ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

   
  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   
 

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τους κωδικούς, σας παρακαλούμε θερμά να έρχεσθε σε επαφή με τους υπεύθυνους, μέσω του email gpapado@civil.duth.gr σημειώνοντας και την ιδιότητα σας π.χ Καθηγητής, Φοιτητής κτλ.
 
     
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
     
 

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2
Εξάμηνο 3
Εξάμηνο 4
Εξάμηνο 5
Εξάμηνο 6
Εξάμηνο 7
Εξάμηνο 8
Εξάμηνο 9
Εξάμηνο 10
Αλφαβητικά
<< >>

 

 

 

 

 

 

 

           

8ο εξάμηνο

 

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ιβ >>
Δυναμική των Κατασκευών >>
Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ >>
Μεταλλικές Κατασκευές >>
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Κτιριοδομία ΙΙ >>
Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Εργαστηριακά Θέματα Οπλισμένου Σκυροδέματος >>
Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιϊας >>
Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων >>
Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ >>
Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, Μελέτη-Κατασκευή >>
Νόμος Ενυδάτωσης - Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος στα Έργα >>

 

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ιβ >>
Δυναμική των Κατασκευών >>
Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Οδοστρώματα ΙΙ >>
Χωροταξία >>
Σχεδιασμός Αεροδρομίων >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον >>
Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ >>
Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, Μελέτη - Κατασκευή >>
Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων >>

 

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ιβ >>
Δυναμική των Κατασκευών >>
Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Θαλάσσια Υδραυλική >>
Πειραματική Υδραυλική >>
Εγγειοβελτιωτικά Έργα >>
Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Στρωματοποιημένες Ροές >>
Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, Μελέτη-Κατασκευή >>
Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ >>
Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ >>
Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων >>
Εφαρμογές Λιμενικών Έργων >>

 

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ιβ >>
Δυναμική των Κατασκευών >>
Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική >>
Σήραγγες και Υπόγεια Έργα, Μελέτη-Κατασκευή >>
Θεωρητική Γεωμηχανική >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου >>
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχανική ΙΙ >>
Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ >>
Οδοστρώματα ΙΙ >>
Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων >>
Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ >>

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ