπεύει να καλύψει το προτεινόμενο έργο και δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα είναι:


Λόγοι που επιβάλλουν το προτεινόμενο έργο είναι :

α) Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας σε κοινωνικό, τεχνολογικό, εργασιακό επίπεδο και οι μεγάλες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δυναμικό καταρτισμένο με δεξιότητες στην Πληροφορική και την έρευνα, με ικανότητα αναζήτησης και αξιοποίησης πολλαπλών πηγών, με συνθετικές και κριτικές ικανότητες, και προσαρμοστικότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εργασιακές και τεχνολογικές συνθήκες.

β) Η αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τον καθοριστικό ρόλο ειδικά του Πολιτικού Μηχανικού στην διαμόρφωση και διαχείριση του περιβάλλοντος, επιβάλλουν την εγρήγορση των αποφοίτων στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις των τεχνολογικών προβλημάτων που θα επιλύουν ως επαγγελματίες.

γ) Η απόλυτη εξάρτηση από τις συνεχώς εξελισσόμενες ηλεκτρονικές πηγές επιστημονικής και επαγγελματικής πληροφορίας, λόγω και της γεωγραφικής θέσης στην οποία βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Αναμενόμενα ΑποτελέσματαΤα αναμενόμενα αποτελέσματα από την αναμόρφωση είναι, ο διαρκής εκσυγχρονισμός, η ανταγωνιστικότητα και η παροχή ποιοτικής γνώσης και κατάρτισης μέσω των αναβαθμισμένων δράσεων στην προπτυχιακή εκπαίδευση.

Άμεσα ωφελούμενοι από την αναβάθμιση είναι:


Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την αναμόρφωση του ΠΠΣ, είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός, η ανταγωνιστικότητα και η παροχή ποιοτικής γνώσης και κατάρτισης μέσω των αναβαθμισμένων δράσεων στην προπτυχιακή εκπαίδευση.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΑποδοτικότητα του Προτεινόμενου ΠΠΣΟ απόφοιτος θα προετοιμάζεται κατάλληλα για να διεκδικεί θέσεις απαιτήσεων στην αγορά εργασίας, θα είναι επαγγελματικά ευέλικτος, καταρτισμένος σε εξειδικευμένα θέματα Πληροφορικής και Επιχειρηματικότητας και θα μπορεί να λειτουργήσει στο εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον ως μέλος ομάδας και ανεξάρτητα όπως οι εκάστοτε συνθήκες το απαιτούν.

Εξ άλλου με τα εφόδια του βελτιωμένου ΠΠΣ οι απόφοιτοι θα μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ανταγωνιστικά μεταπτυχιακά προγράμματα στο ΔΠΘ ή σε άλλα ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΟι επιπτώσεις από την αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΠΜ στην απασχόληση των αποφοίτων του συνίστανται στα εξής:

α) ο απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός εφοδιασμένος με επικαιροποιημένες γνώσεις, παραστάσεις πεδίου, κριτικές και συνθετικές δεξιότητες, και εμπειρίες για την σημασία και ανάγκη της συνέργιας του ως άτομο στην εκπόνηση ομαδικών μελετών θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να ανταποκριθεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον και θα μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας σε διεθνές επίπεδο,

β) ο σωστά εκπαιδευμένος μηχανικός, θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον το οποίο πρωτίστως διαχειρίζεται από την κομβική θέση του στην ανάπτυξη των υποδομών και θα βελτιώσει τους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης,

γ) ιδιαίτερα, γίνεται προσπάθεια για συστηματική εκπαίδευση πάνω στις ραγδαίες εξελίξεις της πληροφορικής και αυτοματοποίησης με επίπτωση να εξασφαλίζεται η απορρόφηση των αποφοίτων σε επιλεγμένες ειδικότητες και να επιτυγχάνεται η ευρύτερη κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε θέσεις εργασίας που απαιτούν δεξιότητες πληροφορικής στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πολιτικού.

δ) ήδη σε ερευνητικά προγράμματα στο Τμήμα Πολ. Μηχ. απασχολούνται αρκετοί απόφοιτοι του ΠΠΣ με αυξημένες δεξιότητες, ενώ στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου προβλέπεται η δυνατότητα απασχόλησης μεγάλου αριθμού αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών (Μ.Φ.) στην υλοποίηση του Προγράμματος, είτε ως βοηθοί Διδασκαλίας (tutors) είτε ως προσωπικό υποστήριξης των βελτιωτικών δράσεων που έχουν προταθεί (δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων κλπ).

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣτις πρώτες τρεις μεταπολεμικές δεκαετίες (έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970) το κοινωνικό αίτημα για ταχεία ανάπτυξη και ανοικοδόμηση οδήγησε τον Πολιτικό Μηχανικό σε μελέτες και κατασκευές έργων που συχνά δεν έδιναν την απαιτούμενη σημασία στις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η συσσώρευση προβλημάτων που πολλές φορές ήταν εντονότατη επέβαλε στις δύο επόμενες δεκαετίες (έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990) διορθωτικές παρεμβάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις για εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων. Την τελευταία δεκαετία επικρατεί η φιλοσοφική αντίληψη της αειφορίας ή βιώσιμης ανάπτυξης που κατοχυρώθηκε και συνταγματικά στο Αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας το 2001.

Σήμερα σωστά εκπαιδευμένος Πολιτικός Μηχανικός είναι μόνο εκείνος που είναι προετοιμασμένος να κατασκευάζει έργα υψηλής αισθητικής σε αρμονία με το Περιβάλλον, χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτό ούτε για την τρέχουσα αλλά ούτε και για τις επόμενες γενιές. Τα τεχνικά έργα μπορούν να αναβαθμίσουν και να προστατεύσουν το περιβάλλον και κατά συνέπεια το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων αλλά και να το καταστρέψουν και να στερήσουν την ποιότητα ζωής, στην οποία όλα στοχεύουν.

Πράγματι, η σύγχρονη αυτή πρόταση που προσδιορίζει τον καταλυτικό ρόλο του μηχανικού στην υλοποίηση της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και τον αναδεικνύει και ως τον κύριο υπεύθυνο για την εξασφάλιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης συνοψίζεται στο σύνθημα του Αμερικανικού Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, ASCE (American Society Civil Engineers), που είναι:

"Civil Engineers: We build the Quality of Life"

«Πολιτικοί Μηχανικοί: Δημιουργούμε την Ποιότητα Ζωής»

Εξ ορισμού, το αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού αφορά στην διαμόρφωση και διαχείριση του Περιβάλλοντος, είτε αυτό συνίσταται στο Δομημένο Περιβάλλον (Κτίρια, Γέφυρες, Έργα Υποδομής, Λιμάνια, Αεροδρόμια, Συγκοινωνιακά Δίκτυα, Οδικά Δίκτυα, Φράγματα, Σήραγγες, Συστήματα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Γεωτεχνικά Έργα, Νέα Υλικά), είτε στο Φυσικό Περιβάλλον (Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Σταθεροποίηση Εδαφών, Μεταφορά παραγόντων στο έδαφος, Διάβρωση ακτών, Διευθέτηση Ροών Ποταμών, κ.ά.), είτε στην διαχείριση αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Η ποιότητα ζωής όπως αυτή προσδιορίζεται από την ασφάλεια που αισθάνεται ο πολίτης έναντι καταστροφών (Αντισεισμική προστασία, Προστασία της ποιότητας του νερού, Οδική ασφάλεια, κ.ά), είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πολιτικού Μηχανικού. Το επαγγελματικό πεδίο έχει τεράστιο εύρος και είναι πολυδιάστατο, διεπιστημονικό και συνεχώς διευρυνόμενο.

Πέραν των αυστηρά τεχνολογικών γνώσεων που θα εξασφαλίσει το αναβαθμισμένο ΠΠΣ για την προετοιμασία Μηχανικών με ευρεία, σύγχρονη και τεχνολογικά ορθολογισμένη κατάρτιση, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο που καταθέτει το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι η εγρήγορση του αποφοίτου, μέσω των πολλαπλών αναφορών στο Περιβάλλον από τα επιμέρους Τεχνικά Μαθήματα, για τον πολυσύνθετο χαρακτήρα των έργων Πολιτικού Μηχανικού και τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στην διαμόρφωση, βελτίωση ή επιδείνωση του Περιβάλλοντος, άρα, τελικά, στη βιώσιμη διαχείρισή του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΤελική ΈγκρισηΗ Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ενέκρινε την Πρόταση στην υπ. αριθμ. 18/14-4-2003 συνεδρίασή της.

Με το υπ.αριθμ.50/3-4-03 έγγραφό του ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ.Κ.Σιμόπουλος, Αντιπρύτανης ΔΠΘ, ανακοίνωσε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ότι έπειτα από αξιολόγηση, η Πρόταση που υπέβαλε το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, κατατάχθηκε στις χρηματοδοτούμενες Προτάσεις με προϋπολογισμό 136.300 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Προτάσεις ήταν ανταγωνιστικές, θεωρείται μεγάλη επιτυχία για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, η έγκριση της Πρότασης.

Με τα δεδομένα του νέου Προϋπολογισμού, η Ομάδα Σύνταξης της Πρότασης αναγκάσθηκε σε τροποποιήσεις και περικοπές, οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω, προσπαθώντας παρά την αισθητή μείωση του προβλεπόμενου Προϋπολογισμού να επιτευχθεί ποιοτική αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΠ.Ε.1 Πλαίσιο Διαρκούς Παρακολούθησης και Αποτίμησης του ΠΠΣΔραστηριότητες

α) Απογραφές
Θα οργανωθεί και διεξαγωγή (άμεσα ή έμμεσα με την παροχή υποστήριξης στους Τομείς) των ποικίλων απογραφών που απαιτούνται

β) Βάση δεδομένων
Θα δημιουργηθεί και θα συντηρείται πλήρης βάση δεδομένων για πληροφοριακές στατιστικές αναλύσεις.

Χρησιμοποιούμενα Μέσα

Θα προσληφθεί ένας μεταπτυχιακός φοιτητής που θα αναζητήσει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία.

Σκοπιμότητα

Η μέτρηση σε περιοδική και επαναλαμβανόμενη βάση της πορείας του ΠΠΣ.

Παραδοτέα

α) Αρχείο υλικού από εργασίες φοιτητών.

β) Έρευνες των ενδιαφερομένων μερών (έρευνες εξαμηνιαίων μαθημάτων, τελειοφοίτων, αποφοίτων, εργοδοτών, διδασκόντων, λοιπού προσωπικού).

γ) Αναλύσεις στοιχείων. Για τους φοιτητές, π.χ., θα συσχετίζονται πληροφορίες για την επίδοση εισαγωγής, προέλευση, οικονομική βοήθεια, ακαδημαϊκή επίδοση και πρόοδο, βαθμολογία, κλπ.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Επιδιώκεται η διαρκής παραγωγή αποτελεσμάτων για τους βασικούς δείκτες που ποσοτικοποιούν τα χαρακτηριστικά του ΠΠΣ με στόχο τη συνεχή βελτίωση του.

μέθοδος: ενημέρωση της βάσης πληροφοριών, εκτίμηση δεικτών επίδοσης, απεικόνιση στοιχείων με μορφή ιστογραμμάτων και διαγραμμάτων αιτίας και αποτελέσματος, συνοδευόμενα με εξαμηνιαίες εκθέσεις κοινοποιούμενες στα μέλη ΔΕΠ. Δείκτες επίδοσης περιλαμβάνουν τον αριθμό φοιτητών / κατεύθυνση, αριθμό φοιτητών / μάθημα επιλογής, αριθμό φοιτητών που επιλέγουν εναλλακτικές μορφές βαθμολόγησης, αριθμό φοιτητών που χρησιμοποιούν συστηματικά Η/Υ και διαδίκτυο κλπ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.2 Δημιουργία και Συντήρηση Συνδετικής Πύλης των Πακέτων ΕργασίαςΔραστηριότητες

Εγκατάσταση Η/Υ μεγάλης ισχύος και λογισμικού, Σχεδίαση και κατασκευή διαδραστικής Πύλης, Συλλογή και προσαρμογή υλικού, Καταχώρηση, Συντήρηση

Σκοπιμότητα

Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού, προβολή, διασύνδεση πακέτων

Παραδοτέα

Εγκατεστημένη διαδραστική εκπαιδευτική Πύλη

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ενίσχυση του περιβάλλοντος πληροφορικής (για την καλλιέργεια σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων) που σχετίζονται με τις δράσεις αναβάθμισης του ΠΠΣ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.3 Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Εργαστηριακών ΔοκιμώνΔραστηριότητες

Σχεδίαση, κατασκευή, τροφοδότηση και ενημέρωση Τράπεζας Πληροφοριών Εργαστηριακών Δοκιμών

Σκοπιμότητα

Άντληση δεδομένων για την υποστήριξη συνθετικών εργασιών και θεμάτων

Παραδοτέα

Εγκατεστημένη Τράπεζα Εργαστηριακών Δοκιμών

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αξιοποίηση πηγών δεδομένων και εξάσκηση των φοιτητών σε ερμηνευτική προσέγγιση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.4 Κατασκευή και Συντήρηση Βάσης Δεδομένων των Νομών της ΕλλάδαςΔραστηριότητες

Σχεδίαση, οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση βάσης

Σκοπιμότητα

Καταχώρηση γεωγραφικών δεδομένων (από ΕΣΥΕ, Νομαρχίες, Διαδίκτυο, κ.ά.) για διευκόλυνση της προσπέλασής τους από φοιτητές σε σχετιζόμενα μαθήματα

Παραδοτέα

Εγκατεστημένη Βάση Δεδομένων

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Εξάσκηση των φοιτητών σε ερμηνευτική προσέγγιση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.5 Κατασκευή και Συντήρηση Ηλεκτρονικού Μουσείου Πολιτικού ΜηχανικούΔραστηριότητες

Οργάνωση, κατασκευή, λειτουργία, και συντήρηση του Μουσείου

Σκοπιμότητα

Καταχώρηση δεδομένων (Φυσικά υλικά, φαινόμενα, τεχνητά υλικά, κατασκευές, συσκευές-όργανα)

Παραδοτέα

Παρουσίαση πρωτογενούς υλικού, εγκατεστημένη βάση κειμένων, εικόνων και video

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Πρόσβαση σε υλικό τεχνολογικών εξελίξεων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.6 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθηματικά στο ΔιαδίκτυοΔραστηριότητες

Συλλογή στοιχείων σχετικά με την ύλη που διδάσκεται στα Λύκεια και στα Πολυτεχνεία της χώρας, αποτίμηση υπαρχόντων κενών

Χρησιμοποιούμενα Μέσα

Βιβλιογραφία

Σκοπιμότητα

Γεφύρωση χάσματος της ύλης μεταξύ Λυκείου και Πολυτεχνείου

Παραδοτέα

Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Κάλυψη εκπαιδευτικών κενών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.7 Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας του Προγράμματος στο ΔιαδίκτυοΔραστηριότητες

Δημιουργία βήματος διάχυσης πληροφοριών σχετικών με το πρόγραμμα

Σκοπιμότητα

Παρακολούθηση πορείας του ΠΠΣ

Παραδοτέα

Ιστοσελίδα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.8 Δημιουργία και Συντήρηση Πειραματικού Ηλεκτρονικού ΠεριοδικούΔραστηριότητες

Δημιουργία πειραματικού ηλεκτρονικού περιοδικού

Σκοπιμότητα

Δημοσιοποίηση πολιτισμικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων

Παραδοτέα

Ιστοσελίδα περιοδικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΠ.Ε.9 Προμήθεια Η/Υ (server) Υποστήριξης της Λειτουργίας στο Διαδίκτυο των Πακέτων ΕργασίαςΔραστηριότητες

Έρευνα αγοράς, προμήθεια Η/Υ.

Σκοπιμότητα

Λειτουργική ολοκλήρωση πακέτων εργασίας

Παραδοτέα

Σταθμός εργασίας μεγάλης ισχύος (server)

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Υποστήριξη λειτουργίας των Π.Ε. στο διαδίκτυο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΠ.Ε.10 Σχεδιασμός Τηλεαιθουσών και Αίθουσας ΤηλεδιασκέψεωνΔραστηριότητες

Μετατροπή όλων των αιθουσών διδασκαλίας σε τηλεαίθουσες

Χρησιμοποιούμενα Μέσα

Εξειδικευμένο προσωπικό

Σκοπιμότητα

Δημιουργία υποδομής

Παραδοτέα

Λειτουργικά διαγράμματα, σχέδια αιθουσών και καλωδιώσεων, προδιαγραφές συσκευών και κατάλογοι απαιτούμενων υλικών

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αναβάθμιση διδασκαλίας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.11 Βελτιωμένο Πρόγραμμα ΜαθημάτωνΔραστηριότητες

α) Δημιουργία δικτυακών τόπων (web sites) για επιλεγμένα μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης του ΠΠΣ και τοποθέτηση διδακτικού υλικού στο διαδίκτυο. Αριθμός αναβαθμιζόμενων μαθημάτων : 30.Χρησιμοποιούμενα Μέσα

Υλικοτεχνική υποδομή, διδάσκοντες και υπηρεσίες Πολυτεχνικής Σχολής, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Κεντρική υποστηρικτική δράση (για την λειτουργία τυποποιημένου περιβάλλοντος εκπαιδευτικών ιστοσελίδων - Learning Content Management System

Σκοπιμότητα (βλ.Α5)

Παραδοτέα

α) Το βελτιωμένο ΠΠΣ

β) Υλικοτεχνική Υποδομή (αφορά σε όλα τα πακέτα εργασίας)

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ουσιαστική αναβάθμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, βελτίωση του προφίλ και της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων του ΔΠΘ στον Ευρωπαϊκό χώρο εργασίας και τεχνολογικής έρευνας του Πολιτικού Μηχανικού

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.12 Εισαγωγή της Διάστασης της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας στην Εκπαίδευση και τα Έργα Πολιτικού ΜηχανικούΔραστηριότητες

Συνεργασία με τους διδάσκοντες για εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης σε αντίστοιχα μαθήματα

Χρησιμοποιούμενα Μέσα

Υποδομή Πολυτεχνικής Σχολής - ΔΠΘ

Σκοπιμότητα

α) Συνθεώρηση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των έργων Π.Μ.

β) Ενσωμάτωση των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη διδασκαλία των μαθημάτων Πολ. Μηχ.

Παραδοτέα

α) Επεξηγηματικές σημειώσεις για την περιβαλλοντική διάσταση των μαθημάτων

β) Οδηγίες για τη συσχέτιση των έργων με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

α) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σύνταξη μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

β) Κατανόηση του ρόλου του Πολιτικού Μηχανικού στην διαμόρφωση της ποιότητας και την διαχείριση του περιβάλλοντος μέσω των έργων του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.13 ΓλωσσομάθειαΣτο Τμήμα μας ήδη διδάσκεται η αγγλική και η γαλλική γλώσσα. Σε επαφή και με τις δασκάλες ξένων γλωσσών θα ετοιμασθεί, συμπληρωματικά, ένα φυλλάδιο τεχνικής ορολογίας, τουλάχιστο στην αγγλική γλώσσα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δραστηριότητες

α) Συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στην Τεχνική Ορολογία, για κάθε μάθημα στην αγγλική γλώσσα τουλάχιστον

β) Διαμόρφωση των στοιχείων σε ευρετήριο

γ) Διανομή στους πρωτοετείς φοιτητές

Παραδοτέα

Φυλλάδιο με την τεχνική ορολογία όλων των μαθημάτων τουλάχιστον στην αγγλική

Σκοπιμότητα

Εξοικείωση των φοιτητών με τους τεχνικούς και επιστημονικούς όρους βασικών γλωσσών της ΕΕ

Χρησιμοποιούμενα μέσα

Η/Υ (Διαδίκτυο) και Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η ευκολότερη πρόσβαση των φοιτητών στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Π.Ε.14 Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας των ΜηχανικώνΔραστηριότητες

Επαφές με ειδικούς του αντικειμένου

Παραδοτέα

Σημειώσεις που θα καλύπτουν το νομοθετικό πλαίσιο, τους κινδύνους στα εργοτάξια μηχανικών, υποδείγματα φακέλων υγιεινής και ασφάλειας μελετών και έργων και τα καθήκοντα και τον ρόλο του μηχανικού που θα ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας (Οκτώβριος 2003).

Σκοπιμότητα

Τα ατυχήματα στα εργοτάξια που προΐστανται μηχανικοί είναι συχνά (6/μήνα, 1 θανατηφόρο/2μηνο), η σχετική νομοθεσία έχει πρόσφατα αλλάξει (Ν/1999) και απαιτεί συγκεκριμένη οργάνωση για την αποφυγή ατυχημάτων, την οποία πρέπει να γνωρίζουν οι μηχανικοί.

Χρησιμοποιούμενα μέσα

Ετήσια διάλεξη από γνώστη του αντικειμένου απευθυνόμενη στους φοιτητές των 2 τελευταίων ετών (2003-2005: 4 διαλέξεις). Έμφαση στα μέτρα ασφαλείας των εργοταξίων στα οποία γίνονται επισκέψεις στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μεταβίβαση στους μηχανικούς γνώσεων που θα συμβάλλουν στην αποφυγή ατυχημάτων στους εαυτούς τους αλλά και στους εργαζόμενους υπό την επίβλεψή τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Απόφαση Γενικής ΣυνέλευσηςΗ γενική συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ενέκρινε την τροποποιημένη πρόταση στην Υπ.Αριθμ. 18/14-4-2003 συνεδρίασή της.

Με το υπ.αριθμ.232/31-10-2003 έγγραφό του ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος, Καθηγητής κ.Κ.Σιμόπουλος, Αντιπρύτανης ΔΠΘ, ανακοίνωσε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ότι εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ, η τροποποιημένη Πρόταση.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι από 1-6-2003 έως 31-8-2005και θα απασχοληθούν για την υλοποίησή του:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


Πορεία Υλοποίησης του ΈργουΜε την ανακοίνωση της έγκρισης της Πρότασης, πραγματοποιήθηκαν επαφές του Επιστημονικού Υπεύθυνου με το γραφείο του Ιδρυματικού Υπεύθυνου, επαφές και συναντήσεις με τα μέλη της Ομάδας Υλοποίησης, με φοιτητές, με μεταπτυχιακούς φοιτητές και με φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας με σκοπό τη συνεργασία και το συντονισμό των ενεργειών.

Τα μέλη της Ομάδας Υλοποίησης, επενδύοντας την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο ΕΠΕΑΕΚ Ι και σε άλλα Προγράμματα επέδειξαν ευελιξία και προσαρμοστικότηκα στο νέο χρονοδιάγραμμα. Σαν στόχος τέθηκε να υλοποιηθεί το μέγιστο των δράσεων οι οποίες είχαν προταθεί αρχικά και η εξαιρετικά σημαντική περικοπή των δαπανών να μην αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα.

Ο νέος προϋπολογισμός (136.300 Ευρώ ) ο οποίος εγκρίθηκε έχει ως εξής:
6.415 Ευρώ υπέρ της Ε.Ε., 8.000 Ευρώ για την αγορά Server για την φιλοξενία του Έργου (μοναδική επιλέξιμη δαπάνη για hardware), 7.530.56 Ευρώ, για την αγορά αναλωσίμων συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων του γραφείου του Ιδρυματικού Υπεύθυνου, 33.451,31 Ευρώ, υπέρ του Ιδρυματικού Υπεύθυνου, του Επιστημονικού Υπεύθυνου, των υπολοίπων οκτώ μελών ΔΕΠ, υπευθύνων για την σύνταξη της Πρότασης, την Πρόταση Πακέτων Εργασίας και την Υλοποίησή τους, 45.000 Ευρώ υπέρ των φοιτητών, Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων και 30.900,13 Ευρώ, υπέρ των γραμματειών του Έργου και του γραφείου του Ιδρυματικού Υπεύθυνου.

Έπειτα από πρόταση του Επιστημονικού Υπεύθυνου, εγκρίθηκε αναμόρφωση στους κωδικούς δαπανών, ως εξής:
Σύμφωνα με την Πρόταση η οποία υποβλήθηκε για την κάλυψη ορισμένων δραστηριοτήτων που αφορούσαν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, είχε εκτιμηθεί ότι χρειάζεται να προσληφθεί ένα μέλος της γραμματείας του Τμήματος ή ένα μέλος ΕΤΕΠ. Κατά την πορεία υλοποίησης του Έργου, διαπιστώθηκε ότι η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών ή φοιτητών, με ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Έργου και με την ίδια αμοιβή, ότι θα φέρει περισσότερα αποτελέσματα.(εξ΄άλλου η φιλοσοφία της Πρόσκλησης αλλά και της Πρότασης ήταν να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές, Μ.Φ. και Υποψήφιοι Διδάκτορες.) Έτσι εγκρίθηκε η μεταφορά ποσού 5.000 Ευρώ, από τον κωδ.60.00 (αμοιβές έμμισθου προσωπικού) στον κωδ.61.00 (αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε φόρο).
Επίσης εγκρίθηκε η μεταφορά ποσού 5.000 Ευρώ, από τον κωδ.64.01 (έξοδα ταξιδίων), στον κωδ.64.07 (έντυπα και γραφική ύλη). Δεν πραγματοποιήθηκε κανένα ταξίδι και το ποσόν χρησιμοποιήθηκε για την αγορά αναλωσίμων, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της πολυπληθούς Ομάδας Υλοποίησης και του Γραφείου του Ιδρυματικού Υπευθύνου.

'Ετσι,
χρησιμοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν κατά κόρον τα αποκτηθέντα στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι.
Έγινε η επιλογή γραμματέως, μεταπτυχιακών φοιτητών και άλλων συνεργατών, σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές. (βλ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)
Η Γραμματέας του Προγράμματος εγκαταστάθηκε σε χώρο εξοπλισμένο με Υπολογιστικό Σύστημα το οποίο είχε αποκτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και αναβαθμίσθηκε από συνεργάτες του έργου.
Στη διάθεση των φοιτητών και Μεταπτυχιακών φοιτητών τέθηκαν δύο επιπλέον υπολογιστικά συστήματα των οποίων η προμήθεια είχε γίνει με το ΕΠΕΑΕΚ Ι και η πλήρως εξοπλισμένη από το ΕΠΕΑΕΚ Ι αίθουσα Α7. Επιπλέον, εξειδικευμένος σαρωτής (scanner) υψηλής ανάλυσης μεγάλος σχεδιογράφος (plotter) A1 και εκτυπωτές του ΕΠΕΑΕΚ Ι, Server ο οποίος διαθέτει κάρτα video και εξειδικευμένο λογισμικό του οποίου η προμήθεια συντελέστηκε επίσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ Ι (CAD, GIS, εξειδικευμένες εφαρμογές μαθηματικών και βάσεων δεδομένων κ.λπ.).

Έπειτα από αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου,

1. Το γραφείο το οποίο φιλοξενεί τον ανωτέρω εξοπλισμό, ανακαινίσθηκε μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Χορηγήθηκε από τη Διεύθυνση του Υπολογιστικού Κέντρου Ξάνθης, λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας του Έργου.

3. Εκχωρήθηκε από τη Διεύθυνση του Υπολογιστικού Κέντρου Static IP με το όνομα DIOCLES, για τις ανάγκες του Έργου.

4. Η γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και ιδιαίτερα η Γραμματέας του Τμήματος κ.Χρυσάνθη Μπουραζάνη, τέθηκε στη διάθεση του Έργου και υπήρξε πολύτιμη συνεργάτιδα σε ότι της ζητήθηκε και αφορούσε σε θέματα του Τμήματος.

Πρώτο μέλημα υπήρξε η ανάπτυξη αλληλογραφίας με τα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού, με τους Οργανισμούς και τις Εταιρείες, όπου είχε επιτευχθεί συμφωνητικό συνεργασίας, ώστε να ενημερωθούν ότι η εν λόγω δράση ακυρώθηκε.

Αναπτύχθηκε,
αλληλογραφία με εκδοτικούς οίκους, ώστε να ληφθούν τα δικαιώματα για να χρησιμοποιθεί υλικό από εκδόσεις τους,
αλληλογραφία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, ώστε να μας διατεθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό από το αρχείο του,
αλλλογραφία με κατασκευαστικές εταιρείες, ώστε να μας διατεθεί υλικό από κατασκευαστικά τους έργα.
αλληλογραφία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να μας διατεθεί υλικό από το αρχείο του

Οργανώθηκαν, (εκτός των συμβατικών υποχρεώσεων προς το Έργο)
σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν φοιτητές, προκειμένου να ενημερωθούν για τις σύγχρονες κατευθύνσεις της πληροφορικής και να ενισχυθούν με νέες δεξιότητες,
σεμινάρια, που αφορούν στην προετοιμασία εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού υλικού, τα οποία παρακολούθησαν τα μέλη της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα,
σεμινάρια, για την κατασκευή ιστοσελίδων τα οποία παρακολούθησαν φοιτητές και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα.

Σε συνεργασία με το γραφείο του Ιδρυματικού Υπεύθυνου,
συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο τα απαραίτητα Τεχνικά Δελτία Υποέργου και τα Δελτία παρακολούθησης του Υποέργου.

Τα μέλη της Ομάδας Υλοποίησης, έπειτα από πολλές επαφές με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, κατέληξαν στην τελική μορφή του Έργου στο διαδίκτυο.

Έγιναν αρκετές μακέτες των ιστοσελίδων υψηλών προδιαγραφών και στη συνέχεια κατασκευάσθηκαν και τοποθετήθηκαν σε Server ο οποίος αποκτήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι.

Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας, υπερέβαλαν εαυτούς και τα εμπλούτισαν στο μέγιστο βαθμό.
'Ετσι,
α) το λεξικό των τεχνικών όρων για το οποίο είχε προβλεφθεί ο αριθμός των 1000 λημάτων έφθασε στις 4000,
β) ο αριθμός των ιστοσελίδων μαθημάτων, από 30 που είχε προβλεφθεί έφθασε πάνω από το διπλάσσιο και με περιεχόμενο μεγάλο όγκο πληροφοριών,
γ) εκτός των υποχρεώσεων προς το Έργο, δημιουργήθηκε Γλωσσάρι σε θέματα Πληροφορικής,
δ) αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό σε θέματα Μαθηματικών.
ε) Δημιουργήθηκε νέα ιστοσελίδα με σκοπό την ανάδειξη του προφίλ του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ.

Οι περισσότεροι των τριάντα (30) αριθμός προβλεπόμενος και εγκεκριμένος, Μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι φοιτητές, ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την διαχείριση των ιστοσελίδων,με την έρευνα, τη συλλογή την ψηφιοποίηση και τη μεταγραφή του υλικού, με τη φωτογράφηση των εργαστηρίων και άλλων χώρων του πανεπιστημίου, με τις επαφές με κατασκευαστικές εταιρείες, με Δήμους, με Υπουργεία, με τις επαφές με τα μέλη ΔΕΠ και άλλους φορείς του πανεπιστημίου κ.λ.π.

Η πρόσληψη φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής και ιδίως του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ως προσωπικό υποστήριξης των βελτιωτικών δράσεων του Έργου, αποτελεί γεγονός ζωτικής σημασίας.

Αφενός, επειδή τους δίδεται η δυνατότητα της συμμετοχής στην υλοποίηση ενός έργου μεγάλης εμβέλειας και έκτασης, εργαζόμενοι ως μέλη ομάδων, με όλες τις επαγγελματικές προδιαγραφές (χρονικός προγραμματισμός, συνέπεια, ποιότητα παραδοτέων κ.λ.π.), που επιβάλλει η ελεύθερη αγορά εργασίας και αφετέρου, η δυνατότητα συμπλήρωσης του εισοδήματός τους κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών τους.

Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του πολυπληθούς και πολυδιάστατου, της Ομάδας Υλοποίησης και των διαφόρων υπηρεσιών, γραφείου Ιδρυματικού Υπεύθυνου, Επιτροπής Ερευνών, μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, υπήρξε άψογος και έτσι προέκυψε συνεχής ροή αποτελεσμάτων.

Οι φορείς στους οποίους απευθυνθήκαμε συνεργάσθηκαν πρόθυμα μαζί μας.
Δήμος Ξάνθης, ΤΕΕ, Παράρτημα Κομοτηνής, Υπουργεία, Κατασκευαστικές Εταιρίες, ο τοπικός τύπος της Ξάνθης, ο οποίος δημοσίευσε δωρεάν τις Προσκλήσεις.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ